Pages

Usporedba pojave štetnika krastavca u uzgoju na otvorenom i u hidroponima
Usporedba pojave štetnika krastavca u uzgoju na otvorenom i u hidroponima
Matija Hlebec
Krastavac (Cucumis sativus L.) je jednogodišnja zeljasta biljka. Uzgaja se kao salatni krastavac na otvorenom polju, u staklenicima i plastenicima te kao industrijski (kornišon). Konzumira se u svježem stanju i kao kiseli krastavac. Krastavac se uzgaja na više različitih, a najvažniji načini uzgoja su uzgoj u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Stoga je cilj ovog diplomskog rada utvrditi pojavu navedenih štetnika u zaštićenom prostoru u hidroponima, te pojavu štetnika na...
Usporedba polifenolnog profila klonskih kandidata sorte Plavac mali u pokusnom nasadu Baštica
Usporedba polifenolnog profila klonskih kandidata sorte Plavac mali u pokusnom nasadu Baštica
Petra Balažić
Plavac mali gospodarski je najvažnija, najrasprostranjenija i najpoznatija crna sorta vinove loze u Hrvatskoj. Potomak je Dobričića i Crljenka kaštelanskog (Maletić i sur, 2004.), čija je popularnost u „Novom Svijetu“ pridonijela i popularnosti Plavca izvan granica Hrvatske. Međutim, ono zbog čega se svrstava među sorte ponajboljih proizvodnih značajki su redovita i sigurna rodnost, mala osjetljivost prema bolestima i štetnicima, mali uzgojni zahtjevi i prikladnost za škrta i...
Usporedba poslovanja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
Usporedba poslovanja različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj
Katarina Rosić
Sustav poljoprivrednih računovodstvenih podataka (eng. Farm Accountancy Data Network- FADN), utemeljen je u EU 1965. godine, te je obavezan za sve države članice Europske unije. Sustav se temelji na godišnjem knjigovodstvenom prikupljanju proizvodnih, ekonomskih i financijskih podataka s reprezentativnog uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, tipu poljoprivredne proizvodnje i regionalne pripadnosti....
Usporedba proizvodnih i poslovnih rezultata različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava
Usporedba proizvodnih i poslovnih rezultata različitih tipova poljoprivrednih gospodarstava
Danijel Merkaš
FADN sustav kao javna baza računovodstvenih podataka poljoprivrednih gospodarstava u EU omogućuje uvid u poslovanje poljoprivrednih gospodarstava na razini EU te na nacionalnoj razini. Analizom proizvodnih i ekonomskih podataka hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava vidljivo je da su ispod prosjeka EU-28 po korištenim poljoprivrednim površinama, prihodu po godišnjoj jedinica rada te ukupnoj vrijednosti proizvodnje. U prosjeku hrvatska poljoprivredna gospodarstva prate trendove EU-28 u...
Usporedba proizvodnih karakteristika klonskih kandidata sorte vinove loze 'Moslavac'
Usporedba proizvodnih karakteristika klonskih kandidata sorte vinove loze 'Moslavac'
Morana Jednačak
'Moslavac' je autohtona sorta vinove loze koja se uzgaja na području kontinentalne Hrvatske. Klonska selekcija sorte ʹMoslavacʹ započeta je 2010. godine. Odabrana su 32 klonska kandidata slobodna od gospodarski štetnih virusa koji su razmnoženi i posađeni u pokusni nasad.Na temelju ampelografske i gospodarske karakterizacije izdvojeno je pet klonskih kandidata koji su ušli u završni postupak ispitivanja što je osnova za njihovu registraciju. Kod pet klonskih kandidata koji su...
Usporedba rada prijenosnog i stacionarnog muznog stroja na obiteljskom gospodarstvu
Usporedba rada prijenosnog i stacionarnog muznog stroja na obiteljskom gospodarstvu
Pavao Švub
Najveći dio poslova na farmama mliječnih krava otpada na mužnju. Pri tome količina i kakvoća namuženog mlijeka uvelike ovise o izvedbi muznog stroja i provođenju radnih postupaka, kao i ispravnom pranju i održavanju muznog stroja. Odabir izvedbe muznog stroja prvenstveno ovisi o broju muznih krava, veličini i izvedbi staje. Rezultati istraživanja provedenih na farmi s 30 muznih krava pokazuju da se zamjenom prijenosnog muznog stroja mužnjom u mljekovod može ubrzati postupak...
Usporedba rasta i metaboličkih karakteristika vinskih izolata kvasca iz roda Brettanomyces
Usporedba rasta i metaboličkih karakteristika vinskih izolata kvasca iz roda Brettanomyces
Ana Marija Šelendić
Kvasac Brettanomyces bruxellensis se smatra glavnim kontaminantom crnih vina. Ovaj kvasac djeluje negativno na senzorske karakteristike vina (miris, okus i boju) zbog proizvodnje hlapivih fenola, smanjenja boje crnih vina te povećanje hlapive kiselosti vina. Budući da vino kontaminirano kvascem B. bruxellensis nije poželjno za konzumaciju ovaj kvasac uzrokuje značajne ekonomske gubitke u svim vinarskim regijama svijeta. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati razlike u rastu i...
Usporedba različitih metoda za utvrđivanje vijabilnosti sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Usporedba različitih metoda za utvrđivanje vijabilnosti sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Matej Batinić
Ambrosia artemisiifolia L. agresivna korovna je vrsta zbog čijih se prvenstveno alergenih svojstava proučavaju različite mogućnosti prognoze nicanja i suzbijanja. Analizom banke sjemena tla može pomoći boljem razumijevanju dinamike populacije ambrozije što dovodi do učinkovitijeg suzbijanja ove vrste. Za procjenu dinamike nicanja ambrozije potrebno je utvrditi udio dormantnog, nedormantnog (klijavog) i mrtvog sjemena u sjemenskoj populaciji. To je moguće obaviti pomoću različitih...
Usporedba razvijenosti poljoprivrede i ruralnog područja Hrvatske, Bugarske i Rumunjske
Usporedba razvijenosti poljoprivrede i ruralnog područja Hrvatske, Bugarske i Rumunjske
Valentina Čakija
Poljoprivreda predstavlja gospodarsku djelatnost uzgoja biljaka i životinja, prvenstveno radi proizvodnje hrane za prehranu stanovništva. Republika Hrvatska, Rumunjska i Bugarska predstavljaju zemlje bogatih i kvalitetnih prirodnih resursa, prvenstveno zemljišta dobre plodnosti, klimatskih pogodnosti i obilja vodenih resursa, a važnost poljoprivrede u njima proizlazi ne samo iz tradicionalne uloge osiguranja prehrambenih potreba stanovništva, već iz njene uloge u očuvanju ruralnog...
Usporedba razvijenosti poljoprivrede u Hrvatskoj, Mađarskoj i Poljskoj
Usporedba razvijenosti poljoprivrede u Hrvatskoj, Mađarskoj i Poljskoj
Amir Hadžović
U ovom je radu uspoređena razvijenost poljoprivrede u Hrvatskoj, Mađarskoj i Poljskoj primjenom makroekonomskih i proizvodnih pokazatelja koji su naposljetku omogućili i rangiranje razvijenosti poljoprivrede ovih zemalja. U uvodnom je dijelu prikazan povijesni razvoj i značajke poljoprivrede triju bivših socijalističkih zemalja dok su u drugom dijelu rada, prikazani njihovi makroekonomski pokazatelji - bruto domaći proizvod, stopa inflacije, nezaposlenost i sl. U završnom dijelu...
Usporedba sastava i svojstava mlijeka magarica s kravljim i humanim
Usporedba sastava i svojstava mlijeka magarica s kravljim i humanim
Martina Samaržija
Mlijeko magarica zbog kemijskog sastava, fizikalnih i terapeutskih svojstava postaje predmetom interesa sve većeg broja istraživača. U radu je opisan kemijski sastav, fizikalna i terapeutska svojstva mlijeka magarica te sličnosti i razlike s kravljim i humanim. Mlijeko magarica najsličnije je humanom, te se sve više koristi kao zamjena za humano mlijeko, osobito kod novorođenčadi koja su alergična na proteine kravljeg mlijeka ili im je humano mlijeko nedostupno. U radu su navedeni...
Usporedba svojstava produkata pirolize ljuski važnijih orašastih plodova
Usporedba svojstava produkata pirolize ljuski važnijih orašastih plodova
Mirza Nuhbegović
Neobnovljivi izvori energije, nafta i plin, danas prevladavaju u potrošnji energije u svijetu. Njihove zalihe su u ograničenim količinama, sve su skuplji i sve više dolazi do izražaja njihov štetan utjecaj na okoliš. Obnovljivi izvori energije trebaju sve većim udjelom zamijeniti energiju iz fosilnih goriva i postati „most” do korištenja nekog drugog goriva budućnosti. Poljoprivredni ostaci i ostaci iz prerađivačke industrije imaju velik potencijal u proizvodnji energije i...

Pages