Paginacija

Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Ivana Pozojević
Hrvatski športski konj i hrvatski toplokrvnjak relativno su nove toplokrvne pasmine konja u Hrvatskoj. U njihovom uzgoju uvelike je još prisutan priljev drugih toplokrvnih pasmina te je njihov utjecaj na izgled i karakteristike ovih "konja u nastajanju" još uvijek snažan. Zastupljenost hrvatskog športskog koja i hrvatskog toplokrvnjaka u Hrvatskoj je podjednaka te broji oko 450 registriranih jedinki obiju pasmina. Istraživanje na temelju utjecaja pasminskih obilježja hrvatskog...
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Jana Car
Pčelinji je vosak (saće) medij u kojem se med skladišti i sazrijeva, a njegov karakteristični kemijski sastav osigurava čvrstoću i konzistenciju izgrađenog saća i odvijanje specifičnih kemijskih procesa koji se zbivaju tijekom dozrijevanja meda u saću. Patvorenje pčelinjeg voska (satnih osnova) dugo je prisutan i rastući problem u svijetu, no još uvijek nema međunarodno propisanih analitičkih metoda za rutinsku kontrolu njegove autentičnosti. Posljedično tome, na svjetskom...
Utjecaj pigmentiranosti zrna kukuruza na boju mesa, kože i trbušnog masnog tkiva tovnih pilića
Utjecaj pigmentiranosti zrna kukuruza na boju mesa, kože i trbušnog masnog tkiva tovnih pilića
Andrija Makar
Zbog povećane zabrinutosti radi upotrebe sintetskih aditiva u prehrambenom lancu traže se odgovarajući prirodni izvori pigmenata u proizvodnji brojlerskih pilića. Ti prirodni izvori mogu znatno povećati troškove proizvodnje, dok karotenoidi zrna kukuruza, glavne komponente u smjesama peradi, ostaju zanemareni. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti komercijalne hibride kukuruza prikladne za povećanu pigmentaciju kod brojlera. Ukupno 325 brojlerskih Ross 308 pilića podijeljeno je u...
Utjecaj podrijetla sadnog materijala i rokova žetve na prinos suhe tvari i sastavnice prinosa Miscanthus x giganteus
Utjecaj podrijetla sadnog materijala i rokova žetve na prinos suhe tvari i sastavnice prinosa Miscanthus x giganteus
Nikolina Rajić
Miscanthus x giganteus (miskantus) je brzorastuća energetska kultura čiju je biomasu moguće upotrebljavati u proizvodnji različitih oblika biogoriva. Temeljne karakteristike miskantusa su mala osjetljivost na bolesti i štetnike, visok prinos biomase i izražena učinkovitost u korištenju vode i hranjiva. U ovisnosti o daljnjem načinu energetskog korištenja, miskantus se može požeti u jesenskom i proljetnom dijelu godine. Kao sterilna kultura, razmnožava se pomoću reznica rizoma...
Utjecaj polimorfizma TG gena na kvalitetu trupova i mramoriranost mesa križanaca simentalske i holštajn pasmine goveda
Utjecaj polimorfizma TG gena na kvalitetu trupova i mramoriranost mesa križanaca simentalske i holštajn pasmine goveda
Marija Jažo
Govedarska proizvodnja teži zadovoljiti potrebe potrošača uzgajanjem i selekcijom pasmina protežirajući one genotipove koji će osigurati kvalitetno meso. Jedan od gena za kojeg se smatra da utječe na ekonomski važna svojstva mesa kao što su mekoća i zamašćenost (mramoriranost) je tiroglobulin (TG). Stoga je cilj rada bio utvrditi postojanje polimorfizma TG gena i njegov utjecaj na kvalitetu trupova i mramoriranost mesa križanaca simentalske i holštajn pasmine goveda....
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Matea Gamilec
Poljoprivreda se može istovremeno pojaviti kao difuzni izvor onečišćenja, ali i kao točkasti izvor onečišćenja tla i voda. Prvenstveno se svrstava u difuzne izvore onečišćenja, koji su najčešće povezani sa ispuštanjem otpadnih voda iz gradova i stambenih naselja. Kada je riječ o poljoprivredi, onečišćenja podzemnih voda događaju se pod utjecajem prekomjerne i nestručne uporabe dušićnih i fosfornih gnojiva, pesticida, te teških metala. Poljoprivreda kao točkasti...
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Ivona Đurašin
Humus je sastavni dio organske tvari tla, a njegov sastav ovisi o izvornoj organskoj tvari, uvjetima njene transformacije, mikrobiološkoj aktivnosti i svojstvima tla. Poljoprivredna proizvodnja mijenja izvorna svojstva tla, a posljedično tome i sastav humusa. Cilj ovog rada je temeljem postojeće literature dati prikaz utjecaja različitih agrotehničkih mjera (obrada tla, plodored, gnojidba, pesticidi, hidromelioracije) na sastav humusa u antropogenim tlima, odnosno tlima koja su pod...
Utjecaj poljprivredne proizvodnje na kakvoću podzemnih voda na području Biđ-bosutskog polja u razdoblju 2016.-2018.
Utjecaj poljprivredne proizvodnje na kakvoću podzemnih voda na području Biđ-bosutskog polja u razdoblju 2016.-2018.
Dorotea Rec
Povećanje poljoprivredne proizvodnje i primjena agrotehničkih mjera doveli su do negativnih okolišnih posljedica: javljaju se problemi vezani uz eroziju tla, dolazi do smanjenja biološke raznolikosti, onečišćenja tla i voda. Za monitoring podzemnih voda koriste se piezometri koji se lociraju na potencijalno ranjivim područjima i omogućuju motrenje razine podzemne vode i prikupljanje uzoraka za određivanje kakvoće. Agrokemikalije, posebice dušična gnojiva predstavljaju najveću...
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Mirela Jaganjac
Ambrosia artemisiifolia L. jednogodišnja je korovna vrsta iz porodice Asteraceae. Zbog kompeticijskih sposobnosti nanosi znatne direktne štete poljoprivredi ali i indirektne štete proizvodnjom alergenog peluda. Stoga se za ambroziju navodi da je najvažnija korovna vrsta današnjice. Kao monokarpna vrsta razmnožava se samo sjemenom koje zbog svojstva dormantnosti ostaje vijabilno u tlu i nekoliko desetaka godina. Većina jedinki ove vrste nalazi se ispod površine tla, u banci sjemena....
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Matej Oršulić
U radu se obrađuju teme vezane uz filtraciju vina pomoću pločastih filtera. Opisuju se i drugi postojeći načini filtriranja vina. Iznose se rezultati organoleptičke i kemijske analize vina. Organoleptička analiza vina temelji se na analizi vanjskog izgleda. Kvalitetan izbor filtera znatno utječe na cjelokupni sastav vina, posebno kod crnih i aromatičnih vina. Tijekom filtracije korišteni su pločasti filtri Seitz: K300, K100 te EK. Filtar ploče K300 i K100 služe za finu, dok EK...
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Marko Anić
Istraživanje je provedeno na uzorku od 286 ispitanika s ciljem utvrđivanja stupnja potrošačkog etnocentrizma te njegova utjecaja na namjeru konzumacije dva prehrambena proizvoda s različitim stupnjem uključenosti (mliječni namaz i čokolada). Rezultati istraživanja su pokazali kako najveći udio ispitanika konzumira mliječni namaz rjeđe od jednom tjedno, dok se čokolada konzumira češće, odnosno nekoliko puta tjedno. Kod oba proizvoda ispitanicima je najvažnije obilježje...
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
David Mikec
Jagoda je značajno sezonsko voće, bogato nutrijentima i bioaktivnim tvarima zbog čega često slovi kao super voće. U pogledu agrotehničke zahtjevnosti spada u vrlo zahtjevne, intenzivne kulture te je jedna od najosjetljivijih voćnih vrsta kod koje gnojidba kao i kod ostalih poljoprivrednih kultura ima velik značaj. Značajan mikroelement u ishrani jagode je željezo. Jagoda je osjetljiva na njegov nedostatak pri čemu osjetljivost varira između sorata. Željezo je neophodno za...

Paginacija