Pages

Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav vina 'Kraljevina'
Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav vina 'Kraljevina'
Karlo Kos
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi kako živi ektomikorizni micelij komercijalnog naziva „Mykoflor“, apliciran na korijen vinove loze sorte ´Kraljevina´ (Vitis vinifera L.), utječe na kemijski sastav mošta te kemijskog sastava vina po završetku alkoholne fermentacije. Mikorizni inokulat je aplicirano na 40 trsova, a pokus je postavljen 2016. u vinogradu na području Zelinskog vinogorja u vlasništvu OPG Kos Karlo “Vina Kos”. Analiza u vinu je provedena nakon berbe 2017....
Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav vina 'Portugizac'
Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav vina 'Portugizac'
Darija Karakaš
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi kako primjena ektomikoriznog micelija na korijen vinove loze utječe na kemijski sastav vina 'Portugizac'. Pokus je postavljen u jesen 2016. godine na 3 lokacije na području ZOI Plešivica, kada je provedena i aplikacija cjepiva naziva „Mykoflor“ tvrtke Bio-budućnost d.o.o. iz Zagreba. Cjepivo je aplicirano na 100 trsova sorte 'Portugizac', pri čemu je isti broj trsova poslužio kao kontrola. Analiza kemijskog sastava vina provedena je nakon...
Utjecaj ektomikorize na mehanički i kemijski sastav grožđa cv. Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Utjecaj ektomikorize na mehanički i kemijski sastav grožđa cv. Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Antonela Mršić
Cilj ovog istraživanja je ustanoviti kako primjena živog ektomikoriznog micelija na korijen vinove loze (podloga Vitis berlandieri x Vitis riparia SO4), utječe na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Cabernet sauvignon, berbe 2014. Cjepivo je aplicirano na 40 trsova 2013. godine na Vinogradarsko – vinarskom pokušalištu u Jazbini. Temeljem dobivenih rezultata utvrđeno je da je mikoriza pozitivno utjecala na prinos po trsu, masu grozda i bobice. Također, udio mesa u varijanti...
Utjecaj ektomikorize na mehanički i kemijski sastav grožđa cv. Traminac crveni (Vitis vinifera L.)
Utjecaj ektomikorize na mehanički i kemijski sastav grožđa cv. Traminac crveni (Vitis vinifera L.)
Renato Ribarić
Ovaj diplomski rad bavi se istraživanjem utjecaja ektomikorize na korijenu vinove loze na mehanički i kemijski sastav grožđa. Mikorizni preparat apliciran je 2012. godine na 40 trsova Traminca crvenog na Vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Jazbina koje se nalazi u sklopu Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a istraživanje je provedeno u 2014. godini. Uvometrijom i mehaničkom analizom utvrđena je prosječna masa grozda, prosječni broj bobica po...
Utjecaj ektomikorize na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte cv. Syrah (Vitis vinifera L.)
Utjecaj ektomikorize na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte cv. Syrah (Vitis vinifera L.)
Kristina Novak
Predmet ovog istraživanja bio je utvrditi kako živi ektomikorizni micelij komercijalnog naziva „Mykoflor“, apliciran na korijen vinove loze sorte Syrah (Vitis vinifera L.), utječe na mehanički i kemijski sastav grožđa. Eksperiment je postavljen 2013. godine u Zagrebu, na vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Agronomskog fakulteta „Jazbina“. Mikorizno cjepivo aplicirano je na 40 trsova sorte Syrah, a analiza je provedena na prosječnom uzorku od 10 grozdova. Temeljem dobivenih...
Utjecaj ektomikorize na polifenolni sastav vina sorte 'Portugizac'
Utjecaj ektomikorize na polifenolni sastav vina sorte 'Portugizac'
Lovre Stulić
Cilj ovog diplomskog rada je analizirati utjecaj ektomikoriznih gljiva na polifenolni sastav vina sorte ´Portugizac´. Brojna istraživanja dokazuju pozitivan učinak mikoriznih gljiva kako na vinovu lozu tako na grožđe, mošt i vino. Nakon što je postavljena hipoteza određen je plan pokusa. Na tri vinograda OPG Gregorić, OPG Majcenović te OPG Ciban koji se nalaze u podregiji Plešivica, inokulirani su trsovi s mikoriznim cjepivom „Mykoflor“ u jesen 2016. godine, a analize u...
Utjecaj ektomikorize na prinos grožđa i kvalitetu mošta klonova sorte 'Škrlet'
Utjecaj ektomikorize na prinos grožđa i kvalitetu mošta klonova sorte 'Škrlet'
Antonija Liška
Cilj ovog rada bio je utvrditi promjene u prinosu i kvaliteti mošta te zastupljenost mikoriznih struktura na korijenu klonova sorte 'Škrlet', uvjetovane aplikacijom živog ektomikoriznog micelija. Pokus je postavljen 2018. godine, u vinogradu, u blizini Ivanić Grada. Mikorizno cjepivo aplicirano je na 30 trsova tri klona sorte 'Škrlet', na klonove ŠK 74, ŠK 33 i ŠK 29, a isti broj trsova svakog klona poslužio je kao kontrola. Tijekom vegetacije dva puta je napravljeno uzorkovanje...
Utjecaj ektomikorize na prinos i kakvoću grožđa sorte 'Portugizac'
Utjecaj ektomikorize na prinos i kakvoću grožđa sorte 'Portugizac'
Marta Sivec
Cilj ovog diplomskog bio je analizirati utjecaj ektomikoriznih gljiva na prinos i kakvoću grožđa sorte ´Portugizac´. Pozitivan učinak mikoriznih gljiva, kako na vinovu lozu, tako i na grožđe, mošt i vino dokazuju mnogobrojna istraživanja. Nakon što je postavljena hipoteza, određen je plan pokusa. U jesen 2016. godine na tri vinograda koji se nalaze u podregiji Plešivica – OPG Gregorić, OPG Majcenović te OPG Ciban – inokulirani su trsovi s mikoriznim cjepivom „Mykoflor“...
Utjecaj ektomikorize na prinos i kakvoću grožđa sorte Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Utjecaj ektomikorize na prinos i kakvoću grožđa sorte Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Valentin Dunaj
Cilj istraživanja ovog diplomskog rada bio je ustanoviti kako primjena živog ektomikoriznog micelija na korijen vinove loze utječe na prinos i kakvoću grožđa sorte ´Cabernet sauvignon´. Cjepivo komercijalnog naziva Mykoflor aplicirano je na 40 trsova ´Cabernet sauvignona´ na Vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Jazbina. Istraživanje je provedeno 2017. godine. Uvometrijskim metodama utvrđena je prosječna masa grozda i prinos po trsu. Mehaničkom analizom mjerena je masa bobica i...
Utjecaj erozije tla vinogradarskih brdskih područja na hidraulička svojstva tla
Utjecaj erozije tla vinogradarskih brdskih područja na hidraulička svojstva tla
Lorena Žabčić
Kod poljoprivrednih tala brdskih područja erozija može imati značajan utjecaj na svojstva tla i distribuciju horizonata. Mnogobrojni vinogradi se nalaze na brdskim pozicijama zbog povoljnih mikro klimatskih uvjeta, ekspozicije terena i pedoloških karakteristika. U takvim uvjetima tijekom oborina većeg intenziteta može doći do površinskog otjecanja i erozije tla. Infiltracija oborina (ili navodnjavanja) s obzirom na hidrauličke karakteristike određene pozicije na obronku može...
Utjecaj eteričnog ulja kadulje na fitopatogenu askomicetnu gljivu Botrytis cinerea
Utjecaj eteričnog ulja kadulje na fitopatogenu askomicetnu gljivu Botrytis cinerea
Luka Ćavar
Botrytis cinerea askomicetna je gljiva sa širokim spektrom biljaka domaćina. Karakterizira ju sklonost razvoja rezistentnosti na sintetske fungicide. Zabilježena je pojava fenomena „multiple drug resistance“ koji podrazumijeva istovremenu otpornost na više fungicida. MDR fenomen je u direktnoj vezi s djelovanjem ABC transportnih proteina. Istraživanja se sve više usmjeravaju na alternativne načine borbe protiv gljive. Iz tog se razloga provodi testiranje utjecaja eteričnog ulja...
Utjecaj faze rasta na kakvoću i prinos voluminozne krme jare grahorice i pšenice za potrebe prehrane divljači u lovištu
Utjecaj faze rasta na kakvoću i prinos voluminozne krme jare grahorice i pšenice za potrebe prehrane divljači u lovištu
Adrijan Renjak
Moderno lovstvo mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, a budući da je divljač, prema članku 4. Zakona o lovstvu (NN 140/2005, 73/2009 i 14/2014), dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Osnovni čimbenici, a to su hrana i voda, kvaliteta tla, vegetacija, konfiguracija terena, mir u lovištu i opća prikladnost lovišta, važni su za opstanak neke vrste divljači, ali hrana i voda su najvažniji. Redovito svake godine u određenom...

Pages