Pages

Dinamika populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. na neuznemiravanom staništu lokaliteta Popovača
Dinamika populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. na neuznemiravanom staništu lokaliteta Popovača
Tin Smrekar
Ambrosia artemisiifolia L. jedna je od najnapasnijih i najštetnijih korovnih vrsta u svijetu i Hrvatskoj. Hipoteza istraživanja je pretpostavka da na rast i volumen jedinki ambrozije utječu biotički (interspecifična i intraspecifična kompeticija) i abiotički (temperature i oborine) čimbenici. Trogodišnji stacionarni poljski pokus postavljen je na lokalitetu Popovača u proljeće 2014. Odabir lokaliteta zahtijevao je visoku gustoću zakorovljenosti ambrozijom te mogućnost...
Dinamika populacije najznačajnijih ekonomskih štetnika masline na području Šibensko-kninske županije
Dinamika populacije najznačajnijih ekonomskih štetnika masline na području Šibensko-kninske županije
Ivanka Kartelo
Maslinarstvo na našoj obali ima dugu tradiciju o čemu svjedoče mnogobrojni pisani dokumenti. Poznato je 20-tak vrsta kukaca koji čine štete na maslini, a samo se dio njih redovito javlja i ubraja u ekonomski značajne štetnike. Najvažniji štetnici na uzgojnom području masline u Hrvatskoj jesu: maslinina muha (Bactrocera oleae Rossi, 1790), maslinin moljac (Prays oleae Bernard, 1788) i maslinin svrdlaš (Rhynchites cribripennis Desbrocher, 1869). U pojedinim godinama mogu uzrokovati...
Dinamika populacije octene mušice ploda (Drosophila suzukii) u voćnjacima na području Zagreba
Dinamika populacije octene mušice ploda (Drosophila suzukii) u voćnjacima na području Zagreba
Irena Brlić Puškarić
Octena mušica ploda, D. suzukii, invazivna je polifagna vrsta iz porodice Drosophilidae. Ovim istraživanjem praćena je dinamika populacije D. suzukii u tri voćnjaka na području Zagreba (Maksimir, Jelenovac, Zelenjak) u razdoblju od 20. ožujka do 27. studenog 2017. godine. Za ulov mušica korištene su hranidbene lovke s jabučnim octom. Let je započeo u razdoblju od 27. lipnja do 11. srpnja te je trajao do 27. studenog. Ukupno je ulovljeno 874 jedinki; u Jelenovcu 187, u Maksimiru...
Dinamika populacije, seksualni indeks i štetnost crvenoglavog repičinog buhača na uljanoj repici
Dinamika populacije, seksualni indeks i štetnost crvenoglavog repičinog buhača na uljanoj repici
Anita Štivičić
Crvenoglavi repičin buhač jedan je od najvažnijih jesenskih štetnika uljane repice. Odrasli oblici napadaju biljke u ranim fazama rasta. Velike štete prave ličinke u jesen koje se ubušuju u peteljke listova. Istraživanje dinamike populacije, seksualnog indeksa i štetnosti crvenoglavog repičinog buhača na lokalitetu Šašinovečki Lug, provodilo se od rujna 2017. do travnja 2018. Dinamika populacije odraslih oblika pratila se pomoću četiri žute posude, a izdvajanje mužjaka od...
Dinamika rasta i prilagodba biljaka uvjetima zelenog zida u interijeru
Dinamika rasta i prilagodba biljaka uvjetima zelenog zida u interijeru
Goran Šimrak
Zidovi djelomično ili u potpunosti prekriveni biljkama (tzv. zeleni zidovi) sve su češće prisutni u suvremenim interijerima. Njihov atraktivan izgled kroz dulje vremensko razdoblje ovisi o prilagodbi biljaka postojećim okolišnim uvjetima, ali i o dinamici i načinu rasta biljaka. U okviru rada je tijekom razdoblja od šest mjeseci praćena prilagodba vrsta Hedera helix L., Tradescantia zebrina Hort.ex Loud i T. fluminensis Vell. uvjetima rasta na zelenom zidu u VI. paviljonu...
Dinamika rasta i prinos radiča i salate u plutajućem akvaponu
Dinamika rasta i prinos radiča i salate u plutajućem akvaponu
Petar Spevec
Akvapon je zatvoreni sustav koji kombinira recirkulirajuću akvakulturu i hidroponiku. U vremenu klimatskih promjena, ograničenih resursa vode te značajnog smanjenja biljnih i ribljih vrsta, akvaponi predstavljaju ekološki prihvatljiv i ekonomski isplativ način uzgoja. Primarni cilj akvapona je iskoristiti nutrijente ispuštene od strane riba u akvakulturnom uzgoju za proizvodnju biljaka namijenjenih prvenstveno za ljudsku ishranu. Istraživanje je provedeno kao pilot projekt u svrhu...
Dinamika rasta presadnica rajčice tretiranih poboljšivačima rasta
Dinamika rasta presadnica rajčice tretiranih poboljšivačima rasta
Jagoda Bosnić
Uzgoj presadnica rajčice u zimsko-proljetnom periodu traje relativno dugo (od 70 do 90 dana), što uzrokuje visoke troškove grijanja, odnosno proizvodnje. Odabirom odgovarajućeg roka sjetve te primjenom poboljšivača rasta moguće je skratiti period uzgoja. Cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj odabranih poboljšivača rasta na dinamiku rasta presadnica rajčice u četri različita roka sjetve, u usporedbi s netretiranim presadnicama. Istraživanje je provedeno u grijanom...
Dinamika rasta, morfološka svojstva i prinos ekotipova ozimog češnjaka
Dinamika rasta, morfološka svojstva i prinos ekotipova ozimog češnjaka
Fabijan Kos
Cilj ovoga rada je bio utvrditi dinamiku rasta, morfološka svojstva i prinos ozimih ekotipova češnjaka u agroekološkim uvjetima sjeverozapadne Hrvatske. Sadni materijal 20 lokalnih ozimih ekotipova češnjaka prikupljen je tijekom ljeta 2015. godine iz različitih županija Hrvatske (Zadarska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Virovitičko-podravska, Zagrebačka, Bjelovarsko-bilogorska, Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Grad Zagreb). Monofaktorijalni poljski pokus...
Distribucija i analiza roda Orchis na otoku Mljetu u GIS sučelju
Distribucija i analiza roda Orchis na otoku Mljetu u GIS sučelju
Lucija Čaklec
Kao najvažnije geografsko obilježje otoka Mljeta može se istaknuti njegov južni položaj na pučini hrvatskog Jadrana. Osnovna geološka karakteristika otoka je jednostavnost građe i sastava mezozojskih naslaga. Na karbonatnim stijenama otoka su se razvila krška obilježja. Klima otoka je mediteranska, nazivaju je još i klimom masline. Najraširenija tla su crvenica, smeđe tlo, crnica i kamenjar. U hidrološkom pogledu svojim značenjem se ističu blatine. Biljni i životinjski...
Diversifikacija ruralnih aktivnosti Zagrebačke županije kroz ruralni turizam
Diversifikacija ruralnih aktivnosti Zagrebačke županije kroz ruralni turizam
Ivana Živković
Diversifikacija ruralne ekonomije je koncept koji promiče nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnom području. Njime se nastoji premostiti stereotipski prikaz ruralnih područja kao područja gdje se odvija većinom poljoprivredna djelatnost. Mjere u okviru tog koncepta odnose se na promicanje zaposlenosti, osnivanje poduzeća, podizanje dohodaka i promicanje atraktivnosti ruralnih područja kao mjesta za život. U ovom radu je analiziran proces lokalne poljoprivredne politike koji rezultira...
Djelotvorno upravljanje logističkim procesom na primjeru trgovačkog društva Mlinoprom d.o.o.
Djelotvorno upravljanje logističkim procesom na primjeru trgovačkog društva Mlinoprom d.o.o.
Mateja Šimek
U radu su obrađeni bitni elementi logističkih aktivnosti koje predstavljaju jedan od ključnih poslovnih procesa za ostvarivanje ciljanih poslovnih rezultata u proizvodnom poduzeću. Učinkovito usklađivanje logistike nabave, unutarnje logistike i logistike prodaje posebno je zahtjevno u mlinskom sektoru gdje se javlja vremenski nesklad u provedbi navedenih logističkih aktivnosti. Problem je organizirati i dimenzionirati logističke resurse na način koji će omogućiti dugoročnu...
Djelovanje bakrovog nitrata na bakteriju Erwinia amylovora u kulturi in vitro
Djelovanje bakrovog nitrata na bakteriju Erwinia amylovora u kulturi in vitro
Lovre Beretin
Zbog otežanog suzbijanja uzročnika bolesti, bakterioze su, uz viroze, oduvijek bile problem u svjetskoj poljoprivredi, osobito na višegodišnjim kulturama. Jedna od najznačajnijih bolesti voćnih vrsta svakako je bakteriozni palež čiji je uzročnik, bakterija Erwinia amylovora. Iako je uzročnik poznat još od 1878. godine, zaraza ovom bakterijom se svijetom eksplozivno počela širiti u drugoj polovici 20. stoljeća i od tada redovito nanosi velike štete gospodarstvu zemalja u kojima...

Pages