Pages

Utjecaj dobi i spola na biokemijske značajke hemolimfe medonosne pčele (Apis mellifera L.)
Utjecaj dobi i spola na biokemijske značajke hemolimfe medonosne pčele (Apis mellifera L.)
Jelena Horvatinec
Hemolimfa je tekućina otvorenog sustava cirkulacije medonosne pčele (Apis mellifera L.) koja predstavlja funkcionalni ekvivalent krvi i limfe sisavaca. Sloţenog je kemijskog sastava te uz šećere i lipidne komponente, sadrţi preko 300 različitih proteina. Dosadašnjim su istraţivanjima utvrĎene odreĎene razlike u sastavu hemolimfe izmeĎu kasti pčela, različitih razvojnih stadija te dobnih skupina pčela. MeĎutim, detaljna kemijska karakterizacija sastava hemolimfe nije...
Utjecaj dodataka organskih minerala i pigmenata u hranu brojlera na prinos i kvalitetu mesa
Utjecaj dodataka organskih minerala i pigmenata u hranu brojlera na prinos i kvalitetu mesa
Tomislav Crnčec
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj zamjene anorganskih mikrominerala s organskima i učinak smanjenja udjela pigmenata u krmnim smjesama na prinos i kvalitetu mesa brojlera. Istraživanje je provedeno na 250 jednodnevnih pilića Ross 308 koji su hranjeni 40 dana i raspoređeni u 5 tretmana i 5 ponavljanja. Kontrolna skupina sadržavala je anorganski oblik minerala i 100% udio pigmenata. Pokusne krmne smjese bile su jednakih sirovinskih receptura i udjela organskih minerala, a udio pigmenata...
Utjecaj dodatka algi na sadržaj omega tri masnih kiselina i senzorna svojstva jaja
Utjecaj dodatka algi na sadržaj omega tri masnih kiselina i senzorna svojstva jaja
Mihaela Gorupić
Omega-3 masne kiseline su poznate po svojem pozitivnom utjecaju na prevenciju i liječenje raznih bolesti. Jedan od izvora ω-3 masnih kiselina su alge. U ovome radu se ispitivao utjecaj algi na porast ω-3 masnih kiselina u jajima. Cilj rada je bio utvrditi utjecaj dodataka 1 % i 2 % algi u hranidbi nesilica na porast omega-3 masnih kiselina (DHA i EPA). Osim utjecaja na porast ω-3 masnih kiselina, ispitivao se i utjecaj na senzorna svojstva jaja. Istraživanje je provedeno na 45 ISA-Hisex...
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva mesa brojlera
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva mesa brojlera
Vjera Zorić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fizikalno-kemijske i senzorne karakteristike mesa brojlera hranjenih s dodatkom 5 i 10% bučine pogače u krmnim smjesama. U istraživanju je korišteno 360 muških jednodnevnih pilića (Ross 308). Primijenjena su tri tretmana s četiri ponavljanja (3x4) pri čemu su formirane tri skupine: P-0 skupina kojoj u hranu nije dodavana bučina pogača, P-5 skupina kojoj je u krmne smjese dodano 5% bučine pogače,- te P-10 skupina kojoj je dodano 10% bučine...
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na proizvodne rezultate brojlerskih pilića
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na proizvodne rezultate brojlerskih pilića
Jelena Babić-Alagić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatka bučine pogače na proizvodne rezultate brojlerskih pilića. U istraživanju je korišteno 360 pilića (Ross 308) koji su slučajnim odabirom raspoređeni u 12 skupina (4 kontrolne i 8 pokusnih). Pilići kontrolnog hranidbenog tretmana (K) hranjeni su komercijalnim krmnim smjesama dok je pilićima iz pokusnih hranidbenih tretmana (P-5 i P-10) dio sojine sačme zamijenjen s bučinom pogačom. Tijekom tova praćeno je kretanje tjelesne...
Utjecaj dodatka inokulata ili mliječne kiseline na proizvodnju amonijaka u silaži kukuruza
Utjecaj dodatka inokulata ili mliječne kiseline na proizvodnju amonijaka u silaži kukuruza
Mario Čuklić
Primarni cilj siliranja je očuvanje hranjivih tvari i energije koja se nalazi u zelenoj masi kroz duži vremenski period. Konzervirajući učinak postiže se uz pomoć anaerobnih uvjeta i djelovanja bakterija mliječne kiseline. Najnovija istraživanja ukazuju da unatoč niskom pH mikrobna aktivnost ustraje i u stabilnoj fazi, što bi za posljedicu moglo imati i kontinuirane promjene u dušićnim frakcijama. Cilj istraživanja bio je odrediti utjecaj dodatka inokulanta i mliječne kiseline...
Utjecaj dodatka maslačka u krmne smjese za kokoši nesilice na boju žutanjka
Utjecaj dodatka maslačka u krmne smjese za kokoši nesilice na boju žutanjka
Ivana Maljik
Visoka produktivnost te učinkovita konverzija hrane kao imperativi u suvremenoj stočarskoj proizvodnji mogu se ostvariti upotrebom određenih dodataka u hranidbi životinja. S druge strane djelovanje pojedinih dodataka hrani može biti usmjereno ka povećanju kvalitete proizvoda. U tu svrhu, hrani za perad se dodaju pigmenti (karotenoidi i ksantofili) radi postizanja poželjne žute boje potkožne masti i žutanjka jajeta. Stoga je cilj ovoga istraživanja bio utvrditi utjecaj dodatka...
Utjecaj dodatka mikroalgi u hranu kokoši nesilica na senzorna svojstva jaja
Utjecaj dodatka mikroalgi u hranu kokoši nesilica na senzorna svojstva jaja
Ivana Mijač
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj dodatka 0,5 i 1 % mikroalgi (Schyzochytrium limacinum) u hranu kokoši nesilica na senzorna svojstva jaja. U istraživanju je korišteno 36 TETRA-SL brown nesilica u dobi od 35 do 43 tjedna koje su bile podijeljene slučajnim odabirom u tri hranidbena tretmana. Svaki tretman proveden je na četiri kokoši u tri ponavljanja držanih pojedinačno u kavezima na podu od žičane mreže. Tijekom pokusa kokoši kontrolnog tretmana (A) hranjene su...
Utjecaj dodatka ortofosforne kiseline na proizvodne rezultate tovnih pilića
Utjecaj dodatka ortofosforne kiseline na proizvodne rezultate tovnih pilića
Matej Leš
Visoka produktivnost te učinkovita konverzija hrane kao imperativi u suvremenoj stočarskoj proizvodnji mogu se ostvariti upotrebom određenih dodataka u hranidbi životinja. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatka proizvoda na bazi ortofosforne kiseline u tovu hibridnih pilića, odnosno utvrditi kretanje tjelesne mase, konverziju krmne smjese i mortalitet pilića koji su u vodu za piće dobivali 0,1 i 0,2 % dodatka na bazi ortofosforne kiseline te ih usporediti sa...
Utjecaj dodatka ortofosforne kiseline u tovu pilića na fizikalno-kemijska svojstva mesa
Utjecaj dodatka ortofosforne kiseline u tovu pilića na fizikalno-kemijska svojstva mesa
Ivan Graberec
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj dodatka ortofosforne kiseline na fizikalno-kemijska svojstva pilećeg mesa. U istraživanje je bilo uključeno 200 komercijalnih hibrida tovnih pilića Ross 308 podijeljenih u četiri skupine sa dva ponavljanja, ovisno o udjelu ortofosforne kiseline koja je bila dodana u vodu za piće (0; 0,4; 0,5; 0,65 %). Nakon završetka pokusa s dobi pilića od 42 dana te uobičajene klaoničke obrade obavljena su mjerenja fizikalno-kemijskih svojstava...
Utjecaj dodatka siliranog zrna kukuruza travnoj sjenaži na konzumaciju i probavljivost suhe tvari obroka
Utjecaj dodatka siliranog zrna kukuruza travnoj sjenaži na konzumaciju i probavljivost suhe tvari obroka
Ines Lisjak
Cilj rada bio je utvrditi ad libitum konzumaciju suhe tvari (ST) obroka i in vivo probavljivost ST obroka kastriranih ovnova hranjenih travnom sjenažom uz dodatak različitih količina siliranog vlažnog zrna kukuruza. Istraživana su tri hranidbena tretmana, (i) travna sjenaža bez dodatka kukuruza, (ii) travna sjenaža uz dodatak 5 g siliranog zrna kukuruza/kg tjelesne mase (TM) kastriranih ovnova i (iii) travna sjenaža uz dodatak 10 g/kg TM kastriranih ovnova. Dodatak 5 g fermentiranog...
Utjecaj dodatka sirutke na hranidbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Utjecaj dodatka sirutke na hranidbenu vrijednost fermentirane krme poluprirodnog travnjaka
Lucija Stjepčević
Cilj diplomskog rada bio je utvrditi utjecaj dodatka sirutke u prahu u provenutoj biljnoj masi poluprirodnog travnjaka na hranjivost fermentirane krme i kvalitetu fermentacije u silosu. U radu je korišteno 5 razina dodatka sirutke u prahu kg-1 silirane suhe tvari (ST) krme poluprirodnog travnjaka u laboratorijske silose: (i) 0 g; (ii) 13 g; (iii) 65 g; (iv) 130 g; (v) 260 g (tretmani T0, T13, T65, T130 i T260). Nakon 40 dana od zatvaranja silosa, uzorci su analizirani NIR spektrofotometrom...

Pages