Pages

Biološki vodni potencijal korovne vrste Chenopodium album L.
Biološki vodni potencijal korovne vrste Chenopodium album L.
Dora Šincek
Vlaga u tlu jedan je od glavnih vanjskih čimbenika koji utječe na nicanje korovne vrste Chenopodium album (loboda). Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi biološki vodni potencijal (Ψb), odnosno minimalnu količinu vlage u tlu koja je potrebna za klijanje lobode. Za potrebe istraživanja sjeme lobode sakupljeno je 2016. na pokušalištu Šašinovec. U svrhu simulacije vodnog stresa u tlu korišteno je sedam različitih koncentracija otopina polietilenglikola (PEG): -0,05, -0,10, -0,25,...
Biološko suzbijanje štetnika u zaštićenim prostorima Republike Hrvatske
Biološko suzbijanje štetnika u zaštićenim prostorima Republike Hrvatske
Ivana Uglješić
Biološko suzbijanje štetnika primjenjivo je u svim sustavima uzgoja, no najbolji učinci utvrđeni su u zaštićenim prostorima. Razlozi uvođenja bioinsekticida u zaštićene prostore su rezistentnost štetnika na kemijske pripravke, nepostojanje karence, povoljna ekotoksikološka svojstva te mogućnost kontroliranja uvjeta proizvodnje. Za biološko suzbijanje štetnika koriste se mikrobiološki i makrobiološki bioinsekticidi, naturaliti te botanički insekticidi. Razlozi slabije uporabe...
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve
Biometrijska analiza nekih čimbenika kvalitete vode za navodnjavanje u dolini Neretve
Nives Šoić
U dolini Neretve poljoprivredna je proizvodnja vrlo intenzivna. Zbog suhih ljeta potrebno je navodnjavanje. Međutim, agrotehničke mjere, intruzija mora, te oborine imaju velik utjecaj na kvalitetu vode za navodnjavanje. U radu je opisan dio takvog istraživanja na području donje Neretve – lokacija Vrbovci, gdje su tijekom tri godine (2011., 2012. i 2013.) na četiri mjerne postaje mjesečno prikupljani podaci o fizikalno kemijskim pokazateljima kvalitete vode za navodnjavanje i to:...
Bioraznolikost entomofaune krumpira
Bioraznolikost entomofaune krumpira
Kristina Žganec
Krumpir je jedan od najznačajnijih poljoprivredno prehrambenih proizvoda, te se koristi u prehrani ljudi, industriji i ishrani stoke. Zbog njegove intenzivnije proizvodnje, dolazi do sve veće pojave štetnika. Uz krumpirovu zlaticu, štete na krumpiru pričinjavaju rovac, žičnjaci, grčice hrušta, lisne uši, krumpirov moljac. Ishranom i aktivnošću na krumpiru, štetnici mogu značajno narušiti kvalitetu gomolja, te uništiti velik dio uroda. Osim štetnika, krumpir nastanjuju i...
Bioraznolikost i značaj kvržičnih bakterija koje noduliraju slanutak, leću i lupinu
Bioraznolikost i značaj kvržičnih bakterija koje noduliraju slanutak, leću i lupinu
Darija Godinić
Očuvanje mikrobne raznolikosti tla i iskorištavanje korisnih mikrobioloških procesa postaje vrlo značajno u novim konceptima razvoja poljoprivrede. Mahunarke se uzgajaju prvenstveno zbog sjemena i vrlo su značajne u prehrani zbog visokog sadržaja proteina. Iznimno je važna i njihova uloga kao krmnih kultura te primjena u zelenoj gnojidbi. Za agroekosustave vrlo je značajna simbioza rizobija i mahunarki. Rizobije su skupina bakterija tla koje noduliraju mahunarke i uspostavljaju...
Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Bioraznolikost samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja na području općine Karojba
Marinela Srdoč
Ekozemljopisni pregled i prikupljanje sjemena samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja provedeno je na četiri lokacije općine Karojba u razdoblju od lipnja do rujna 2016. godine, pri čemu su primijenjene standardne svjetski priznate metode za prikupljanje biljnih genetskih izvora (Bioversity International). Prikupljeno je ukupno 19 uzoraka sjemena, 15 različitih samoniklih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta. Prikupljene primke raspoređene su u devet porodica. Za svaku su primku...
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Bioretencije i održivi sustavi odvodnje u urbanim krajobrazima
Andrea Prša
Održivi sustavi odvodnje, kao dio načela zelene infrastrukture, prepoznati su u svijetu kao kompetentan odgovor na sve brže i ekstremnije klimatske promjene. Unošenjem zelene infrastrukture u postojeće sustave takozvane sive infrastrukture, poboljšavamo funkcije samog sustava i ostvarujemo višestruke dobiti, zahvaljujući zakonu višestruke funkcionalnosti. Tako na primjer, u slučaju biljnog uređaja, voda koju se skupi sa raznih površina istovremeno se uklanja i pročišćava što...
Biotehnološki značajne vrste roda Bacillus spp.
Biotehnološki značajne vrste roda Bacillus spp.
Rija Jašarević
Mikroorganizmi imaju veliki značaj u biotehnologiji, a jedne od značajnijih bakterija su Gram-pozitivne, štapićaste, sporogene vrste iz roda Bacillus spp. Upravo zbog vrlo otpornih endospora mogu preživjeti bez hranjiva, na nepovoljnim uvjetima sredine te se mogu oduprijeti različitim fizikalnim i kemijskim sredstvima. Zbog svoje široke rasprostranjenosti i velike prilagodljivosti, potencijal ovih bakterija je u različitim biotehnološkim procesima od proizvodnje antibiotika, enzima,...
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Bogatstvo prirodnih resursa i gospodarski razvoj zemalja
Jelena Ljubičić
Bogatstvo prirodnih resursa trebalo bi biti blagoslov zemlje koja ga posjeduje. No, takvo bogatstvo često se povezuje sa sporijim i slabijim ekonomskim razvojem. Iako se intuitivno očekuje da će raspoloživost prirodnih resursa pozitivno utjecati na ekonomski razvoj zemlje, konačni ishod često nije pozitivan. Taj fenomen naziva se prokletstvom prirodnih resursa jer se na primjeru brojnih zemalja pokazuje da većina njih, bogatih prirodnim resursima, ostvaruje ispodprosječan...
Bolesti probavnog sustava goveda u pašnom sustavu držanja
Bolesti probavnog sustava goveda u pašnom sustavu držanja
Ana Kamber
Ukupan broj krava u Republici Hrvatskoj zadnjih pet godina smanjen je za približno 23 000 grla, no smanjenje ukupnog broja krava najizraženije je u populaciji mliječnih i kombiniranih pasmina, dok se broj krava mesnih pasmina i križanaca u posljednjih godina kontinuirano povećavao. Budući da je to dobar pokazatelj rasta i razvoja pašnog sustava držanja, cilj ovog rada bio je predstaviti glavne rizike za zdravlje stada i proizvodnju općenito. U prvom dijelu rada opisan je pašni...
Bolesti probavnog sustava ovaca
Bolesti probavnog sustava ovaca
Antonela Tolić
Za razliku od drugih grana u stočarstvu u Republici Hrvatskoj koje bilježe pad u proizvodnji, ovčarstvo bilježi pozitivne pomake. Možemo reći da je interes za uzgoj ovaca za proizvodnju mlijeka i mesa gotovo jednak. Ovce se u Hrvatskoj drže ekstenzivno dok se manji broj uzgaja intenzivno i poluintenzivno. Jedan od najvažnijih čimbenika u uzgoju je hranidba, osobito kada se radi i visokoproizvodnim životinjama. Nepravilnosti u hranidbi mogu uzrokovati velike gubitke koji se očituju...
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Bosiljak kao funkcionalna hrana
Katarina Rašić
U posljednje vrijeme sve je veći interesa za prehrambenim proizvodima koji imaju pozitivan utjecaj na zdravlje ljudi. Uloga koju igra prehrana u prevenciji i liječenju mnogih bolesti postala je široko prihvaćena. U tom kontekstu biljne vrste iz roda Ocimum, posebno O. basilicum, zaslužuju posebnu pažnju jer proizvode sekundarne metabolite koji pak imaju široku lepezu pozitivnih svojstava na ljudsko zdravlje. Među najvažnijima su antioksidativna, antimikrobna i protuupalna svojstva....

Pages