Pages

Usporedba ekonomike ekološke i konvencionalne pčelarske proizvodnje u Hrvatskoj
Usporedba ekonomike ekološke i konvencionalne pčelarske proizvodnje u Hrvatskoj
Ivan Mihić
Sustavno prikupljanje podataka o pčelarstvu i proizvodnji pčelinjih proizvoda ne provode ni Državni zavod za statistiku ni Ministarstvo poljoprivrede (Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi). Podatci o načinu proizvodnje (konvencionalna, ekološka), cijenama meda, troškovima proizvodnje dobiveni su anketiranjem pčelara. Anketa je dostavljena pčelarima u časopisu Hrvatska pčela, te je objavljena na internetskoj stranici Hrvatske poljoprivredne agencije za online...
Usporedba ekonomičnosti proizvodnje meda na stacionaran i mobilan način
Usporedba ekonomičnosti proizvodnje meda na stacionaran i mobilan način
Mislav Car
U Republici Hrvatskoj pčelarstvo je tradicionalna i cijenjena poljoprivredna djelatnost koja ima ključnu ulogu u održivom razvoju ruralnih područja osiguravajući oprašivanje bilja, čime doprinosi poboljšanju biološke raznolikosti. U pčelarstvu se razlikuje stacionarno pčelarstvo kod kojeg pčelar smješta zajednice uglavnom na jednoj lokaciji i mobilno pčelarstvo gdje pčelar seli zajednice u blizinu paše ovisno o godišnjem dobu. Mobilnim pčelarenjem moguće je ostvariti veće...
Usporedba grafičkih procedura u prikazu podataka u stočarstvu koristeći SAS program
Usporedba grafičkih procedura u prikazu podataka u stočarstvu koristeći SAS program
Sven Papišta
U ovom radu uspoređujemo uporabu standardnih GPLOT i naprednih SGPLOT procedura u grafičkom prikazu stočarskih podataka. Grafičke procedure prisutne u SAS programu omogućuju nam efikasan način prikaza podataka. Ovaj rad će prikazati slijedeće tipove grafikona: osnovne grafikone, grafikone koji prikazuju modele s intervalom pouzdanosti, grafikone koji prikazuju distribuciju podataka, te grafikone koji pokazuju kategorizaciju podataka. Dolaskom SASâ 9.2 verzije 2008. godine...
Usporedba klasičnog i in vitro razmnožavanja vinove loze
Usporedba klasičnog i in vitro razmnožavanja vinove loze
Martina Milković
Vinova loza (Vitis vinifera L.) višegodišnja je drvenasta kultura koja se razmnožava generativno (sjemenom) i vegetativno. U vinogradarskoj praksi zastupljeno je vegetativno razmnožavanje jer se takvim načinom zadržavaju i prenose sva proizvodna svojstva s majčinske biljke na potomstvo, dok se generativno razmnožavanje koristi u dobivanju novih sorti i genetičkim istraživanjima. Najvažniji način vegetativnog razmnožavanja je cijepljenje vinove loze na američke podloge, dok je u...
Usporedba kvalitete plodova jagode iz različitih sustava uzgoja
Usporedba kvalitete plodova jagode iz različitih sustava uzgoja
Alma Zečević
Tijekom 2018. godine u laboratoriju Agronomskog fakulteta u Zagrebu obavljena je analiza kvalitete plodova jagode stalnorađajuće sorte 'Murano' i jednorodne sorte 'Joly' uzgojenih na tri različite lokacije u Zagrebačkoj županiji. Dva tipa uzgoja koja su uspoređivana su bila hidroponski sustav u supstratu i sustav uzgoja gdje je korijen bio u tlu. Ispitivani fizikalni parametri bili su masa (g), tvrdoća (kg/cm2) i boja ploda, a kemijski topljiva suha tvar (oBrix) i ukupne kiseline...
Usporedba kvalitete vode na upustu i ispustu šaranskih ribnjaka
Usporedba kvalitete vode na upustu i ispustu šaranskih ribnjaka
Vedrana Tomljanović
Tehnologija uzgoja riba u šaranskim ribnjacima temelji se na punjenju ribnjaka vodom na upustima u proljeće te ispuštanju vode uz izlov ribe na ispustima u jesen. Pri tome se mijenja kvaliteta vode. Provedena su istraživanja kako bi se pojasnio ovaj problem. Cilj ovog istraživanja utvrditi razlike u pojedinim parametrima kemijske kvalitete vode na upustu i ispustu ribnjaka. Istraživanja su provedena na Ribanjačarstvu Poljana d.d., ribnjaku II površine 158 ha nasađenom u...
Usporedba metoda određivanja granulometrijskog sastava tla
Usporedba metoda određivanja granulometrijskog sastava tla
Jelena Škrinjarić
Granulometrijski sastav tla (GST) jedan je od najvažnijih parametara fizikalnih značajki tla koji ima utjecaj na gotovo sva fizikalna i brojna kemijska svojstva tla. Pokazatelj je masenog udjela pojedinih čestica u tlu (pijeska, praha i gline) koje su klasificirane prema veličini u frakciju sitnice (čestice manje od 2 mm u promjeru). Cilj ovog rada bio je utvrditi da li postoje razlike u rezultatima koji se dobivaju prilikom određivanja GST pomoću tri različite metode. Korištena je...
Usporedba metoda određivanja mehaničkog sastava tla
Usporedba metoda određivanja mehaničkog sastava tla
Filip Agnić
Mehanički sastav tla vrlo je važna fizikalna značajka tla. O njemu ovise brojne druge fizikalne (struktura, vodozračni odnosi, propusnost tla za vodu, zbijenost), kemijske (pH, oksidacija i redukcija, adsorpcijski kompleks tla) i biološke značajke (bioraznolikost, brojnost i zastupljenost pojedinih skupina živih organizama). Mehanički sastav tla pokazuje postotnu zastupljenost pojedinih mehaničkih elemenata u tlu (pijeska, praha i gline), a može se utvrditi različitim metodama. ...
Usporedba mljekarskog sektora Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država
Usporedba mljekarskog sektora Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država
Karlo Vugrinec
U Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama mljekarstvo je tradicionalna i važna poljoprivredna djelatnost. Poljoprivrednici analiziranih država svojom proizvodnjom mlijeka zadovoljavaju potražnju domaćih tržišta, te su obje zajednice država neto izvoznici mlijeka i mliječnih proizvoda. U razdoblju od 2003. do 2017. godine prosječna godišnja vrijednost izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda za EU iznosila je 8,5 milijardi dolara dok je uvoz na razini 1,1 milijardi dolara. U...
Usporedba morfološke i genetske identifikacije ličinki vrsta roda Agriotes
Usporedba morfološke i genetske identifikacije ličinki vrsta roda Agriotes
Martina Šipek
Žičnjaci roda Agriotes su polifagni štetnici i dokazano je da postoje razlike u štetnosti vrsta. Cilj ovog istraživanja je bio determinirati ličinke pet najštetnijih vrsta (Agriotes brevis Candeze, Agriotes lineatus Linnaeus, Agriotes obscurus Linnaeus, Agriotes sputator Linnaeus i Agriotes ustulatus Schäller) na temelju morfologije i na temelju genetske analize DNA, te utvrditi pouzdanost korištenih metoda identifikacije. U istraživanju od 2009. do 2011. godine na području...
Usporedba obiteljskog i industrijskog tipa poljoprivrede
Usporedba obiteljskog i industrijskog tipa poljoprivrede
Anja Vuković
Cilj rada je prikazati stavove i mišljenja studenata preddiplomskih i diplomskih studija Agronomskog, Ekonomskog i drugih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kako bi se utvrdilo postoje li među njima statistički značajne razlike percepcije industrijskog (korporativnog) i obiteljskog tipa poljoprivrede. Razlikovne varijable prema kojima su dodatno analizirana mišljenja i stavovi studenata u pogledu državne potpore poljoprivredi i viđenja razvoja poljoprivrede su poslovi kojima se bave...
Usporedba organizacije logističkog sustava na primjeru malih nezavisnih craft pivovara
Usporedba organizacije logističkog sustava na primjeru malih nezavisnih craft pivovara
Sebastijan Ljevar
Cilj rada bio je usporediti organizaciju logističkog sustava na primjeru četiri craft pivovare te dati preporuke za poboljšanje njihovog funkcioniranja. Istraživanje se temeljilo na studiji slučaja. Za potrebe prikupljanja informacija korištena je metoda dubinskog intervjua. Intervju je proveden s predstavnicima četiriju malih nezavisnih craft pivovara. Alat korišten kao pomoć za provedbu intervjua je podsjetnik za intervju. Pitanja su se sastojala iz 9 skupina. Nakon istraživanja...

Pages