Pages

Utjecaj primjene biostimulatora tijkom vegetacije na klijavost sjemena paprike
Utjecaj primjene biostimulatora tijkom vegetacije na klijavost sjemena paprike
Dijana Čeh
U svrhu utvrđivanja potencijala primjene biostimulatora tijekom vegetacije na klijavost sjemena paprike (Capsicum annuum L.), u ovom istraživanju prikupljeno je sjeme s biljaka dva kultivara paprike (babura - Šorokšari i rog - Kurtovska kapija) koje su tijekom vegetacije 2019. godine tretirane biostimulatorima Eco Green i Zeogreen. Uređajem CropReporter određeni su parametri klorofilne fluorescencije, a potom je provedena analiza klijavosti po standardnoj metodi za laboratorijsko...
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Utjecaj primjene enzima na sastav voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Ivan Vujić
Voćna vina su prehrambeni proizvodi dobiveni fermentacijom soka ili masulja od različitih voćnih vrsta. Voćno vino dobiveno od plodova aronije ujedno je i funkcionalna hrana zbog značajnog antioksidativnog potencijala koji proizlazi iz visoke koncentracije polifenolnih spojeva. Antioksidansi su spojevi koje usporavaju proces oksidacije te na taj način usporavaju i proces starenja. Istraživanjem će se utvrditi učinak maceracije i primjene pektolitičkih enzima na osnovne...
Utjecaj primjene fungicida na prostornu i vertikalnu raspodjelu bakra u tlu
Utjecaj primjene fungicida na prostornu i vertikalnu raspodjelu bakra u tlu
Marija Poljak
Dugotrajna uporaba fungicida može dovesti do povećanih koncentracija bakra u tlu. Na daljnju distribuciju bakra u tlu utječu brojni faktori. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj nagiba padine i različitog načina korištenja zemljišta na prostornu raspodjelu bakra u površinskom sloju tla poljoprivrednih tala: dvaju vinograda, oranice i livade te utvrditi vertikalnu raspodjelu bakra u dva ispitivana vinograda koji su različiti s obzirom na stupanj zatravljenosti. Sa svakog zemljišta...
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Utjecaj primjene načela održive poljoprivrede na konkurentnost zemalja u razvoju
Marin Curać
Cilj rada je utvrditi kako na konkurentnost poljoprivredne proizvodnje zemalja u razvoju utječe primjena okolišnih standarda, s naglaskom na ekološku dimenziju. Države koje poštuju načela održivog razvoja u poljoprivredi i obvezu poštovanja okolišnih standarda u kojima je poljoprivreda važna gospodarska djelatnost i okosnica izvoza, nove regulative smatraju trgovinskim barijerama. Rad se zasniva na istraživanjima proizvodnje kakaovca u zemljama u razvoju i papra u malezijskoj...
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju
Marino Mlinarić
Kvaliteta ljuske jajeta jedan je od najvažnijih čimbenika u peradarskoj industriji. Procjenjuje se da jaja s oštećenom ljuskom čine 6–10% ukupno proizvedenih jaja, što uzrokuje velike ekonomske gubitke. Drugi problem, posebice u alternativnoj proizvodnji jaja, je nedovoljna čvrstoća kostiju. Ona uglavnom rezultira lomovima prsnih kostiju te predstavlja jedan od najvećih problema dobrobiti kokoši nesilica i komercijalne proizvodnje jaja. Organski mineralni izvori imaju nekoliko...
Utjecaj primjene otpadnog mulja i roka žetve na gospodarska i morfološka svojstva side (Sida hermaphrodita (L.) Rusby)
Utjecaj primjene otpadnog mulja i roka žetve na gospodarska i morfološka svojstva side (Sida hermaphrodita (L.) Rusby)
Martina Medvedec
Istraživanje je postavljeno na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Maksimiru. Sida hermaphrodita je posađena u svibnju 2017. godine. Pokus je proveden u 3 ponavljanja s primjenom mulja kao glavnim faktorom u 4 različite doze: 0 kg/ha (kontrola); 1,66; 3,32 i 6,64 t ST/ha godišnje i podfaktorom rokom žetve: jesen i proljeće. Cilj rada bio je utvrditi utjecaj primjene različitih doza mulja i rokova žetve na morfološka i gospodarska svojstva side. Gnojidbeni tretmani su se u...
Utjecaj primjene pepela i roka košnje na gospodarska i morfološka svojstva divljeg prosa (Panicum virgatum L.)
Utjecaj primjene pepela i roka košnje na gospodarska i morfološka svojstva divljeg prosa (Panicum virgatum L.)
Andrea Radman
Sve veća potrošnja fosilnih goriva dovodi do iskorištenja njihovih rezervi, porasta cijene i zagađenja okoliša. Iz tih razloga, obnovljivi izvori energije postaju sve važniji. Takvi izvori uključuju i biomasu energetskih kultura iz koje je moguće proizvesti tekuća biogoriva, bioplin, električnu ili toplinsku energiju. Raspodjela površina za uzgoj kultura za hranu i energetskih kultura može biti problem. Jedno od rješenja je uzgoj energetskih kultura na manje plodnim, marginalnim...
Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Utjecaj primjene različitih sredstava za disperziju na rezultate analize mehaničkog sastava tla
Domagoj Svržnjak
Mehanički sastav tla (MST) je postotni maseni udio primarnih čestica tla (pijeska, praha i gline). Jedna je od najvažnijih značajki tla, a laboratorijski se određuje nakon disperzije strukturnih agregata tla, i to najčešće različitim kemijskim sredstvima, a ponekad destiliranom vodom. Određen je MST 20 uzoraka (modioficiranom metodom HRN ISO 11277:2011), s tim da se svaki uzorak analizirao zasebno nakon dezagregacije Na–heksametafosfatom (Na–H) i Na–pirofosfatom (Na–P)....
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Utjecaj prisutnosti mikotoksina u krmnim smjesama na proizvodne rezultate kokoši nesilica
Filip Di Nuzzo
Plijesni su skupina mikroskopskih gljivica od kojih veliki broj proizvodi jake toksine, odnosno mikotoksine. Oni mogu biti uzročnici mnogih poremećaja kod ljudi i životinja. Kako bi se spriječio učinak mikotoksina na organizam koriste se adsorbensi koji na sebe vežu mikotoksine te se zajedno s njima izlučuju iz organizma prije nego se prošire po njemu i prouzroče štetan utjecaj. Cilj istraživanja bio je utvrditi učinak dodatka adsorbensa u krmnu smjesu na proizvodne...
Utjecaj produljenog vremena odležavanja i inokulata na sadržaj zeina i vodotopivog proteina u silažama cijele biljke kukuruza
Utjecaj produljenog vremena odležavanja i inokulata na sadržaj zeina i vodotopivog proteina u silažama cijele biljke kukuruza
Matej Belec
Silaža kukuruza glavno je voluminozno krmivo u hranidbi visokoproizvodnih goveda. Poznata je važnost proteina silaže no nije poznato koliko su pojedine frakcije proteina promijenjene tokom odležavanja silaže. Siliranje cijele biljke kukuruza mijenja sastav proteinskih frakcija uslijed proteolize te s druge strane povisuje razgradljivost škroba u buragu. Vodotopivi proteini jedni su od glavnih pokazatelja kvalitete silaža jer se na osnovu njih određuje do koje mjere je napredovala...
Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Utjecaj produljenog vremena odležavanja silaže i inokulata na promjene in vitro buražne probavljivosti vlakana u silažama cijele biljke kukuruza
Mirta Skelin
Silaža cijele biljke kukuruza je glavno voluminozno krmivo obroka mliječnih krava. Poznata je važnost vlakana silaže u hranidbi životinja, no nije poznato da li se tijekom jednogodišnjeg skladištenja silaže mijenja probavljivost vlakana i suhe tvari. Također, dosadašnja istraživanja pokazuju aktivnost mikroorganizma inokulanta u stabilnoj fazi siliranja te promjene sastava i probavljivosti proteina, ali je nepoznat utjecaj na sastav i probavljivost vlakana. Stoga je cilj ovog...
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Utjecaj proizvodne sezone na senzorni profil dimljenih pršuta
Domagoj Gorup
Tipična proizvodnja dimljenih pršuta usklađena je s godišnjim dobima tijekom kojih su optimalno iskorišteni povoljni vremenski uvjeti za svaku fazu proizvodnje. Kako bi se utvrdio utjecaj proizvodne sezone na senzorna svojstava dimljenih pršuta analizirano je 73 uzoraka pršuta s područja Dalmacije iz pet proizvodnih sezona od 2011. do 2015. Statističkom obradom je utvrđeno da se deset od 18 svojstava značajno razlikovalo (P<0,05) između proizvodnih sezona. Značajne pozitivne...

Pages