Pages

Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na oksidacijski stres klena (Squalius cephalus L.)
Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na oksidacijski stres klena (Squalius cephalus L.)
Matija Pofuk
Proveden je hranidbeni pokus u trajanju od 43 dana u kojem je istraživan utjecaj oligosaharida iz proizvoda NatramuneTM na oksidacijski stres kod juvenilne kategorije klena (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) inicijalne prosječne težine od 7,4 g. Granuliranoj hranidbenoj smjesi (28,7% SP) pridodan je imunostimulans u koncentracijama od 1%, 3% i 5%. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju da je uključenje imunostimulansa u hranidbu varijabilno utjecalo na koncentraciju malonaldehida u...
Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na performanse rasta klena (Squalius cephalus L.)
Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na performanse rasta klena (Squalius cephalus L.)
Luka Mrvičić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj imunostimulansa na performanse rasta klena (Squalius cephalus Linnaeus, 1758). Riba je hranjena granuliranom hranidbenom smjesom (28,7% SP) kojoj je prethodno suplementiran imunostimulans Natramune u koncentracijama od 1% (D1), 3% (D3) i 5% (D5). Hranidbeni pokus je izvršen u recirkulacijskom sustavu kretanja vode u trajanju od 43 dana Najviši prirast mase (WG) i specifičnog prirasta mase (SGR) utvrđen je kod skupine riba hranjene smjesom D5. Također,...
Utjecaj industrijske soli na ionski sastav tla u neposrednoj blizini Sljemenske ceste
Utjecaj industrijske soli na ionski sastav tla u neposrednoj blizini Sljemenske ceste
Ana Marija Marić
Zbog otežanog prometa u zimskim mjesecima prometnice se tretiraju raznim posipalima među kojima je najzastupljenija industrijska sol. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj primjene industrijske soli kojom se tretira Sljemenska cesta koja je sastavni dio zaštićenog područja Parka prirode Medvednice na sadržaj aniona (F-, Cl-, NO2 -, NO3 -, Br-, SO4 2-, PO4 3-) i kationa (Li+, Na+, K+, NH4 +, Ca2+, Mg2+) u tlu. Posebni naglasak stavljen je na varijabilnost sadržaja natrija i...
Utjecaj informacije o načinu hranjenja svinja na preferencije potrošača prema kobasicama
Utjecaj informacije o načinu hranjenja svinja na preferencije potrošača prema kobasicama
Mario Petrčić
U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenogna uzorku od 136 ispitanika s ciljem da se ispita utjecaj informacije o načinu hranjenja turopoljske svinje (svinje klasično hranjene, u odnosu na svinje hranjene žirom), na potrošačku prihvatljivost kobasicama izrađene od takvih svinja. Rezultati preferencije i vjerojatnosti kupnje dvaju uzoraka kobasice su dobiveni u slijepim i informiranim testovima kušanja. Isto tako, ispitanici su ocijenili svoja očekivanja (bez kušanja)...
Utjecaj inokulacije sjemena na agronomska svojstva soje
Utjecaj inokulacije sjemena na agronomska svojstva soje
Korina Jugović
Cilj istraživanja provedenog na području Sisačko ‐ moslavačke županije, u Jamaricama u 2018. godini bio je utvrditi utjecaj inokulacije sjemena na agronomska svojstva soje. U istraživanje su bile uključene tri sorte soje (Lucija, Regale i Ika) te tretman sjemena preparatom Biofixin S i kontrola bez tretiranja sjemena. Sorta Lucija pripada vegetacijskoj skupini 00‐0, sorta Regale je vegetacijska skupina 0, a sorta Ika 0‐I. Značajno najveći prinos sjemena ostvarila je sorta...
Utjecaj izvora kalcija u hrani na koncentraciju kalcija u krvi kokoši nesilica
Utjecaj izvora kalcija u hrani na koncentraciju kalcija u krvi kokoši nesilica
Josip Belezni
Kalcij je esencijalan mineral koji je neophodan za normalno funkcioniranje životinjskog organizma, te ga je potrebno svakodnevno unositi hranom. Kod kokoši nesilica kalcij ima posebno važnu ulogu, ponajviše zbog njegove ugradnje u ljusku jajeta, te ga je važno dodavati u hrani kako bi se zadovoljile potrebe za kalcijem. Ljuska jajeta zbog velikog udjela kalcija može se upotrebljavati kao izvor kalcija kako kod kokoši nesilica, tako i kod drugih životinjskih vrsta. Stoga je cilj ovog...
Utjecaj izvora sporootpuštajuće ureje na ukupnu probavljivost proteina, škroba i vlakana u tovnih junica
Utjecaj izvora sporootpuštajuće ureje na ukupnu probavljivost proteina, škroba i vlakana u tovnih junica
Josip Majerić
U intenzivnoj hranidbi preživača ureja se koristi kao najjeftiniji izvor neproteinskog dušika za mikroorganizme buraga. Cilj ovoga rada je usporediti utjecaj sporootpuštajuće ureje iz dodataka Ubea 70 (70% ureje, 28% bentonita i 2% S; Petrokemija Kutina, RH) i one zaštićene lipidima iz dodatka Optisync™ (88% ureje i 11,2% lipida; Alltech, Nicholasville, SAD) na ukupnu probavljivost sirovih proteina, vlakna, škroba i suhe tvari obroka tovnih junica. Četiri tovne junice pasmine...
Utjecaj kalcijevog karbonata na kvalitetu destilata dobivenog od octikavog vina
Utjecaj kalcijevog karbonata na kvalitetu destilata dobivenog od octikavog vina
Branimir Turk
Istražen je utjecaj kalcijevog karbonata na kvalitativna svojstva vinskog destilata od octikavog vina. Kalcijev karbonat neutralizira octenu kiselinu stvarajući kalcijev acetat. Promatrana su tri uzorka: kalcijev karbonat dodan u vino prije destilacije, kalcijev karbonat dodan u destilat nakon prve destilacije i kontrolni uzorak. Kod sva tri uzorka je napravljena analiza alkohola piknometrijskom metodom, koncentracija ukupne kiseline titracijskom metodom i sadržaj estera i viših alkohola...
Utjecaj klimatskih prilika na vodni režim tala Istre
Utjecaj klimatskih prilika na vodni režim tala Istre
Marin Hrastinski
S aspekta poljoprivredne proizvodnje na području Istre najznačajnija su dva heterogena područja: jugozapadni dio (Crvena Istra), na vapneno-dolomitnoj podlozi, gdje prevladavaju duboke i srednje duboke crvenice pogodne za poljoprivredu većine mediteranskih kultura, te središnji brdski dio oko Pazina (Siva Istra) sa tipovima tala na flišu gdje je dominantan tip tla rendzina. U radu su analizirani višegodišnji klimatski elementi – oborine, temperatura, relativna vlaga zraka, brzina...
Utjecaj klimatskih promjena na maslinarstvo
Utjecaj klimatskih promjena na maslinarstvo
Vita Čorluka
Klimatske promjene će staviti na kušnju maslinare 21. stoljeća te ih natjerati da prakticiraju adekvatnu i provjerenu tehnologiju u uzgoju kako bi se zaštitili od potencijalnih prijetnji. Zemlje mediteranskog bazena se suočavaju s velikim promjenama i izazovima koje uzrokuju posljedice globalnog zatopljenja kao što su temperaturni ekstremi i nedostatak oborina. Mnoge regije postaju neadekvatne za uzgoj maslina, dok se u drugima počinju stvarati idealni uvjeti za maslinarstvo i...
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji
Nikola Vrbanović
Za život na Zemlji kakav poznajemo bitni su mnogi čimbenici među kojima klima spada u najvažnije. Poljoprivredna proizvodnja ili kako ju često volimo zvati «tvornica na otvorenom» gotovo potpuno ovisi o vanjskim uvjetima odnosno o klimi. Svako odstupanje od prosjeka odnosno promjene klime imaju izravan utjecaj na biljnu i stočarsku proizvodnju. Izravan utjecaj na biljnu proizvodnju svakako je smanjenje ili čak potpuni gubitak prinosa u dugotrajnim sušnim ili poplavnim razdobljima,...
Utjecaj količine škropiva na herbicidni učinak kontaktnog i sistemičnog herbicida
Utjecaj količine škropiva na herbicidni učinak kontaktnog i sistemičnog herbicida
Davor Rapajić
Istraživanje herbicidnog učinka kontaktnog (bentazon) i sistemičnog (imazamoks) herbicida primjenjenog u soji s utroškom škropiva od 200 l/ha i 400 l/ha na korove u soji provedeno je na pokušalištu Agronomskog fakulteta Šašinovec tijekom 2017. Utvrđivanje učinka provedeno je subjektivnom vizalnom metodom ocjenjivanja oštećenja korova (po skali od 0 do 100) 3, 7, 14, 28 dana nakon tretiranja korova. Nakon zadnjeg subjektivnog očitavanja obavljeno je objektivno utvrđivanje...

Pages