Paginacija

Bakterije roda Agrobacterium i njihov značaj u biotehnologiji
Bakterije roda Agrobacterium i njihov značaj u biotehnologiji
Viktorija Kočmar
Zelena biotehnologija bavi se uporabom ekološki prihvatljivih rješenja kao alternativa tradicionalnoj poljoprivredi te na taj način nastoji smanjiti ovisnost poljoprivrede o mehaničkim i kemijskim inovacijama. Primjer zelene biotehnologije je proizvodnja transgenih biljaka uz pomoć mikroorganizama kao što su to agrobakterije. Rod Agrobacterium obuhvaća Gram-negativne mikroorganizme koji su poznati po svojoj patogenosti. Naime, vrste ovoga roda posjeduju Ti-plazmid uz pomoć kojeg...
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Bakteriocini bakterija mliječne kiseline u prevenciji i liječenju mastitisa
Andreja Grgić
Mastitis je najčešda i najskuplja bolest mliječnih krava. Procjenjuje se da od ukupnog broja muznih krava njih približno jedna tredina pati od infektivne upale vimena. U najvedem je broju slučajeva mastitis posljedica galaktogene penetracije patogenih bakterija u vime životinje. Najčešdi uzročnici mastitisa u mliječnih krava su: Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae i Streptococcus uberis. Međutim, danas je uspjeh liječenja mastitisa...
Bakterioze uzrokovane fitopatogenom bakterijom Xylella fastidiosa (Wells et al.) u Europi
Bakterioze uzrokovane fitopatogenom bakterijom Xylella fastidiosa (Wells et al.) u Europi
Luca Sekulić
Bakterija Xylella fastidiosa potječe iz SAD, a uspješno se udomaćila u Europi gdje se pojavila 2013., uzrokujući velike štete na maslinama u Italiji. Sve više država prijavljuje zarazu i provodi karantenske mjere. Bakteriju prenose kukci koji se hrane ksilemskim sokom. Nakon unosa bakterije u biljku, ona se umnožava i začepljuje provodne žile, što rezultira pojavom simptoma sušenja, odumiranjem grana, a kasnije i uginućem biljaka. Za pouzdanu identifikaciju bakterije potrebno je...
Bibliografija radova u području pokrovnih kultura u Republici Hrvatskoj
Bibliografija radova u području pokrovnih kultura u Republici Hrvatskoj
Ante Toljan
U skladu s ciljevima diplomskog rada, prema dostupnim izvorima obrađeno je 49 radova 86 hrvatskih autora iz područja pokrovnih kultura. Radovi su razvrstani po kategorijama radova: znanstveni (24), stručni radovi (14), disertacije (3), diplomski i završni radovi (8). U obrađenim radovima se sveukupno spominje 21 vrsta iz 6 različitih porodica (Fabaceae, Brassicaceae, Poaceae, Boraginaceae, Polygonaceae i Asteraceae). Budući da su pokrovni usjevi zbog svoje multifunkcionalnosti...
Bilanca oborinske vode u tlu na području Biđ-bosutskog polja
Bilanca oborinske vode u tlu na području Biđ-bosutskog polja
Martina Sentić
U diplomskom radu je izračunata bilanca oborinske vode u tlu na području Biđ-bosutskog polja primjenom korigirane Palmer-ove i Thornthwaite-ove metode proračuna. Temeljem višegodišnjih klimatskih podataka (1981-2018) s meteorološke postaje Gradište izračunata je referentna evapotranspiracija pomoću kompjuterskog programa CROPWAT. Proračunom bilance oborinske vode metodom Palmer-a utvrđen je manjak vode u semiglejnom tlu kako slijedi: 29,4 mm za pšenicu, 148,1 mm za kukuruz i...
Bilanca sekvestriranog ugljika biomasom različitih sadnih materijala miskantusa
Bilanca sekvestriranog ugljika biomasom različitih sadnih materijala miskantusa
Renato Stuparić
Jedna od mogućnosti ublažavanja klimatskih promjena je biološka sekvestracija ugljika koja predstavlja usvajanje atmosferskog ugljika od strane biljaka procesom fotosinteze. Energetske kulture poput miskantusa (Miscanthus x giganteus), uz produkciju značajne količine biomase dostupne za proizvodnju energije, također imaju i veliki sekvestracijski potencijal. Stoga je cilj rada utvrditi količinu ugljika u podzemnoj i nadzemnoj biomasi miskantusa te utvrditi bilancu sekvestriranog...
Biljna raznolikost predvrtova Kriške ulice u Zagrebu
Biljna raznolikost predvrtova Kriške ulice u Zagrebu
Ivana Simić
Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje u kućnim vrtovima usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima vlasnika vrtova. Premda uređenje predvrtova znatno utječe na sliku grada, ne postoje nikakvi propisi kojima bi se konkretno odredio njihov izgled. Krišku ulicu na Volovčici, dijelu gradske četvrti Pešćenica-Žitnjak, obilježavaju stare radničke...
Biljna raznolikost predvrtova Petrove ulice u Zagrebu
Biljna raznolikost predvrtova Petrove ulice u Zagrebu
Mirna Mrkša
Petrova ulica vodi od centra grada prema istoku, a obilježavaju ju stare kuće s predvrtovima koje sve više zamjenjuju nove stambene zgrade. Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja; te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima vlasnika vrtova. Premda se uređenjem predvrtova znatno utječe na sliku grada, ne postoje nikakvi propisi kojima bi se odredio...
Biljna raznolikost predvrtova gradske četvrti Trnje
Biljna raznolikost predvrtova gradske četvrti Trnje
Anita Ščrbec
Područje gradske četvrti Trnje nastanjeno je još od rimskih vremena, a najveći porast stanovništva bilježi početkom 20. stoljeća u vrijeme industrijalizacije kad se iz ruralnog prostora pretvara u radničku četvrt ilegalno podignutih objekata loše kvalitete. Zelenilo u gradovima ima veliku važnost za biološku raznolikost, a odabir biljnih vrsta i njihovo održavanje usklađeno je s klimom i reljefom određenog područja; te s potrebama, vremenom i financijskim mogućnostima...
Biljne svojte odabranih okućnica Vodnjana
Biljne svojte odabranih okućnica Vodnjana
Daniela Antolović
Vodnjan je grad u jugozapadnoj Istri, smješten na brežuljku desetak kilometara od Pule. Najviša točka u gradu iznosi 147 m nadmorske visine, a grad zauzima površinu od 102 km2. Identitet grada uz malo i srednje poduzetništvo, čini poljoprivredni sektor gdje se ističu maslinarstvo i vinogradarstvo. Turizam je sve zastupljeniji kao sezonska djelatnost u ljetnim mjesecima, što za posljedicu ima sve veću izgradnju kuća za odmor. U ovom radu analizirano je 30 okućnica na području...
Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina
Biljne svojte tradicijskog vrta u naselju Ivanci kod Ogulina
Marija Boban
Tradicijski seoski vrt razvijao se usporedno s društvenim razvitkom, a kao i ruralna arhitektura, odražava sve prirodno-geografske i kulturno-povijesne značajke nekog kraja, te najnovije promjene koje su se dogodile u ruralnom prostoru. Selo Ivanci nalazi se u blizini Ogulina, uz Šmitovo jezero uz koje se vežu lokalne priče i legende. Ogulin je turistički predstavljen kao zavičaj bajki, regija pogodna za razvoj ruralnog turizma. Pogodno je za razvoj seoskog turizma uz uvjet obnove...
Biljne vrste koje sadrže pirolizidinske alkaloide na području uzgoja kamilice u Virovitičko-podravskoj županiji
Biljne vrste koje sadrže pirolizidinske alkaloide na području uzgoja kamilice u Virovitičko-podravskoj županiji
Josipa Lovković
Brojne biljne vrste (najvećim dijelom iz porodica Boraginaceae, Asteraceae i Fabaceae) proizvode pirolizidinske alkaloide (PA) te su široko rasprostranjene diljem svijeta. Većina PA pokazuje ne samo toksični, već i kancerogeni, mutageni i teratogeni učinak. PA mogu potencijalno kontaminirati usjeve i tako uzrokovati brojne zdravstvene poteškoće kod ljudi i stoke. Cilj ovog rada bio je utvrditi prisutnost PA biljaka na području ekološkog uzgoja kamilice (unutar i u neposrednoj...

Paginacija