Paginacija

Use and application of Rna interference in plant protection: Case study on Western Corn Rootworm
Use and application of Rna interference in plant protection: Case study on Western Corn Rootworm
Mihaela Trčak
Despite the remarkable increase in pesticide use and advances in plant protection, the global crop loss due to pest damage has remained high. Some pests like western corn rootworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte have shown considerable ability to adapt to different management practices such as crop rotation, chemical pesticides, and biotechnological control. Therefore, there is a need for the development of new technologies which can be efficiently and sustainably used for managing...
Usklađenost vremena cvatnje izabranih sorata šljive
Usklađenost vremena cvatnje izabranih sorata šljive
Jelena Šteković
Šljivine osice Hoplocampa flava L. žuta šljivina osica i Hoplocampa minuta Christ., crna šljivina osica ubrajaju se u najvažnije štetnike šljive koji utječu na rod i kvalitetu ploda šljive. Izlijetanje osica iz tla u kojemu su prezimile u obliku kukuljice odvija se u proljeće nakon određene sume temperatura potrebnih za razvoj. Vrijeme pojave osica podudara se s fenologijom cvatnje najzastupljenije sorte šljive Bistrice. Noviji sortiment šljive koji je danas prisutan u...
Usmjerena aplikacija kao doprinos manjem unošenju herbicida u okoliš
Usmjerena aplikacija kao doprinos manjem unošenju herbicida u okoliš
Antonio Blažeka
Pronalaskom herbicida borba protiv korova u poljoprivredi isključivo se oslanja na kemijske mjere. Uvidjevši negativne posljedice pesticida na okoliš i ljudsko zdravlje poljoprivrednici postupno integriraju kemijske i nekemijske mjere borbe. Jedna od zadada integrirane zaštite bilja, u sastavu koje je integrirana zaštita od korova, jest smanjiti primjenu pesticida primjenom drugih kulturalnih izravnih i neizravnih nekemijskih mjera. Jedna od mjera koja se može uklopiti u integiranu...
Uspješnost poslovanja i mogućnost nastupa stečaja odabranih craft pivovara u Hrvatskoj
Uspješnost poslovanja i mogućnost nastupa stečaja odabranih craft pivovara u Hrvatskoj
Nikola Hinić
Od 70-tih godina prošlog stoljeća pa do danas craft pivarstvo razvilo se diljem svijeta. U 2013. godini otvorena je prva hrvatska craft pivovara, a trenutno ih na području Hrvatske posluje 90-tak. Cilj ovog rada je utvrditi postoji li kod craft pivovara Zmajska pivovara d.o.o., Nova runda j.d.o.o. i Varionica d.o.o. opasnost od neuspješnog poslovanja i nastupa stečaja. Provedene su horizontalna i vertikalna analiza bilance i računa dobiti i gubitka, izračunati su financijski...
Uspješnost studiranja studenata Agronomskog fakulteta
Uspješnost studiranja studenata Agronomskog fakulteta
Valeria Radiković
Cilj rada je prikazati stanje i trendove uspješnosti studenata na svim preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kako bi se utvrdilo postoji li povezanost, odnosno utjecaj pojedinih varijabli na uspješnost studenata. Varijable prema kojima je analizirana uspješnost studenata su: akademska godina upisa studenata na svim preddiplomskim i diplomskim studijima, spol studenata, prosjeci ocjena, broj položenih ispita, vrsti srednje škole, regije u...
Usporedba aromatskih profila klonskih kandidata sorata vinove loze (V. Vinifera  L.) Kraljevina, Škrlet i Moslavac
Usporedba aromatskih profila klonskih kandidata sorata vinove loze (V. Vinifera L.) Kraljevina, Škrlet i Moslavac
Maja Ujdur
Kraljevina, Škrlet i Moslavac su najvažnije bijele autohtone sorte vinove loze u vinogradarskoj regiji Zapadna kontinentalna Hrvatska. Klonskom selekcijom ovih sorata izdvojeni su klonski kandidati kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene osnovnih gospodarski važnih svojstava (prinos, sadržaj šećera i kiselina u moštu). Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi da li se klonski kandidati međusobno razlikuju i sadržaju aromatskih spojeva u grožđu, koji su kod...
Usporedba aromatskog profila klonskih kandidata najvažnijih bijelih autohtonih sorata vinove loze u Dalmaciji
Usporedba aromatskog profila klonskih kandidata najvažnijih bijelih autohtonih sorata vinove loze u Dalmaciji
Ivana Paladin
Pošip, Maraština, Vugava i Debit su najvažnije bijele autohtone sorte vinove loze u Dalmaciji. Klonska selekcija ovih sorata započela je 2006.godine s ciljem izdvajanja divergentnih klonova kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene nekog od gospodarski važnih svojstava. Tijekom klonske selekcije nastoji se utvrditi dali se klonski kandidati međusobno razlikuju u osnovnim gospodarskim karakteristikama, a kod bijelih sorata od izuzetne važnosti utrvrditi postoje li i razlike...
Usporedba bioloških svojstava triju uzgojnih linija sive pčele (Apis mellifera carnica P. 1879)
Usporedba bioloških svojstava triju uzgojnih linija sive pčele (Apis mellifera carnica P. 1879)
Maja Nikšić
U suvremenom se pčelarstvu najviše pozornosti posvećuje povećanju gospodarske koristi, stoga pčelarska proizvodnja uvelike ovisi o selekciji. Naime, u selekciji pčela brzina proljetnog razvoja, intenzitet rojenja, agresivnost, mirnoća pčela na saću, proizvodnost i tolerantnost na bolesti su najvažnija svojstva koja se koriste kao kriteriji u različitim selekcijskim programima. Stoga je cilj ovog rada bio usporediti dinamiku razvoja legla, broj pčela na saću, jakost, ponašanje i...
Usporedba ekonomike ekološke i konvencionalne pčelarske proizvodnje u Hrvatskoj
Usporedba ekonomike ekološke i konvencionalne pčelarske proizvodnje u Hrvatskoj
Ivan Mihić
Sustavno prikupljanje podataka o pčelarstvu i proizvodnji pčelinjih proizvoda ne provode ni Državni zavod za statistiku ni Ministarstvo poljoprivrede (Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi). Podatci o načinu proizvodnje (konvencionalna, ekološka), cijenama meda, troškovima proizvodnje dobiveni su anketiranjem pčelara. Anketa je dostavljena pčelarima u časopisu Hrvatska pčela, te je objavljena na internetskoj stranici Hrvatske poljoprivredne agencije za online...
Usporedba ekonomičnosti proizvodnje meda na stacionaran i mobilan način
Usporedba ekonomičnosti proizvodnje meda na stacionaran i mobilan način
Mislav Car
U Republici Hrvatskoj pčelarstvo je tradicionalna i cijenjena poljoprivredna djelatnost koja ima ključnu ulogu u održivom razvoju ruralnih područja osiguravajući oprašivanje bilja, čime doprinosi poboljšanju biološke raznolikosti. U pčelarstvu se razlikuje stacionarno pčelarstvo kod kojeg pčelar smješta zajednice uglavnom na jednoj lokaciji i mobilno pčelarstvo gdje pčelar seli zajednice u blizinu paše ovisno o godišnjem dobu. Mobilnim pčelarenjem moguće je ostvariti veće...
Usporedba grafičkih procedura u prikazu podataka u stočarstvu koristeći SAS program
Usporedba grafičkih procedura u prikazu podataka u stočarstvu koristeći SAS program
Sven Papišta
U ovom radu uspoređujemo uporabu standardnih GPLOT i naprednih SGPLOT procedura u grafičkom prikazu stočarskih podataka. Grafičke procedure prisutne u SAS programu omogućuju nam efikasan način prikaza podataka. Ovaj rad će prikazati slijedeće tipove grafikona: osnovne grafikone, grafikone koji prikazuju modele s intervalom pouzdanosti, grafikone koji prikazuju distribuciju podataka, te grafikone koji pokazuju kategorizaciju podataka. Dolaskom SASâ 9.2 verzije 2008. godine...
Usporedba klasičnog i in vitro razmnožavanja vinove loze
Usporedba klasičnog i in vitro razmnožavanja vinove loze
Martina Milković
Vinova loza (Vitis vinifera L.) višegodišnja je drvenasta kultura koja se razmnožava generativno (sjemenom) i vegetativno. U vinogradarskoj praksi zastupljeno je vegetativno razmnožavanje jer se takvim načinom zadržavaju i prenose sva proizvodna svojstva s majčinske biljke na potomstvo, dok se generativno razmnožavanje koristi u dobivanju novih sorti i genetičkim istraživanjima. Najvažniji način vegetativnog razmnožavanja je cijepljenje vinove loze na američke podloge, dok je u...

Paginacija