Pages

Usporedba kvalitete plodova jagode iz različitih sustava uzgoja
Usporedba kvalitete plodova jagode iz različitih sustava uzgoja
Alma Zečević
Tijekom 2018. godine u laboratoriju Agronomskog fakulteta u Zagrebu obavljena je analiza kvalitete plodova jagode stalnorađajuće sorte 'Murano' i jednorodne sorte 'Joly' uzgojenih na tri različite lokacije u Zagrebačkoj županiji. Dva tipa uzgoja koja su uspoređivana su bila hidroponski sustav u supstratu i sustav uzgoja gdje je korijen bio u tlu. Ispitivani fizikalni parametri bili su masa (g), tvrdoća (kg/cm2) i boja ploda, a kemijski topljiva suha tvar (oBrix) i ukupne kiseline...
Usporedba kvalitete vode na upustu i ispustu šaranskih ribnjaka
Usporedba kvalitete vode na upustu i ispustu šaranskih ribnjaka
Vedrana Tomljanović
Tehnologija uzgoja riba u šaranskim ribnjacima temelji se na punjenju ribnjaka vodom na upustima u proljeće te ispuštanju vode uz izlov ribe na ispustima u jesen. Pri tome se mijenja kvaliteta vode. Provedena su istraživanja kako bi se pojasnio ovaj problem. Cilj ovog istraživanja utvrditi razlike u pojedinim parametrima kemijske kvalitete vode na upustu i ispustu ribnjaka. Istraživanja su provedena na Ribanjačarstvu Poljana d.d., ribnjaku II površine 158 ha nasađenom u...
Usporedba metoda određivanja granulometrijskog sastava tla
Usporedba metoda određivanja granulometrijskog sastava tla
Jelena Škrinjarić
Granulometrijski sastav tla (GST) jedan je od najvažnijih parametara fizikalnih značajki tla koji ima utjecaj na gotovo sva fizikalna i brojna kemijska svojstva tla. Pokazatelj je masenog udjela pojedinih čestica u tlu (pijeska, praha i gline) koje su klasificirane prema veličini u frakciju sitnice (čestice manje od 2 mm u promjeru). Cilj ovog rada bio je utvrditi da li postoje razlike u rezultatima koji se dobivaju prilikom određivanja GST pomoću tri različite metode. Korištena je...
Usporedba metoda određivanja mehaničkog sastava tla
Usporedba metoda određivanja mehaničkog sastava tla
Filip Agnić
Mehanički sastav tla vrlo je važna fizikalna značajka tla. O njemu ovise brojne druge fizikalne (struktura, vodozračni odnosi, propusnost tla za vodu, zbijenost), kemijske (pH, oksidacija i redukcija, adsorpcijski kompleks tla) i biološke značajke (bioraznolikost, brojnost i zastupljenost pojedinih skupina živih organizama). Mehanički sastav tla pokazuje postotnu zastupljenost pojedinih mehaničkih elemenata u tlu (pijeska, praha i gline), a može se utvrditi različitim metodama. ...
Usporedba metoda procjene inbreedinga iz DNA ROH segmenata kod kokoši
Usporedba metoda procjene inbreedinga iz DNA ROH segmenata kod kokoši
Boško Bošković
ROH segmenti (Runs of homozygosity) su dugi neprekinuti nizovi homozigotnosti u genomu na osnovu kojih je moguće procijeniti razinu inbreedinga u populaciji. Iako je genom kokoši jedan od prvih koji je sekvenciran, zbog specifičnosti u odnosu na genom sisavaca nema mnogo radova u kojima se procjenjuje inbreeding kokoši korištenjem genomske informacije. U ovom radu uspoređene su tri različite metode procjene inbreedinga upotrebom programskih paketa: cgaTOH (koristi metodu...
Usporedba mljekarskog sektora Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država
Usporedba mljekarskog sektora Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država
Karlo Vugrinec
U Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama mljekarstvo je tradicionalna i važna poljoprivredna djelatnost. Poljoprivrednici analiziranih država svojom proizvodnjom mlijeka zadovoljavaju potražnju domaćih tržišta, te su obje zajednice država neto izvoznici mlijeka i mliječnih proizvoda. U razdoblju od 2003. do 2017. godine prosječna godišnja vrijednost izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda za EU iznosila je 8,5 milijardi dolara dok je uvoz na razini 1,1 milijardi dolara. U...
Usporedba morfološke i genetske identifikacije ličinki vrsta roda Agriotes
Usporedba morfološke i genetske identifikacije ličinki vrsta roda Agriotes
Martina Šipek
Žičnjaci roda Agriotes su polifagni štetnici i dokazano je da postoje razlike u štetnosti vrsta. Cilj ovog istraživanja je bio determinirati ličinke pet najštetnijih vrsta (Agriotes brevis Candeze, Agriotes lineatus Linnaeus, Agriotes obscurus Linnaeus, Agriotes sputator Linnaeus i Agriotes ustulatus Schäller) na temelju morfologije i na temelju genetske analize DNA, te utvrditi pouzdanost korištenih metoda identifikacije. U istraživanju od 2009. do 2011. godine na području...
Usporedba obiteljskog i industrijskog tipa poljoprivrede
Usporedba obiteljskog i industrijskog tipa poljoprivrede
Anja Vuković
Cilj rada je prikazati stavove i mišljenja studenata preddiplomskih i diplomskih studija Agronomskog, Ekonomskog i drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kako bi se utvrdilo postoje li među njima statistički značajne razlike percepcije industrijskog (korporativnog) i obiteljskog tipa poljoprivrede. Razlikovne varijable prema kojima su dodatno analizirana mišljenja i stavovi studenata u pogledu državne potpore poljoprivredi i viđenja razvoja poljoprivrede su poslovi kojima se bave...
Usporedba organizacije logističkog sustava na primjeru malih nezavisnih craft pivovara
Usporedba organizacije logističkog sustava na primjeru malih nezavisnih craft pivovara
Sebastijan Ljevar
Cilj rada bio je usporediti organizaciju logističkog sustava na primjeru četiri craft pivovare te dati preporuke za poboljšanje njihovog funkcioniranja. Istraživanje se temeljilo na studiji slučaja. Za potrebe prikupljanja informacija korištena je metoda dubinskog intervjua. Intervju je proveden s predstavnicima četiriju malih nezavisnih craft pivovara. Alat korišten kao pomoć za provedbu intervjua je podsjetnik za intervju. Pitanja su se sastojala iz 9 skupina. Nakon istraživanja...
Usporedba pojave štetnika krastavca u uzgoju na otvorenom i u hidroponima
Usporedba pojave štetnika krastavca u uzgoju na otvorenom i u hidroponima
Matija Hlebec
Krastavac (Cucumis sativus L.) je jednogodišnja zeljasta biljka. Uzgaja se kao salatni krastavac na otvorenom polju, u staklenicima i plastenicima te kao industrijski (kornišon). Konzumira se u svježem stanju i kao kiseli krastavac. Krastavac se uzgaja na više različitih, a najvažniji načini uzgoja su uzgoj u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Stoga je cilj ovog diplomskog rada utvrditi pojavu navedenih štetnika u zaštićenom prostoru u hidroponima, te pojavu štetnika na...
Usporedba polifenolnog profila klonskih kandidata sorte Plavac mali u pokusnom nasadu Baštica
Usporedba polifenolnog profila klonskih kandidata sorte Plavac mali u pokusnom nasadu Baštica
Petra Balažić
Plavac mali gospodarski je najvažnija, najrasprostranjenija i najpoznatija crna sorta vinove loze u Hrvatskoj. Potomak je Dobričića i Crljenka kaštelanskog (Maletić i sur, 2004.), čija je popularnost u „Novom Svijetu“ pridonijela i popularnosti Plavca izvan granica Hrvatske. Međutim, ono zbog čega se svrstava među sorte ponajboljih proizvodnih značajki su redovita i sigurna rodnost, mala osjetljivost prema bolestima i štetnicima, mali uzgojni zahtjevi i prikladnost za škrta i...
Usporedba poslovanja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
Usporedba poslovanja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
Katarina Rosić
Sustav poljoprivrednih računovodstvenih podataka (eng. Farm Accountancy Data Network- FADN), utemeljen je u EU 1965. godine, te je obavezan za sve države članice Europske unije. Sustav se temelji na godišnjem knjigovodstvenom prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s reprezentativnog uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, tipu poljoprivredne proizvodnje i regionalne pripadnosti....

Pages