Pages

Utjecaj folija za malčiranje na distribuciju toka vode i pronos nitrata u tlu
Utjecaj folija za malčiranje na distribuciju toka vode i pronos nitrata u tlu
Anja Ferenčević
Plastični malč u kombinaciji s navodnjavanjem predstavlja uobičajenu tehniku koja se prakticira u komercijalnoj proizvodnji povrća. Takvo gospodarenja može utjecati na distribuciju vode i hranjivih tvari, a time i utjecati na njihovu sezonsku dinamiku u tlu. Cilj rada bio je usporediti učinke različitih vrsta malča na temperaturu tla i procijeniti učinak plastičnog pokrova malč (MALČ) na vodu i dinamiku nitrata pomoću HYDRUS-2D numeričkog modela. Poljski eksperiment je proveden...
Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na kemijski sastav grožđa cv. Graševina (Vitis vinifera L.)
Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na kemijski sastav grožđa cv. Graševina (Vitis vinifera L.)
Boris Kovačević
Cilj ovog istraživanja je bilo ustanoviti na koji način folijarna primjena različitih oblika dušičnog gnojiva može utjecati na kemijski sastav grožđa Graševina. Pokus je postavljen 2013. godine na sorti Graševina, na pokušalištu Jazbina. Korištena su četiri gnojidbena tretmana, od kojih su tri folijarno primjenjeni, Drin, urea i amonij nitrat, dok je NPK tretman primijenjen kao redovita gnojidba u tlo. Udio dušika mijenjao se u fazi pred cvatnju i fazi bobice veličine...
Utjecaj folijarne primjene makro i mikro elemenata na kemijski sastav vina Kraljevina
Utjecaj folijarne primjene makro i mikro elemenata na kemijski sastav vina Kraljevina
Valentina Trcak
Kraljevina je autohtona sorta sjeverozapadne Hrvatske, a najviše je nalazimo u Prigorju, u okolici Sv. Ivana Zeline. Tamo je jedna od vodećih sorata, bazno vino gotovo svih proizvođača. Kraljevina je sorta vinove loze koja daje lagana, svježa vina jer nakuplja nižu do srednju količinu šećera, a kiselost je redovito visoka. Jedan od presudnih čimbenika u definiranju kakvoće budućeg vina je kemijski sastav mošta. Folijarnom prihranom utječe se na koncentraciju spojeva primarne...
Utjecaj frekvencije hranjenja na rast sjevernoafričkog soma Clarias gariepinus (Burchell, 1822) pri akvaponskom uzgoju salate
Utjecaj frekvencije hranjenja na rast sjevernoafričkog soma Clarias gariepinus (Burchell, 1822) pri akvaponskom uzgoju salate
Lana Schmidt
Cilj rada je bio utvrditi postoji li razlika u rastu mlađi C. gariepinus pri učestalosti hranjenja tri puta i pet puta dnevno jednakom ukupnom dnevnom količinom hrane pri akvaponskom uzgoju salate. Bazen br. 10 je pokazao najbolje performanse rasta u odnosu na ostale bazene, ali prema ukupnim rezultatima, povećanje frekvencije hranjenja nije pozitivno utjecalo na performanse rasta. Specifična stopa rasta pri frekvenciji hranjenja 3 puta dnevno je iznosila 5.62±1.94, a pri frekvenciji 5...
Utjecaj gama zračenja grožđa sorte 'Merlot' na kemijski sastav vina
Utjecaj gama zračenja grožđa sorte 'Merlot' na kemijski sastav vina
Anamarija Milković
Na aromu vina utječe veliki broj kemijskih spojeva od kojih su posebno značajni polifenolni spojevi koji definiraju boju, astringenciju i gorčinu. Polifenoli također posjeduju antioksidacijski potencijal koji ima pozitivno djelovanje na ljudsko zdravlje. Obzirom na to, predložene su mnoge tehnike u cilju bolje ekstrakcije polifenolnih spojeva kao što su termovinifikacija, produžena maceracija, grijanje ili smrzavanje bobica te pulsirajuće električno polje. Osim navedenih metoda,...
Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i kakvoću krme jarog graška i facelije za potrebe prehrane divljači u lovištu
Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i kakvoću krme jarog graška i facelije za potrebe prehrane divljači u lovištu
Barbara Fučec
Divljač je prema lovnom zakonodavstvu dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, a kvalitetna trofejna divljač značajan gospodarski resurs. Kvalitetna hrana uz dobre genetske predispozicije, omogućuje postizanje vrijednih trofeja divljači što uvećava gospodarski značaj lovišta. Uključivanjem mahunarki u sustav jednogodišnjih remiza ostvaruje se znatna ušteda u gnojidbi mineralnim dušičnim gnojivima te postizanje zadovoljavajućih prinosa i kakvoće krme za potrebe prehrane...
Utjecaj gnojidbe fosforom na količinu mikroelemenata u salati
Utjecaj gnojidbe fosforom na količinu mikroelemenata u salati
Mija Kužir
Salata (Lactuca sativa L.) je jednogodišnja biljka iz porodice Asteraceae koja se uzgaja kao lisnato povrće. Uzgaja se diljem svijeta uglavnom na tlu. Za razvoj su salati kroz vegetaciju potrebni esencijalni makro- i mikroelementi koje većinom usvaja kroz korjenov sustav. Mikroelementi su zastupljeni u salati u manjim količinama od makroelemenata, ali su ključni za njezin razvoj jer doprinose brojnim fiziološkim procesima. Mnogo čimbenika utječe na količinu mikroelemenata, a jedan...
Utjecaj gnojidbe mineralnim dušikom na simbioznu učinkovitost autohtonih sojeva Bradyrhizobium japonicum
Utjecaj gnojidbe mineralnim dušikom na simbioznu učinkovitost autohtonih sojeva Bradyrhizobium japonicum
Josipa Abrlić
Simbiozna fiksacija dušika je proces u kojem kvržične bakterije usvajaju elementarni dušik iz atmosfere i preko enzima nitrogenaze prevode ga u oblike iskoristive za mahunarke. U mnogim tlima, kvržične bakterije često nisu odgovarajućih svojstava ili ih nema u dovoljnim količinama. U takvim uvjetima javlja se potreba za inokulacijom sjemena ili tla s visokoučinkovitim sojevima kvržičnih bakterija. Različiti agroekološki faktori utječu na proces nodulacije i fiksacije dušika....
Utjecaj gnojidbe mineralnim i organskim gnojivima na količinu kalija u tlu i lišću vinove loze (Vitis vinifera L.)
Utjecaj gnojidbe mineralnim i organskim gnojivima na količinu kalija u tlu i lišću vinove loze (Vitis vinifera L.)
Veronika Leš
U vinogradarstvu, gnojidbu provodimo radi povećanja prinosa i kvalitete grožđa. Suvišan unos hranjivih tvari, jednako kao i njihov manjak, rezultiraju neuravnoteženim rastom biljke i razvojem lista. Vinova loza usvaja kalij u velikom postotku, čak do 60%. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj organske i mineralne gnojidbe na količinu kalija u tlu i listu vinove loze (Vitis vinifera L.). U istraživanje je bilo uključeno šest varijanti gnojidbe (kontrola-bez gnojidbe, 20 t...
Utjecaj gnojidbe na kvalitetu sadnog materijala masline Olea europaea L., sorte Oblica
Utjecaj gnojidbe na kvalitetu sadnog materijala masline Olea europaea L., sorte Oblica
Višeslav Glavinović
Premda je interes istraživača za maslinu star vjerojatno koliko i tisućljetni uzgoj masline, znanja o ishrani masline, a pogotovo o njenom utjecaju na rast i razvoj te kvalitetu sadnog materijala, još uvijek su nedostatna. Kako uzgoj sadnica u kontenjerima traje od 12 do 18 mjeseci, tijekom uzgoja uz sve neophodne agrotehničke zahvate potrebno je osigurati optimalnu ishranjenost sadnog materijala kao preduvjet u postizanju fiziološke ravnoteže. Količine i vrste hraniva, te njihovi...
Utjecaj gnojidbe na morfološka svojstva, prinos i nutritivnu vrijednost populacija bamije
Utjecaj gnojidbe na morfološka svojstva, prinos i nutritivnu vrijednost populacija bamije
Sara Betlach
Bamija (Abelmoschus esculentus L.) je suptropska povrtna kultura, koja se ljeti uspješno može uzgajati u uvjetima kontinentalne Hrvatske. Kao povrde konzumiraju se mladi plodovi koji se beru svakih 3 do 5 dana. Iako se radi o nutritivno visokovrijednoj te ljekovitoj namirnici bamija se rijetko uzgaja u Republici Hrvatskoj te postoji vrlo malo istraživanja vezanih uz sortiment i tehnologiju uzgoja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj različitih genotipa te gnojidbenih tretmana...
Utjecaj gnojidbe na probavljivost, sadržaj sirovih proteina i metaboličke energije krme s poluprirodnog pašnjaka
Utjecaj gnojidbe na probavljivost, sadržaj sirovih proteina i metaboličke energije krme s poluprirodnog pašnjaka
Mihaela Turković
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj gnojidbe dušikom (N) na probavljivost, sadržaj sirovih proteina i metaboličke energije krme na poluprirodnom travnjaku. Tijekom tri godine (2002., 2003. i 2004 godine) na pokusnom pašnjaku „Centra za travnjaštvo“ Agronomskog fakulteta u Zagrebu provedeno je istraživanje na poluprirodnom travnjaku, u uvjetima rotacijskog napasivanja ovcama. Istraživan je utjecaj gnojidbe dušikom u količinama od 35 kg ha-1 god-1 dušika (N35), 100 kg...

Pages