Pages

Usporedba proizvodnih i poslovnih rezultata različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava
Usporedba proizvodnih i poslovnih rezultata različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava
Danijel Merkaš
FADN sustav kao javna baza računovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava u EU omogućuje uvid u poslovanje poljoprivrednih gospodarstava na razini EU te na nacionalnoj razini. Analizom proizvodnih i ekonomskih podataka hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava vidljivo je da su ispod prosjeka EU-28 po korištenim poljoprivrednim površinama, prihodu po godišnjoj jedinica rada te ukupnoj vrijednosti proizvodnje. U prosjeku hrvatska poljoprivredna gospodarstva prate trendove EU-28 u...
Usporedba proizvodnih karakteristika klonskih kandidata sorte vinove loze 'Moslavac'
Usporedba proizvodnih karakteristika klonskih kandidata sorte vinove loze 'Moslavac'
Morana Jednačak
'Moslavac' je autohtona sorta vinove loze koja se uzgaja na području kontinentalne Hrvatske. Klonska selekcija sorte ʹMoslavacʹ započeta je 2010. godine. Odabrana su 32 klonska kandidata slobodna od gospodarski štetnih virusa koji su razmnoženi i posađeni u pokusni nasad.Na temelju ampelografske i gospodarske karakterizacije izdvojeno je pet klonskih kandidata koji su ušli u završni postupak ispitivanja što je osnova za njihovu registraciju. Kod pet klonskih kandidata koji su...
Usporedba rada prijenosnog i stacionarnog muznog stroja na obiteljskom gospodarstvu
Usporedba rada prijenosnog i stacionarnog muznog stroja na obiteljskom gospodarstvu
Pavao Švub
Najveći dio poslova na farmama mliječnih krava otpada na mužnju. Pri tome količina i kakvoća namuženog mlijeka uvelike ovise o izvedbi muznog stroja i provođenju radnih postupaka, kao i ispravnom pranju i održavanju muznog stroja. Odabir izvedbe muznog stroja prvenstveno ovisi o broju muznih krava, veličini i izvedbi staje. Rezultati istraživanja provedenih na farmi s 30 muznih krava pokazuju da se zamjenom prijenosnog muznog stroja mužnjom u mljekovod može ubrzati postupak...
Usporedba rasta i metaboličkih karakteristika vinskih izolata kvasca iz roda Brettanomyces
Usporedba rasta i metaboličkih karakteristika vinskih izolata kvasca iz roda Brettanomyces
Ana Marija Šelendić
Kvasac Brettanomyces bruxellensis se smatra glavnim kontaminantom crnih vina. Ovaj kvasac djeluje negativno na senzorske karakteristike vina (miris, okus i boju) zbog proizvodnje hlapivih fenola, smanjenja boje crnih vina te povećanje hlapive kiselosti vina. Budući da vino kontaminirano kvascem B. bruxellensis nije poželjno za konzumaciju ovaj kvasac uzrokuje značajne ekonomske gubitke u svim vinarskim regijama svijeta. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u rastu i...
Usporedba različitih metoda za utvrđivanje vijabilnosti sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Usporedba različitih metoda za utvrđivanje vijabilnosti sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Matej Batinić
Ambrosia artemisiifolia L. agresivna korovna je vrsta zbog čijih se prvenstveno alergenih svojstava proučavaju različite mogućnosti prognoze nicanja i suzbijanja. Analizom banke sjemena tla može pomoći boljem razumijevanju dinamike populacije ambrozije što dovodi do učinkovitijeg suzbijanja ove vrste. Za procjenu dinamike nicanja ambrozije potrebno je utvrditi udio dormantnog, nedormantnog (klijavog) i mrtvog sjemena u sjemenskoj populaciji. To je moguće obaviti pomoću različitih...
Usporedba razvijenosti poljoprivrede i ruralnog područja Hrvatske, Bugarske i Rumunjske
Usporedba razvijenosti poljoprivrede i ruralnog područja Hrvatske, Bugarske i Rumunjske
Valentina Čakija
Poljoprivreda predstavlja gospodarsku djelatnost uzgoja biljaka i životinja, prvenstveno radi proizvodnje hrane za prehranu stanovništva. Republika Hrvatska, Rumunjska i Bugarska predstavljaju zemlje bogatih i kvalitetnih prirodnih resursa, prvenstveno zemljišta dobre plodnosti, klimatskih pogodnosti i obilja vodenih resursa, a važnost poljoprivrede u njima proizlazi ne samo iz tradicionalne uloge osiguranja prehrambenih potreba stanovništva, već iz njene uloge u očuvanju ruralnog...
Usporedba razvijenosti poljoprivrede u Hrvatskoj, Mađarskoj i Poljskoj
Usporedba razvijenosti poljoprivrede u Hrvatskoj, Mađarskoj i Poljskoj
Amir Hadžović
U ovom je radu uspoređena razvijenost poljoprivrede u Hrvatskoj, Mađarskoj i Poljskoj primjenom makroekonomskih i proizvodnih pokazatelja koji su naposljetku omogućili i rangiranje razvijenosti poljoprivrede ovih zemalja. U uvodnom je dijelu prikazan povijesni razvoj i značajke poljoprivrede triju bivših socijalističkih zemalja dok su u drugom dijelu rada, prikazani njihovi makroekonomski pokazatelji - bruto domaći proizvod, stopa inflacije, nezaposlenost i sl. U završnom dijelu...
Usporedba sastava i svojstava mlijeka magarica s kravljim i humanim
Usporedba sastava i svojstava mlijeka magarica s kravljim i humanim
Martina Samaržija
Mlijeko magarica zbog kemijskog sastava, fizikalnih i terapeutskih svojstava postaje predmetom interesa sve većeg broja istraživača. U radu je opisan kemijski sastav, fizikalna i terapeutska svojstva mlijeka magarica te sličnosti i razlike s kravljim i humanim. Mlijeko magarica najsličnije je humanom, te se sve više koristi kao zamjena za humano mlijeko, osobito kod novorođenčadi koja su alergična na proteine kravljeg mlijeka ili im je humano mlijeko nedostupno. U radu su navedeni...
Usporedba svojstava produkata pirolize ljuski važnijih orašastih plodova
Usporedba svojstava produkata pirolize ljuski važnijih orašastih plodova
Mirza Nuhbegović
Neobnovljivi izvori energije, nafta i plin, danas prevladavaju u potrošnji energije u svijetu. Njihove zalihe su u ograničenim količinama, sve su skuplji i sve više dolazi do izražaja njihov štetan utjecaj na okoliš. Obnovljivi izvori energije trebaju sve većim udjelom zamijeniti energiju iz fosilnih goriva i postati „most” do korištenja nekog drugog goriva budućnosti. Poljoprivredni ostaci i ostaci iz prerađivačke industrije imaju velik potencijal u proizvodnji energije i...
Usporedba teorijskih i empirijskih ogrjevnih vrijednosti miskantusa
Usporedba teorijskih i empirijskih ogrjevnih vrijednosti miskantusa
Katarina Jakšić
Sve veća potreba za energijom postaje izazov za ljudski razvoj. Glavni izvori energije su neobnovljivi koji imaju štetan utjecaj na okoliš stoga je ključno pronaći alternativne izvore. Biomasa je jedna od visoko potencijalnih energenata, a definira se kao biorazgradivi dio proizvoda, otpada i ostataka biološkog porijekla, uključujući frakciju industrijskog i komunalnog otpada. Sve se više istražuju trajni energetski usjevi zbog njihovih niskih zahtjeva kada se uzgajaju za...
Usporedba terenskih i laboratorijskih metoda i rezultata kemijskih analiza važnijih svojstava tla
Usporedba terenskih i laboratorijskih metoda i rezultata kemijskih analiza važnijih svojstava tla
Josipa Prološčić
U ovom radu istraživane su mogućnosti korištenja Palintest SK 400 opreme za kemijske analize tla na području Republike Hrvatske. Navedena oprema već se koristi diljem svijeta za kemijske analize tla na samom terenu od strane samih poljoprivrednika. Kemijskom analizom tla dobiva se uvid u stanje tla te mogućnosti i isplativost uzgoja pojedine kulture. Analizirane su sljedeće kemijske značajke tla: pH vrijednost, potreba materijala za kalcifikaciju, sadržaj nitrata, fiziološki...
Usporedbe tehničkih karakteristika samokretne i vučene platforme u berbi jabuka
Usporedbe tehničkih karakteristika samokretne i vučene platforme u berbi jabuka
Mihovil Jelčić
Terenska istraživanja obuhvaćaju usporedbu radnih učinaka samokretne platforme Pluk-O-Trak i vučene prikolice u berbi jabuka. Pokusi su provedeni u Kominu (Dolina Neretve) na sortama jabuka Cripps Pink, Fuji Kiku 8 i Granny Smith na površini nasada od 7,3 ha. Gustoća sadnje u nasadu je 2,7 m x 0,6 m, odnosno 6.170 sadnica po hektaru. Današnja tehnologija uzgoja jabuka je poznata, no profit se krije u reduciranju troškova u slučaju primjene vučenih platformi za berbu plodova....

Pages