Pages

Usporedna analiza razine buke novog i rabljenih traktora marke Deutz-Fahr
Usporedna analiza razine buke novog i rabljenih traktora marke Deutz-Fahr
Stipe Čečuk
S obzirom na dokazane negativne posljedice prekomjerne buke na ljudsko zdravlje, kako u ostalim granama gospodarstva tako i u poljoprivredi sve više se pridaje pozornost na zaštitu radnika od buke. Cilj ovog rada je bio utvrditi razinu buke kod traktora marke Deutz-Fahr različite starosti i broja radnih sati, da li prelazi dopuštenu graničnu vrijednost i međusobno ih usporediti. Razina buke mjerena je pri uhu rukovatelja sa zatvorenim i otvorenim prozorima, kao i vanjska buka...
Usporedna ekonomsko-financijska analiza poslovanja poduzeća: Mesna industrija Pivac, Vindija i PIK Vrbovec
Usporedna ekonomsko-financijska analiza poslovanja poduzeća: Mesna industrija Pivac, Vindija i PIK Vrbovec
Drago Marinović
U ovom diplomskom radu je napravljena ekonomsko - financijska analiza poslovanja poduzeća: Mesna industrija Braća Pivac, Vindija i PIK Vrbovec u razdoblju od 2010. do 2015. godine. Prema pokazatelju tekuće likvidnosti najuspješnije poduzeće je Pik Vrbovec, s prosječnom vrijednosti 1,97. Najmanje zadužena je Mesna industrija Braća Pivac (64,3%), koja je ujedno uspješnija od ostalih promatranih poduzeća prema pokazatelju aktivnosti (prosječno 2,34) i ekonomičnosti ukupnog...
Usporedna financijska analiza poslovanja trgovina poljoprivrednim inputima
Usporedna financijska analiza poslovanja trgovina poljoprivrednim inputima
Tomislav Marić
Financijska analiza je proces primjene višestrukih analitičkih tehnika temeljem kojih se informacije obuhvadene financijskim izvještajima pretvaraju u upotrebljive informacije. Financijska analiza predstavlja jedan od najvažnijih alata u donošenju poslovnih odluka, a provodi se s ciljem interpretacije i usporedbe financijskih informacija. Temeljne vrste financijske analize su horizontalna, vertikalna i analiza financijskih pokazatelja. Horizontalna analiza služi za usporedbu...
Usporedna ocjena potencijala razvoja ruralnog turizma u županijama sjeverozapadne Hrvatske
Usporedna ocjena potencijala razvoja ruralnog turizma u županijama sjeverozapadne Hrvatske
Mihaela Horvat
Ruralni turizam oblik je turizma koji se razvija u Republici Hrvatskoj od početka 1990-ih. Sjeverozapadne županije Republike Hrvatske imaju velik potencijal za razvoj istog obzirom na prometnu povezanost, prirodnu i kulturnu baštinu, smještajnu kapacitetu i drugu infrastrukturnu preduvjeta razvoja. U ovom su radu primjenom višekriterijske analize istraženi čimbenici razvoja ruralnog turizma na području Međimurske, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije. Varaždinska...
Uspostava i menadžment staje za proizvodnju kobiljeg mlijeka
Uspostava i menadžment staje za proizvodnju kobiljeg mlijeka
Ivana Palčić
Kobilje mlijeko kao alternativa u hrvatskom mljekarskom sektoru je još uvijek samo ideja na prostorima Republike Hrvatske. Iako je kultura mužnje kobila značajnija za prostore Istočne Europe i Azije, polako se širi i na ostatak svijeta, pa tako i na područje Republike Hrvatske. Najpoznatije područje uzgoja konja na našim prostorima je zasigurno Park prirode Lonjsko Polje. Stoljetna tradicija ekstenzivnog pašarenja na naplavnim površinama rijeke Save i Lonje stvorila je jedinstven...
Utejcaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne buče
Utejcaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne buče
Tomislav Mažar
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj međurednog razmaka u sjetvi i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne buče. U istraživanje su bili uključeni međuredni razmaci 0,9 m i 2,0 m, te dva kultivara uljnih buča Gleisdorfer ölkürbis i GL rustikal. Međuredni razmak značajno je utjecao na broj plodova po biljci, masu plodova, prinos plodova i prinos mokrih sjemenki po hektaru. Značajno veći broj plodova po biljci (1,64 plod/biljci) i veća masa plodova (4,54 kg)...
Utjecaj "Sheme školskog voća i povrća" na ekonomski položaj uključenih proizvođača i dobavljača
Utjecaj "Sheme školskog voća i povrća" na ekonomski položaj uključenih proizvođača i dobavljača
Barbara Letinčić
Shema školskog voća i povrća diljem Europske unije pruža djeci od vrtičke dobi sve do srednje škole opskrbu svježeg voća i povrća. Glavni su joj ciljevi promoviranje zdravih prehrambenih navika djece, omogućavanje dodatnog obroka svježeg voća i povrća te oblikovanje prehrambenih navika. Kako je Shema školskog voća i povrća ujedno i agrarno-politička mjera tako ona osim glavnih ciljeva ima i za cilj jačanje poljoprivredne proizvodnje. U tom slučaju ona utječe na poticanje...
Utjecaj LAG-ova na strukturne promjene ruralnog područja u Primorsko-goranskoj županiji
Utjecaj LAG-ova na strukturne promjene ruralnog područja u Primorsko-goranskoj županiji
Dina Benazić
Hrvatska je većinski ruralna zemlja. Karakteristike ruralnog prostora jesu slaba naseljenost, nedostatak infrastrukture, niska stopa zaposlenosti, sve veća depopulacija te veći broj staračkih domaćinstava. Na području Hrvatske se LEADER program počinje provoditi 2010. godine, za vrijeme predpristupnih pregovora s Europskom unijom, kada se osnuju i prve lokalne akcijske grupe. Prva lokalna akcijska grupa u Hrvatskoj bila je LAG Gorski kotar. U idućim godinama u Primorsko-goranskoj...
Utjecaj Zajedničke ribarstvene politike na održivost ribarstva u Europskoj uniji
Utjecaj Zajedničke ribarstvene politike na održivost ribarstva u Europskoj uniji
Lara Zelić
Usklađivanje tri stupa održivosti ribarstva je jedan od ciljeva, ali i najvećih izazova Zajedničke ribarstvene politike (ZRP). Prekomjerni ribolov i onečišćenje morskog okoliša doprinose smanjenju zaliha ribe i ulova, što često dovodi do smanjenja prihoda i zaposlenosti, posebno u ruralnim ribarskim zajednicama. Potpore ZRP-a desetljećima su usmjeravane u jačanje ribarskih flota i prekomjerni ulov što je teško promijeniti, osobito zbog otpora članica kojima ribarstveni sektor...
Utjecaj abiotskog stresa niskim temperaturama na razinu specijaliziranih metabolita u lišću raštike
Utjecaj abiotskog stresa niskim temperaturama na razinu specijaliziranih metabolita u lišću raštike
Marija Zrnić
Cilj ovog rada bio je ispitati utjecaj stresa niskim temperaturama na sadržaj specijaliziranih metabolita: glukozinolata, ukupnih fenola, flavonoida, fenolnih kiselina i karotenoida, markera stresa prolina te sadržaja klorofila a i b u lišću raštike (Brassica oleracea var. acephala). Raštika je uzgojena u kontroliranim uvjetima na temperaturi od 21 °C i fotoperiodu od 16 sati dana i 8 sati noći do starosti od 5 i 6 tjedana te podvrgnuta stresu pothlađivanjem (8 °C) i smrzavanjem...
Utjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve
Utjecaj agroekoloških uvjeta na stanje koncentracija soli i nitrata u vodama na području doline Neretve
Ivana Ivanković
Dolina Neretve, ukupne površine 12.067 ha predstavlja specifični prirodno geografski prostor, razvijen u krškom okruženju Jadranskog mora. Stanovništvo, poljoprivreda, te cjelokupni živi svijet prilagođeni su vodnom režimu prirodnog okruženja. Najznačajniji pritisak na području doline Neretve koji može negativno utjecati na održivost poljoprivrednih površina i cijelog ekosustava jest proces zaslanjivanja, a što je povezano sa stupnjem zaslanjenosti površinske i podzemne...
Utjecaj anatomske pozicije na fizikalno-kemijska svojstva turopoljske šunke
Utjecaj anatomske pozicije na fizikalno-kemijska svojstva turopoljske šunke
Ivo Kelava
Cilj ovoga rada je bio utvrditi utjecaj anatomske pozicije na fizikalno-kemijska svojstva (pH vrijednost i aktivitet vode - aw) dvaju mišića zrelih šunki (n=30) dobivenih soljenjem i sušenjem butova turopoljskih svinja. Uzorkovanje za analize je obavljeno na isječku kaudalne strane buta, distalno od glave bedrene kosti, na dijelovima medijalnog (m.semimembranosus) i lateralnog (m.biceps femoris) mišića. Mjerenja su izvršena IQ150 pH-metrom i HygroPalm HP23 aw-metrom. Prosječni...

Pages