Pages

Stavovi studenata o grupama solidarne razmjene
Stavovi studenata o grupama solidarne razmjene
Samantha Lujić
U ovom radu govorimo o grupama solidarne razmjene (GSR), o njihovoj povijesti te obilježjima i oblicima u kojima se javljaju u različitim zemljama. Nadalje govorimo o povezanosti grupa solidarne razmjene s prehrambenim suverenitetom i društvenim poduzetništvom. U empirijskom dijelu rada istražili smo stavove studenata Agronomskog fakulteta prema grupama solidarne razmjene te njihove stavove prema načelima solidarne ekonomije. Istraživanje je provedeno on-line anketom na uzorku od 100...
Stavovi studenata o održivom turizmu u Hrvatskoj
Stavovi studenata o održivom turizmu u Hrvatskoj
Barbara Cvek
Turizam je višestruka djelatnost koja povezuje ekonomske, okolišne i društvene čimbenike održivosti. Cilj ovoga istraživanja je utvrditi upoznatost studenata s pojmom održivog turizma, ispitati njihove stavove o održivom turizmu i saznati njihovo razmišljanje o utjecaju turizma na ekonomiju, okoliš te društvo i kulturu. Provedeno je anketno ispitivanje na uzorku od 181 ispitanika, odnosno studenata Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Podjednako je onih studenata koji...
Stimulacija rasta i cvatnje maćuhica izolatom STP mikorizne gljive Trichoderma viride
Stimulacija rasta i cvatnje maćuhica izolatom STP mikorizne gljive Trichoderma viride
Greta Štorga
Filamentozne gljive roda Trichoderma su dio ekosustava rizosfernog sloja različitih tipova tala. One naseljavaju korijen biljke domaćina uspostavljajući simbiotski odnos, mikorizu za koji je čovjek otkrio kako ima mnoge pozitivne strane za biljku te vrste roda Trichoderma smatramo oportunističkim simbiontima. Njihov agronomski značaj je primjena u ulozi bio-čimbenika u biološkom suzbijanju patogena koji su uzročnici biljnih bolesti. U novije vrijeme otkrivena je i njihova sposobnost...
Stimulatori rasta u uzgoju presadnica arnike (Arnica montana)
Stimulatori rasta u uzgoju presadnica arnike (Arnica montana)
Ana Živković
Arnika, brđanka ili gorska moravka (Arnica montana L.) višegodišnja je zeljasta, ljekovita vrsta. Autohtona je u brdsko-planinskom području zapadnog dijela Hrvatske te u nekim europskim zemljama. Radi velike potražnje cvijeta, herbe i korijena na našem i svjetskom tržištu, javlja se potreba za uvođenjem ove strogo zaštićene biljke u poljoprivrednu proizvodnju. Prepreku intenzivnijoj introdukciji arnike na poljoprivredne površine predstavlja nepostojanje masovnog uzgoja...
Stres nedostatka dušika kod različitih genotipova graha
Stres nedostatka dušika kod različitih genotipova graha
Ivana Štajcer
Nedostatak dušika (N) negativno utječe na sintezu fotosintetskih pigmenata kao i na svjetlosne tamne reakcije fotosinteze. Cilj rada bio je analizirati utjecaj stresa nedostatka N-a na svjetlosne reakcije fotosinteze i Calvinov ciklus kod graha. U pokusu su korištena tri genotipa graha: Trešnjevac, Zelenčec i Biser, prihranjivana s ½ Hoaglandove otopine (N+) te ½ Hoaglandove otopine bez dušika (N-). Mjerenje indeksa sadržaja klorofila, izmjene plinova i klorofilne fluorescencije...
Struktura i funkcija mikrobioma biljaka
Struktura i funkcija mikrobioma biljaka
Natalija Svečnjak
Mikroorganizmi se nalaze u svim dijelovima biljnih organa. Svaka biljka posjeduje različite mikroorganizme što ovisi o različitim čimbenicima (biljna vrsta, tip tla, prisutnost različitih zajednica mikroorganizama na staništu, abiotski čimbenici itd.). Zajednički naziv za bakterije, arheje i gljive koje se nalaze u ili na određenom dijelu biljke je biljni mikrobiom. Interakcije između članova mikrobiote i biljke domaćina su različite, od mutualističkog do komensalističkog i...
Suma toplinskih jedinica potrebna za nicanje različitih populacija korovne vrste Abutilon Theophrasti Med
Suma toplinskih jedinica potrebna za nicanje različitih populacija korovne vrste Abutilon Theophrasti Med
Ivan Kovačić
Toplina je jedan od glavnih čimbenika potrebnih za nicanje biljnih vrsta. Sumiranjem efektivnih temperatura (TJ) moguće je utvrditi početak i dinamiku nicanja korovnih vrsta što se koristi kod kreiranja prognoznih modela nicanja. Većina korovnih vrsta ima inter-populacijsku varijabilnost koja se očituje u različitom stupnju dormantnosti, klijanju i nicanju između različitih populacija iste korovne vrste. Postojanje inter-populacijske varijabilnosti može otežati interpolaciju...
Sustav analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka u proizvodnji jogurta i polutvrdog sira
Sustav analize opasnosti i kontrole kritičnih točaka u proizvodnji jogurta i polutvrdog sira
Dijana Gjuračić
HACCP sustav (Hazard Analysis and Critical Control Point; Analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka) preventivni je sustav upravljanja sigurnošću hrane kojemu je cilj spriječiti, a ne eliminirati opasnost. U Hrvatskoj je u zakonodavstvo uključen putem Zakona o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18), a opća načela i opći higijenski zahtjevi kojih se moraju pridržavati svi subjekti u poslovanju s hranom propisani su Uredbom 178/2002/EZ i Uredbom 852/2004/EZ. Provedba HACCP sustava u...
Sustav daljinskog upravljanja vratima traktora
Sustav daljinskog upravljanja vratima traktora
Dalibor Rihtarić
Cilj ovog rada je razviti sustav automatskog upravljanja vratima traktora pomoću daljinskog sustava i primijeniti ga pri izradi traktorskih vrata na modelu traktorske kabine.Tom idejom sustava kao inovacije želi se pomoći operateru traktora i djelovati na povećanje ergonomije traktora većih dimenzija. U izradi diplomskog rada korištena su dva operacijska programa, SketchUp Pro 2016 za izradu 3D modela kabine i AutoCAD program za izradu tehničkih nacrta kabine. U radionici konstruiran...
Suvremena tehnika u vinogradarskoj proizvodnji
Suvremena tehnika u vinogradarskoj proizvodnji
Anton Brusić
Precizno vinogradarstvo ima za cilj povećati enološki potencijal vinograda. To se posebno odnosi na područja gdje visoki standardi kvalitete proizvodnje vina opravdavaju usvajanje specifične prakse gospodarenja za to područje uz istodobno povećanje kvalitete i prinosa. Uvođenje novih tehnologija za podršku gospodarenjem vinogradom omogućava poboljšanje učinkovitosti i kvalitete proizvodnje, a istovremeno smanjuje utjecaj okoliša. Brzi razvoj informacijsko-komunikacijske...
Suvremene metode sanacije tla u urbanim sredinama
Suvremene metode sanacije tla u urbanim sredinama
Iva Hrelja
Većina gradova svijeta danas suočava se sa znatnim brojem neiskorištenih površina i objekata koje često zauzimaju atraktivne lokacije gradova i narušavaju kvalitetu života a nerijetko i ugrožavaju zdravlje stanovništva zbog različitih stupnjeva kontaminiranosti. Zbog intenzivnog rasta gradova ograničeno je slobodno građevinsko zemljište te se gradovi sve se više okreću regeneraciji brownfield površina, kreirajući različite programe i strategije za njihovu obnovu....
Suzbijanje koprivine grinje (Tetranychus urticae Koch) nekemijskim mjerama
Suzbijanje koprivine grinje (Tetranychus urticae Koch) nekemijskim mjerama
Annamarija Hećimović
Koprivina grinja (Tetranychus urticae Koch) jedan je od ekonomski najznačajnijih štetnika koji se hrani brojnim vrstama kultiviranog i samoniklog bilja. Njegovu razvoju pogoduje suho i toplo vrijeme te u vrlo kratkom roku može pričiniti velike štete koje se očituju u sušenju i otpadanju listova. Suzbijanje koprivine grinje danas se uglavnom temelji na primjeni akaricida, a zbog kratkog životnog ciklusa i velikog broja generacija te velikog broja tretiranja, taj štetnik brzo razvija...

Pages