Pages

Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Alohtone riblje vrste Parka prirode Kopački rit
Mihaela Dundović
Ovaj rad pod nazivom “Alohtone riblje vrste parka prirode Kopački rit“ opisuje i analizira stanje alohtonih ribljih vrsta u Parku prirode Kopački rit, te stupanj invazivnosti pojedinih ribljih vrsta u istoimenom Parku. Podaci koji su obrađeni u ovom radu prikupljeni su tijekom 2008., 2014., i 2017. godine nakon više kratkih obilazaka terena, prikupljanja uzoraka ihtiofaune te obrade istih na terenu i laboratoriju Zavoda za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo Poljoprivrednog fakulteta u...
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 i A - virusa vinove loze
Martin Jagunić
Uvijenosti lista vinove loze pridruženi virus 3 (GLRaV) i A-virus vinove loze (GVA) smatraju se ekonomski važnim virusima vinove loze. Europska vinova loza (Vitis vinifera L.) i američke autohtone vrste te njihovi hibridi smatraju se njihovim glavnim domaćinima, ali su također zabilježeni prijenosi na neke zeljaste test biljke. Pored prijenosa sadnim materijalom, oba virusa su prenosiva štitastim ušima. Pokusi u laboratorijskim uvjetima, pomoću lozine štitaste uši (Planococcus...
Ampelografska evaluacija 'Zlatarice blatske bijele' (V.vinifera L.) na Korčuli
Ampelografska evaluacija 'Zlatarice blatske bijele' (V.vinifera L.) na Korčuli
Matej Jovanov
Zlatarica blatska bijela smatra se autohtonom sortom otoka Korčule. S vremenom je potpuno zapostavljena, najvjerojatnije zbog problema s niskim prinosima. Sadrži funkcionalno ženski tip cvijeta, što je mogući razlog za nisku rodnost, a uz to je karakterizira i visoka osjetljivost na plamenjaču. Danas je njezina populacija svedena na nekoliko stotina trsova. Istraživanje sorte Zlatarice blatske provedeno je u mjestu Blatu na otoku Korčuli, odakle sorta vjerojatno i potječe....
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Klara Filaković
Graševina bijela najzastupljenija je i gospodarski najvažnija sorta u Republici Hrvatskoj. Njezina prilagodljivost na klimatske uvjete jedna je od brojnih karakteristika koje ovu sortu čine popularnom među vinogradarima. Uočena je unutarsortna varijabilnost među populacijom Graševine bijele zbog čega je 2004. godine pokrenut projekt klonske selekcije na području Kutjeva. U tom periodu, pa do 2015. godine odabrano je 12 klonskih kandidata koji su se istaknuli od ostatka populacije po...
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Kraljevina (Vitis vinifera L.) u zelinskom vinogorju
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Kraljevina (Vitis vinifera L.) u zelinskom vinogorju
Anja Novoselić
Kraljevina, autohtona sorta zelinskog vinogorja poznata je kao stara sorta regije Prigorja. Unutar populacije tog kultivara primijećena je unutarsortna varijabilnost što je razlog pokrenutog projekta klonske selekcije Kraljevine. Cilj projekta je izdvojiti klonske kandidate sa pozitivnim karakteristikama koje će imati gospodarski značaj. Višegodišnjim istraživanjem i analizama prinosa i kvalitete namjerava se odabrati određeni broj klonova, koji će uzastopno pokazivati...
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Moslavac (Vitis vinifera L.) u 2015. godini
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte Moslavac (Vitis vinifera L.) u 2015. godini
Matea Šverko
Moslavac je autohtona sorta vinove loze koja se uzgaja na području kontinentalne Hrvatske. S klonskom selekcijom ove sorte započelo se 2010. godine, dok su klonski kandidati (odabrani u postupku pozitivne masovne selekcije) ove sorte posađeni 2012. godine na području Međimurja (Sv. Urban) od kada se na njima provode daljnja istraživanja. Istraživanje je provedeno u 2015. godini na 32 klonska kandidata pri čemu je utvrđena znatna razlika kod najvažnijih gospodarskih karakteristika...
Ampelografska evaluacija sorte 'Svrdlovina' (V. Vinifera L.) u uvjetima vinogradarske podregije Sjeverna Dalmacija
Ampelografska evaluacija sorte 'Svrdlovina' (V. Vinifera L.) u uvjetima vinogradarske podregije Sjeverna Dalmacija
Petra Ligutić
Dokaz dosadašnjeg uspješnog rada na revitalizaciji starih, zanemarenih sorti vinove loze je njihova sve veća potražnja u proizvodnji i potrošnji vina. Vinogradarstvo i vinarstvo kao dio kulturno-tradicijskog življenja temeljeno na autohtonom sortimentu doživljavaju svoj ponovni procvat. Ovim istraživanjem evaluirana je jedna, po mišljenju mnogih nepravedno zaboravljena vinska sorta, Svrdlovina, čije se podrijetlo veže za zadarsko područje. U proizvodnom nasadu u Smilčiću...
Ampelografska evalucija klonskih kandidata sorte Graševina (V. vinifera L.) u kutjevačkom vinogorju
Ampelografska evalucija klonskih kandidata sorte Graševina (V. vinifera L.) u kutjevačkom vinogorju
Valentina Tuščić
Klonska selekcija vinove loze postupak je kojim se iz populacije pojedine sorte nastoje izdvojiti, razmnožiti i zaštititi genotipovi kod kojih je došlo do mutacija koje su rezultirale pozitivnim promjenama nekih od gospodarski važnih karakteristika. U sklopu postupka klonske selekcije provodi se višegodišnje istraživanje klonskih kandidata u eksperimentalnim uvjetima pokusnog nasada. Cilj ovog postupka jest utvrđivanje nasljednosti uočenih pozitivnih promjena te utvrđivanje...
Ampelografske i gospodarske karakteristike odabranih klonova sorata 'Plavac mali' i 'Plavina'
Ampelografske i gospodarske karakteristike odabranih klonova sorata 'Plavac mali' i 'Plavina'
Marie Milling
'Plavac mali' and 'Plavina' are Croatian native grapevine varieties, the two most economically important for Croatian viticulture and positioning Croatia on the wine map of the world. Because of the high level of intravarietal variability within population, in the past years, clonal selection was started with the aim to ensure a healthy and high-quality planting material. This research was conducted on five clonal candidates 'Plavac mali' and four clonal candidates 'Plavina' which are...
Analiza F3 potomstva četiri kombinacije križanja inbred-linija kukuruza
Analiza F3 potomstva četiri kombinacije križanja inbred-linija kukuruza
Petra Pilipović
Kukuruz (Zea Mays L.) je jednogodišnja, kulturna biljka. Zbog razdvojenosti generativnih organa i različitog vremena sazrijevanja muških i ženskih cvjetova na istoj biljci, kukuruz je izrazito stranooplodna biljka. Inbred linije su homozigotne oplemenjivačke linije koje se upotrebljavaju kao roditelji hibridnih kultivara u stranooplodnim vrstama. Takve linije nastaju samooplodnjom, križanjem u srodstvu, povratnim križanjem ili metodom dihaploida. Budući da se homozigotnost najlakše...
Analiza hortikulturne flore odabranih kućnih predvrtova Šestina
Analiza hortikulturne flore odabranih kućnih predvrtova Šestina
Anamarija Gudelj Velaga
Područje Šestina, koje se nalazi u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni, se iz ruralne zone, posljednjih godina pretvara u elitnu stambenu četvrt urbanih vila. To uzrokuje i znatne promijene uređenja okućnice i odabira biljnih vrsta. Kućni vrtovi su izuzetno važni u očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti. Ne postoje posebni propisi koji bi odredili njihovo oblikovanje, a njihov izgled u znatnoj mjeri doprinosi izgledu cijelog naselja. Cilj rada je provesti inventarizaciju flore...
Analiza i modeli upravljanja pašnjačkih kulturnih krajobraza
Analiza i modeli upravljanja pašnjačkih kulturnih krajobraza
Zrinka Maranić
Pašnjački krajobrazi dominantno su obilježje ruralnih područja koji radi svojih kulturno-povijesnih, ekoloških i estetskih vrijednosti imaju karakter kulturnog krajobraza. Nedovoljno su istraživani i rijetko su predmet održivog upravljanja. U radu se definira opća tipologija pašnjačkih krajobraza te tipologija agropastoralnog pregonskog stočarstva omeđenih pašnjaka na otoku Pagu i transhumantnog stočarstva otvorenih planinskih pašnjaka na Dinari. Analiziraju se uzorci...

Pages