Pages

Analiza porijekla hrvatske populacije grivastog skakača (Ammotragus lervia PALLAS,1777) korištenjem sekvenci mitohondrijske DNA
Analiza porijekla hrvatske populacije grivastog skakača (Ammotragus lervia PALLAS,1777) korištenjem sekvenci mitohondrijske DNA
Tina Stuhne
Grivasti skakač (Ammotragus lervia Pallas, 1777) životinjska je vrsta kojoj je izvorno stanište usko geografsko područje Sjeverne Afrike. Pripada porodici Bovidae i brojnost u Republici Hrvatskoj se procjenjuje na 200 jedinki. S obzirom da je objavljeno vrlo malo znanstvenih podataka o hrvatskoj populaciji grivastog skakača, cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati raznolikost kontrolne regije mitohondrijske DNA grivastog skakača na području Hrvatske i usporediti dobivene sekvence...
Analiza postojećeg i prijedlog alternativnog hidrotehničkog rješenja na potoku Vrapčak
Analiza postojećeg i prijedlog alternativnog hidrotehničkog rješenja na potoku Vrapčak
Petra Grđan
Zadnjih nekoliko godina, jasno je uočljiva promjena režima oborina u urbanim sredinama te sve češće dolazi do poplavnih događaja. Isto tako, dosadašnja praksa uglavnom je podrazumijevala izrazito tehničke regulacije vodotoka (kanaliziran tok s više hidrotehničkih objekata), a već neko vrijeme trend je ponovna restauracija vodotoka, odnosno vraćanje u što prirodniji oblik. Hipoteza rada je da na promatranoj dionici postoje alternativna rješenja u odnosu na postojeća, a...
Analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek u kontekstu korištenja voda
Analiza povećanja učinkovitosti sustava navodnjavanja Poljoprivrednog instituta Osijek u kontekstu korištenja voda
Dorotea Devčić
Potreba za proizvodnjom hrane na svjetskoj razini raste svake godine. Kako bi se osigurala stabilna poljoprivredna proizvodnja, u sve ekstremnijim klimatskim prilikama, kulturama je potrebno osigurati dovoljne količine vode. Jedan od načina povećanja efikasnosti sustava navodnjavanja je implementacija drainage water managmenta (DWM) na proizvodne površine. Ono nam omogućuje zadržavanje vode u tlu, te na taj način smanjuje količine vode kojima je potrebno navodnjavati kulture.
Analiza predvrtova na području mjesnog odbora Jarun (Zagreb)
Analiza predvrtova na području mjesnog odbora Jarun (Zagreb)
Tea Plejić
Kućni vrtovi u urbanim zonama izuzetno su važni s ekološkog i socijalnog aspekta. Predvrtovi starih obiteljskih kuća smještenih unutar blokova novosagrađenih zgrada odaju sliku nekog prošlog vremena. Ne postoje posebni propisi koji bi odredili njihovo oblikovanje, a njihov izgled u znatnoj mjeri doprinosi izgledu cijelog naselja. Mjesni odbor Jarun na području gradske četvrti Trešnjevka-jug kombinacija je stambenih zgrada, obiteljskih i kućica u nizu. Cilj rada bio je procijeniti...
Analiza proizvodnje ozime pšenice i ozimog pivarskog ječma na OPG-u Šokić
Analiza proizvodnje ozime pšenice i ozimog pivarskog ječma na OPG-u Šokić
Krešimir Šokić
Pšenica i ječam su najvažnije strne žitarice u strukturi proizvodnje u Hrvatskoj, a koje se mogu proizvoditi u različitim sustavima ratarske proizvodnje. Na OPG Šokić tradicionalno se proizvode ove dvije kulture, a ostvareni prinosi zrna su u većini godina manji od planiranih. Stoga je glavni cilj rada bio analizirati proizvodnju ozime pšenice i pivarskog ječma u svrhu utvrđivanja glavnih limitirajućih čimbenika za formiranje visokih prinosa zrna. U vegetacijskoj sezoni...
Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Josip Bedalov
Najveća vrijednost svakog obalnog grada je upravo njegova obala. Ako se radi o mediteranskom gradu s neprekinutim povijesnim kontinuitetom od prapovijesti, kao što je slučaj s Kaštelima, tada taj obalni prostor ima još veći značaj. Obala predstavlja dragocjeni potencijal za razmjenu vrijednosti i ima kapacitet sažimanja aktivnosti koje se događaju u njenom zaleđu. Jedan od načina ostvarivanja punog potencijala urbane obale (eng. waterfront) svakako je njeno uređenje i obnova....
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Vedrana Pavlović
Sisačko-moslavačka županija, unatoč dobrim razvojnim preduvjetima, predstavlja jednu od slabije razvijenih županija u Republici Hrvatskoj. Nedovoljna iskorištenost poljoprivrednog zemljišta i vodenih resursa, velik broj područja onečišćenih minama, depopulacija, nepovoljna dobna i obrazovna struktura stanovništva, visoka nezaposlenost te slabije razvijen poljoprivredni sektor glavna su ograničenja ruralnom razvoju ove županije. Cilj rada i istraživanje obuhvaća upravo tu...
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Ivan Šišić
Klonska selekcija autohtonih sorata vinove loze provodi se u Hrvatskoj tijekom posljednjih 15-ak godina. Ovim istraživanjem proširena je evaluacija odabranih klonskih kandidata bijelih sorata u selekciji s ciljem dobivanja detaljnijeg uvida u sadržaj aromatskih spojeva u grožđu. Osim sadržaja aromatskih spojeva želi se utvrditi razlike u ostalim gospodarskim svojstvima kao što su: sadržaj šećera u moštu, titracijska kiselost te pH vrijednost mošta. u grožđu između klonskih...
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Marija Birkić
“Plavac mali” i “Plavina” najvažnije su crne autohtone sorte vinove loze u Dalmaciji. Klonskom selekcijom ovih sorata koja je započela 2006. godine izdvojen je veći broj divergentnih klonskih kandidata kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene nekog od gospodarski važnih svojstava, a na temelju do sada provedene analize njihovih osnovnih gospodarskih karakteristika izdvojeno je po pet klonskih kandidata koji ulaze u završno ispitivanje. Tijekom klonske selekcije...
Analiza sastava i sadržaja piretrina u samoniklim populacijama dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium)
Analiza sastava i sadržaja piretrina u samoniklim populacijama dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium)
Laura Gradinšćak
Piretrin je insekticidni spoj dalmatinskog buhača. Smjesa je šest aktivnih sastavnica; piretrina I i II, cinerina I i II te jasmolina I i II. Piretrin I i II su najzastupljenije sastavnice i njihov omjer određuje insekticidni potencijal piretrinskog ekstrakta. Istraživanje sastava i sadržaja piretrina provedeno je na sedam samoniklih populacija dalmatinskog buhača (P01 Žman, Dugi otok, P02 Sevid, P03 Budva, P04 Srđ, P05 Vis, P06 Korčula, P07 Murter). Ultrazvučna ekstrakcija...
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Mateja Barkijević
Šećeri su glavne sastavnice meda i čine 95-99% suhe tvari. Fruktoza i glukoza su dominantni šećeri i čine oko 85-95% ukupnih šećera u medu. Sastav i količina glavnih šećera u medu (fruktoza, glukoza, saharoza) mogu pomoći pri utvrđivanju botaničkog podrijetla meda. Međutim, i drugi šećeri koji su prisutni u znatno manjem udjelu mogu biti korisni za utvrđivanje botaničkog podrijetla. Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi sastav šećera u različitim vrstama meda te...
Analiza stanja maslinarstva u Veloj Luci
Analiza stanja maslinarstva u Veloj Luci
Petra Vuletić
U posljednjih tridesetak godina potražnja za kvalitetnim maslinovim uljem znatno je porasla na globalnoj razini. Među najveće korisnike maslinova ulja spadaju SAD, Kina i Rusija. Ova je potražnja dovela i do jače standardizacije kvalitete maslinovih ulja koja se bazira na zaštiti izvornosti. Dolazi do stvaranja brendiranih maslinovih ulja kao temeljni čimbenik proširenja maslinarske proizvodnje u pojedinoj mediteranskoj zemlji i pojedinoj njezinoj regiji. Brendiranje se temelji na...

Pages