Paginacija

Analiza F3 potomstva četiri kombinacije križanja inbred-linija kukuruza
Analiza F3 potomstva četiri kombinacije križanja inbred-linija kukuruza
Petra Pilipović
Kukuruz (Zea Mays L.) je jednogodišnja, kulturna biljka. Zbog razdvojenosti generativnih organa i različitog vremena sazrijevanja muških i ženskih cvjetova na istoj biljci, kukuruz je izrazito stranooplodna biljka. Inbred linije su homozigotne oplemenjivačke linije koje se upotrebljavaju kao roditelji hibridnih kultivara u stranooplodnim vrstama. Takve linije nastaju samooplodnjom, križanjem u srodstvu, povratnim križanjem ili metodom dihaploida. Budući da se homozigotnost najlakše...
Analiza cvjetnih gredica grada Groningena
Analiza cvjetnih gredica grada Groningena
Sonja Vukasović
Zbog povećanih troškova podizadnja, održavanja te ostalih mjera njege konvencionalnih gredica često se u gradovima prednost daje sadnji i uzgoju drvenastih vrsta. Međutim, u sjevernoj i zapadnoj Europi konvencionalne gredice sve se više zamjenjuju trajnim nasadima trajnica. Primjena trajnica ne samo da smanjuje troškove izvedbe već one pokazuju veću otpornost na loše gradske uvjete kao što su smog, sol, prašina, loša kvaliteta tla te manjak sunčeve svjetlosti. Cilj...
Analiza funkcionallnosti kombinirane odvodnje na području srednje Posavine
Analiza funkcionallnosti kombinirane odvodnje na području srednje Posavine
Matej Vrbanić
Odjel hidromorfnih tala karakterizira suvišno vlaženje površinskim i/ili podzemnim vodama. Porijeklo suvišnih voda, intezitet vlaženja i zadržavanje u tlu uvjetovano je položajem tla u prostoru, građom profila tla te fizikalnim značajkama pedogenetskih horizonata. Suvišne vode u tlu nepovoljno utječu na pravovremene agrotehničke zahvate pri obavljanju određenih poljoprivrednih radnji. Trajanje ekološki nepovoljne mokre faze naročito je izraženo u humidnijim godinama te je...
Analiza hortikulturne flore odabranih kućnih predvrtova Šestina
Analiza hortikulturne flore odabranih kućnih predvrtova Šestina
Anamarija Gudelj Velaga
Područje Šestina, koje se nalazi u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni, se iz ruralne zone, posljednjih godina pretvara u elitnu stambenu četvrt urbanih vila. To uzrokuje i znatne promijene uređenja okućnice i odabira biljnih vrsta. Kućni vrtovi su izuzetno važni u očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti. Ne postoje posebni propisi koji bi odredili njihovo oblikovanje, a njihov izgled u znatnoj mjeri doprinosi izgledu cijelog naselja. Cilj rada je provesti inventarizaciju flore...
Analiza i modeli upravljanja pašnjačkih kulturnih krajobraza
Analiza i modeli upravljanja pašnjačkih kulturnih krajobraza
Zrinka Maranić
Pašnjački krajobrazi dominantno su obilježje ruralnih područja koji radi svojih kulturno-povijesnih, ekoloških i estetskih vrijednosti imaju karakter kulturnog krajobraza. Nedovoljno su istraživani i rijetko su predmet održivog upravljanja. U radu se definira opća tipologija pašnjačkih krajobraza te tipologija agropastoralnog pregonskog stočarstva omeđenih pašnjaka na otoku Pagu i transhumantnog stočarstva otvorenih planinskih pašnjaka na Dinari. Analiziraju se uzorci...
Analiza i revitalizacija otvorenih javnih zelenih površina centra Zagreba
Analiza i revitalizacija otvorenih javnih zelenih površina centra Zagreba
Petra Pavleka
Ovaj rad analizira prostor centra grada Zagreba na prostoru četvrti Gornji grad Medveščak i četvrti Donji grad, a bavi se detaljnim prostornim analizama i inventarizacijom otvorenih prostora s naglaskom na zelene površine. Ciljevi rada su identifikacija i registracija svih javih otvorenih prostora centra Zagreba. Nadalje, usporedba aktualne namjene i korištenja otvorenih zelenih prostora prema Generalnom urbanističkom planu grada Zagreba sa aktualnim stanjem prostora, te...
Analiza klimatskih elemenata na području Like u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja
Analiza klimatskih elemenata na području Like u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja
Antonio Vašarević
Za vrijeme vegetacije, navodnjavanjem se biljci dodaje voda za optimalan rast i razvoj, ako je tijekom vegetacije deficit vode u tlu. U današnje vrijeme, bavljenje poljoprivredom kao djelatnošću gotovo je neostvarivo bez navodnjavanja, pogotovo u sušnijim mjesecima i sušnijim godinama. Na nedostatak vode posebice su osjetljive povrćarske kulture od kojih se na području Like najviše uzgajaju krumpir, kupus i kelj za koje se preporuča navodnjavanje kišenjem i to najčešće Typhon...
Analiza klimatskih elemenata na području zapadne Istre u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja maslina
Analiza klimatskih elemenata na području zapadne Istre u svrhu određivanja potrebe navodnjavanja maslina
Dominko Divić
Posljedica klimatskih promjena je sve češća pojava suše, koja se u Hrvatskoj pojavljuje svake treće do pete godine, a ovisno o intenzitetu i duljini trajanja tijekom vegetacijskog razdoblja može smanjiti prinos poljoprivrednih kultura i do 90%. U diplomskom radu razmatra se procjena utjecaja suše na redukciju prinosa masline. Cilj rada je odrediti manjak vode u tlu u prosječnoj i sušnoj godini te odrediti redukciju prinosa masline u prosječnoj i sušnoj godini. Za izradu...
Analiza mitogenoma kunića u Republici Hrvatskoj
Analiza mitogenoma kunića u Republici Hrvatskoj
Romeo Brtan
U Republici Hrvatskoj genetička varijabilnost divljeg kunića (Oryctolagus cuniculus) do sada je analizirana samo putem kontrolne regije mitogenoma na recentnim jedinkama. U ovom radu prikazuje se po prvi puta odrađena analiza cijelih mitogenoma divljeg kunića. Set modernih i povijesnih cijelih mitogenoma sastoji se od 44 fasta sekvenci, dok se kod analize kontrolne regije postojeći set proširio na 123 fasta sekvenci. Koristeći bioinformatičke alate kao što su (MEGA 7.0, PopArt...
Analiza mogućnosti uvođenja cvjetnih gredica uz šetnicu dr. Franje Tuđmana u Samoboru
Analiza mogućnosti uvođenja cvjetnih gredica uz šetnicu dr. Franje Tuđmana u Samoboru
Matea Beljak
Gradsko šetalište dr. Franje Tuđmana zajedno sa Muzejom Livadić čini jedinstveni prostor koji povezuje najvažnija turistička odredišta u Samoboru kao što su glavni gradski trg, brdo Tepec, SRC Vugrinščak i šetalište Anindol. Uz šetnicu i park nalazi se velik broj drvenastih biljnih vrsta, a od cvjetnih vrsta su zasađene samo ruže. Ružama koje su zasađene u muzejskom parku položaj ne odgovara pa zaostaju u rastu i razvoju, podložne su napadima brojnih bolesti i štetnika,...
Analiza otvorenih zelenih površina u Dubrovniku s naglaskom na okolinske stresore
Analiza otvorenih zelenih površina u Dubrovniku s naglaskom na okolinske stresore
Lara Spajić
Znanstvena istraživanja navode kako boravak na otvorenom i okruženost prirodom mogu pozitivno utjecati na zdravlje pojedinaca. Nadalje, provedena istraživanja Dubrovnika s područja krajobrazne arhitekture te ekološke psihologije su malobrojna. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi stanje i prostorne probleme zelenih površina u Dubrovniku te identificirati prisutne okolinske stresore. Nakon terenskih obilazaka i analiziranja šest lokacija provedena je online anketa na uzorku od 184...
Analiza porijekla hrvatske populacije grivastog skakača (Ammotragus lervia PALLAS,1777) korištenjem sekvenci mitohondrijske DNA
Analiza porijekla hrvatske populacije grivastog skakača (Ammotragus lervia PALLAS,1777) korištenjem sekvenci mitohondrijske DNA
Tina Stuhne
Grivasti skakač (Ammotragus lervia Pallas, 1777) životinjska je vrsta kojoj je izvorno stanište usko geografsko područje Sjeverne Afrike. Pripada porodici Bovidae i brojnost u Republici Hrvatskoj se procjenjuje na 200 jedinki. S obzirom da je objavljeno vrlo malo znanstvenih podataka o hrvatskoj populaciji grivastog skakača, cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati raznolikost kontrolne regije mitohondrijske DNA grivastog skakača na području Hrvatske i usporediti dobivene sekvence...

Paginacija