Pages

Utjecaj veličine uzorka na procjenu "linkage disequilibrium" efektivne veličine u populacijama goveda
Utjecaj veličine uzorka na procjenu "linkage disequilibrium" efektivne veličine u populacijama goveda
Nina Karapandža
Efektivna veličina populacije (Ne) centralni je koncept u konzervacijskoj genetici. S obzirom na to da je iskustvo pokazalo kako su procjene temeljene na rodovniku često neprecizne, zbog nedostatnih i pogreš nih rodovnika i stohastičke prirode rekombinacije, za procjenu se koriste nove metode. Visoko -rezolutna genomska informacija kao najpolimorfnija informacija do sada, pokazala se puno preciznijom. Precizna procjena efektivne veličine populacije od velike je važnosti, posebice...
Utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnoja na prinos i kvalitetu plodova paprike
Utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnoja na prinos i kvalitetu plodova paprike
Leopold Prlić
Za uzgoj paprike, uz primjenu mineralnih gnojiva, preporuča se organska gnojidba. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnojiva na prinos i kvalitetu plodova paprike te kemijski sastav tla. Monofaktorijalni pokus s paprikom sorte 'Slonovo uho' i gnojidbenim kombinacijama kojima je osigurana jednaka količina osnovnih biljnih hranjiva proveden je tijekom 2018. godine u Zagrebu. Postavljen je po metodi slučajnog bloknog rasporeda u tri...
Utjecaj vertikalnih sila na kutije za jaja u transportnim postupcima
Utjecaj vertikalnih sila na kutije za jaja u transportnim postupcima
Stjepan-Goran Dejak
Osnovna uloga ambalaže je zaštita jaja tijekom rukovanja, skladištenja i transporta. Novi trendovi i globalizacija tržišta zahtijevaju distribuciju hrane na velike udaljenosti, što na ambalažu stavlja sve vede zahtjeve u cilju zaštite zapakirane robe. Osnovne karakteristike dobrih ambalažnih materijala su mogudnost njihove masovne proizvodnje, efikasnost samog materijala, pogodnost njegove strukture i oblika, praktičnost upotrebe i utjecaj tog materijala na okoliš. Fizička...
Utjecaj visine defolijacije poluprirodnog travnjaka na hranjivost svježe i fermentirane biljne mase
Utjecaj visine defolijacije poluprirodnog travnjaka na hranjivost svježe i fermentirane biljne mase
Anja Novak
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi hranjivost svjeţe i fermentirane biljne mase poluprirodnog travnjaka obzirom na različite visine defolijacije. Prvi porast biljne mase je skinut na 3 različite visine defolijacije: A tretman (0 cm), B tretman (6 cm) i C tretman (13 cm). Nakon provedenog istraţivanja utvrĎeno je da se višom defolijacijom biljne mase poluprirodnog travnjaka (13 cm) postiţe značajno niţi udio organske tvari (OT) u fermentiranoj biljnoj masi, u odnosu na niţu...
Utjecaj visokih temperatura okoliša na stopu koncepcije i broj kunića u leglu
Utjecaj visokih temperatura okoliša na stopu koncepcije i broj kunića u leglu
Mario Bačić
Iako skromnih zahtjeva, kuniću je potrebno pružiti optimalan smještaj. Najveće ograničenje u proizvodnji je osjetljivost kunića na toplinski stres. Visoke temperature iznad 30 ºC štetne su i negativno utječu na proizvodne rezultate (gubitak apetita, smanjene konverzije hrane i prirasta). Istražen je utjecaj temperatura okoliša na reproduktivne rezultate kunića (ukupno rođene, živo rođene, mrtvo rođene), u tri uzgoja u selima zaleđa Drniša i Šibenika. Analiziran je utjecaj...
Utjecaj vremena inkubacije ikre kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) na razvoj mladunaca
Utjecaj vremena inkubacije ikre kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) na razvoj mladunaca
Antonia Kurtela
Istraživanje je provedeno u slovenskoj ribogojnici Pšata gdje je dopremljena ikra kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss) iz Danske. Budući da postoji razlika u vremenu od nekoliko dana kada se ličinke vale, te apsorbiraju žumanjčanu vrećicu, cilj ovog istraživanja bio je utvrditi da li ta razlika u vremenu inkubacije ikre utječe na daljni razvoj mladunaca prilikom držanja u istim uvijetima, na temperaturi vode od 10 ºC, te hranidbom Biomar hranom u jednakim količinama....
Utjecaj vremenskih čimbenika na rast i razvoj rogova Europskog muflona (Ovis aries musimon Pall.) u kontinentalnoj Hrvatskoj
Utjecaj vremenskih čimbenika na rast i razvoj rogova Europskog muflona (Ovis aries musimon Pall.) u kontinentalnoj Hrvatskoj
Ivan Gligora
Rogovi kod porodice Bovidae predstavljaju sekundarno spolno obilježje jednog ili oba spola. Kod muflonske divljači rogovi se uglavnom pojavljuju kod muškog spola, a u iznimnim slučajevima mogu se pojaviti i kod ženki, ali mnogo manji nego kod mužjaka. Analizom rogova mogu se dobiti važne informacije o životu jedinke i populacije. U istraživanjima opisanim u analiziranoj literaturi klima i okolišni čimbenici pokazali su se značajnim za rast rogova uz ostale čimbenike poput...
Utjecaj vrste gnojiva na specijalizirane metabolite ploda bamije (Abelmoschus esculentus L.)
Utjecaj vrste gnojiva na specijalizirane metabolite ploda bamije (Abelmoschus esculentus L.)
Sara Spahija
Bamija (Abelmoschus esculentus L.) je jednogodišnja, grmolika biljka koja pripada porodici Malvaceae te se pretežito uzgaja u tropskim i suptropskim područjima. Nutritivno je važna sirovina zbog visokog udjela prehrambenih vlakana te vitamina C. Prilikom uzgoja gnojidbom se značajno može utjecati na konačnu kvalitetu namirnice. Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj ekoloških gnojiva (1 komercijalni i 2 tradicionalna) u usporedbi s klasičnim mineralnim gnojivom i kontrolom...
Utjecaj vrste supstrata na komponente prinosa rajčice u hidroponskom uzgoju
Utjecaj vrste supstrata na komponente prinosa rajčice u hidroponskom uzgoju
Ratko Šetušić
Najčešće korišteni supstrat u hidroponskom uzgoju rajčice u Hrvatskoj je kamena vuna. Popularan je izbor uzgajivača zbog svojih dobrih svojstava i uniformnih rezultata. S obzirom na povećanje površina pod hidroponskim uzgojem, iskorištena kamena vuna predstavlja ekološki problem jer je anorganskog podrijetla i sporo se razgrađuje. Način na koji bi se mogao smanjiti taj problem je upotreba organskih supstrata dostupnih na domaćem tržištu. Stoga je cilj ovog istraživanja bio...
Utjecaj vrste supstrata na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Utjecaj vrste supstrata na prinos paprike u hidroponskom uzgoju
Tomislav Stanišić
Zbog anorganskog porijekla kamene vune, ona se nakon korištenja sporo razgrađuje što predstavlja ekološki problem. Tijekom 2015. provedeno je istraživanje s ciljem testiranja mogućnosti korištenja organskog supstrata domaće proizvodnje u hidroponskom uzgoju paprike, u usporedbi s kamenom vunom. Istraživanje je provedeno u plasteniku na pokušalištu Zavoda za povrćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Testirana su tri kultivara paprike (Irene, Cara i Kalifornijsko čudo)...
Utjecaj zatravljivanja vinograda na kvalitetu erozijskog nanosa
Utjecaj zatravljivanja vinograda na kvalitetu erozijskog nanosa
Hrvoje Papak
Erozija tla vodom je sveprisutan i vrlo značajan ekološki problem koji pogađa sve nagnute terene uzrokujući fizikalno-kemijske promjene u tlu i premještanje tla. Vrlo su bitne promjene u kemiji tla koje se očituju u smanjenju plodnosti tla i narušenom hranidbenom režimu. U tom pogledu veliku važnost imaju reakcija tla i sadržaj organske tvari kao temeljni čimbenici plodnosti tla. Cilj ovog diplomskog rada je istražiti utjecaj načina korištenja međurednog prostora na kvalitetu...
Utjecaj značajki tla i klimatskih čimbenika na ponašanje terbutilazina u tlu
Utjecaj značajki tla i klimatskih čimbenika na ponašanje terbutilazina u tlu
Zoran Bahat
Nakon primjene na tlo, herbicidi su podložni različitim procesima koji se dijele na procese gubitaka i procese razgradnje. U procesima gubitaka matična molekula se ne mijenja (zadržava svoj herbicidni učinak), ali ostaje biljci nedostupna, dok razgradnjom herbicid gubi svoj primarni oblik (razgrađuje se na različite herbicidno inaktivne sastojke), i time se gubi herbicidni učinak. U procese gubitaka herbicida ubrajaju se adsorpcija, apsorpcija, ispiranje i isparavanje, dok u...

Pages