Pages

Utjecaj kondukcijskog sušenja na funkcionalna svojstva zrna kakaa
Utjecaj kondukcijskog sušenja na funkcionalna svojstva zrna kakaa
Vedrana Zrinjan
Kakaovac drvo (Theobroma cacao L). raste uglavnom u tropskim regijama koje su 20º sjeverno i južno od ekvatora. Plod kakaovca je relativno velik, cijeli jestiv i pun dragocjenih sjemenki. Sirovo zrno kakaa je najbolji izvor antioksidansa u svijetu, sadrži više od 300 kemijskih tvari s pozitivnim učinkom na zdravlje. Kakao zrna se suše, fermentiraju i griju. Toplina razdvaja masnoću od suhog dijela i to je ključni dio prerade. Termičkom obradom gube se određena nutritivna svojstva...
Utjecaj konvekcijskog sušenja na nutritivnu vrijednost heljde
Utjecaj konvekcijskog sušenja na nutritivnu vrijednost heljde
Martina Krajnović
Heljda je vrlo zapostavljena ratarska kultura u našoj zemlji, po količini konzumiranja u obliku zrna i brašna, te po količini zasijanih površina pod tom kulturom. Zrno heljde ima visoku hranidbenu i medicinsku vrijednost. Zanimljiva je i kao zamjena za žitarice jer ne sadrži gluten. Nakon žetve zrno heljda može imati povećan udio vlage i potrebno ga je termički doraditi sušenjem. Najčešća termička dorada je konvekcijsko sušenje kojim se može utjecati na promjenu...
Utjecaj korištenja mješavine sojinog ulja i dizelskog goriva na snagu i emisije ispušnih plinova traktorskog dizel motora
Utjecaj korištenja mješavine sojinog ulja i dizelskog goriva na snagu i emisije ispušnih plinova traktorskog dizel motora
Karlo Špelić
Ovim radom obuhvaćeno je istraživanje mogućnosti korištenja sojinog ulja u dizel motorima kao pogonskog goriva, nastalog kao nusproizvod u tehnološkom procesu proizvodnje sojine sačme. Pri preradi sojine prekrupe, postupkom ekstrakcije dobiva se sojina sačma kao cilj proizvodnje, no također dobivaju se i ostali nusproizvodi, a jedan od njih je sojino ulje. Stoga, razvijena je ideja za korištenjem sojina ulja u 5%, 10% i 20% koncentraciji s dizel gorivom pri čemu ne bi smjelo doći...
Utjecaj kvalitete ovčjeg mlijeka na kvalitetu i randman Paškog sira i skute
Utjecaj kvalitete ovčjeg mlijeka na kvalitetu i randman Paškog sira i skute
Katarina Gabrić
Paški sir je tvrdi, punomasni ovčji sir koji se proizvodi od mlijeka paških ovaca. Riječ je o stoljetnoj tradiciji proizvodnje koja se veže za podneblje otoka Paga. Ovčje mlijeko sadrži veći udio suhe tvari, bjelančevina i mliječne masti u odnosu na druge vrste mlijeka, kao što su kravlje i kozje, te ima značajan utjecaj na kvalitetu i količinu tj. randman sira, koji se od njega proizvodi. Na kvalitetu i randman paškog sira uz količinu i kvalitetu mlijeka utječu: tehnološki...
Utjecaj kvasaca na kvalitetu žitnog destilata
Utjecaj kvasaca na kvalitetu žitnog destilata
Ivan Počepan
Izbor kvasca za proizvodnju žitnog destilata može uvelike utjecati na prinos etanola i konačnu kvalitetu proizvoda, a činjenica kako vrsta i soj kvasca nije propisan regulativama ostavlja prostor za mnoga istraživanja u ovom području. Cilj rada je ispitati utjecaj dvaju sojeva kvasaca različitih namjena na kvalitetu destilata dobivenog dvostrukom destilacijom fermentirane sladovine na jednostavnom destilacijskom uređaju. Prvi korišteni kvasac (A, Saccharomyces cerevisiae)...
Utjecaj lokacije na kondicijsko stanje riba
Utjecaj lokacije na kondicijsko stanje riba
Anita Gajdić
U ovom radu prikazan je dio rezultata ribarskog istraživanja rijeke Save u svom toku kroz Hrvatsku koje je obavljeno u razdoblju od 2003. do 2012. godine. Napravljena je usporedba kondicijskog stanja 20 vrsta riba na 8 različitih lokacija rijeke Save. Faktor kondicije mjeren je Fultonovim koeficijentom kondicije koji nam dobro pokazuje opće stanje riba, kao i promjene koje se događaju zavisno od lokacije i fizioloških ciklusa u životu riba. Na osnovi izmjerenih morfometrijskih...
Utjecaj maceracije na kvalitetu voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Utjecaj maceracije na kvalitetu voćnog vina od aronije (Aronia melanocarpa)
Ana Husić
U proizvodnji vina, kada govorimo o vodnim vinima, posebno mjesto zauzima vino od aronije. Plodovi aronije pokazuju vrlo jak antioksidacijski kapacitet, čime je i sve vedi interes u prehrambenoj industriji za proizvodima koji su dobiveni preradom plodova aronije. Vino od aronije dobiva se fermentacijom šedera prisutnog u soku ili masulju od svježih plodova aronije. Cilj ovog istraživanja je bio usporediti utjecaj maceracije masulja i brzu preradu plodova aronije na kvalitetu vodnog vina...
Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić
Utjecaj maceracije na sastav polifenola vina Plavac mali i Babić
Šime-Frane Božiković
Kvalitetu vina u značajnoj mjeri definira polifenolni sastav vina. Na sastav polifenola vina utječe sorta grožđa, primijenjena tehnologija prerade, maceracija te uvjeti tijekom dozrijevanja vina. Polifenoli definiraju boju, trpkoću, gorčinu i strukturu vina. Ovisno o primijenjenim uvjetima tijekom maceracije dolazi do različite ektrakcije polifenolnih spojeva u vino. Parametri koji utječu na sastav polifenola su trajanje maceracije, temperatura, kisik, SO2 te vrsta ili način...
Utjecaj malča na ispiranje nitrata iz tla pri uzgoju rajčice
Utjecaj malča na ispiranje nitrata iz tla pri uzgoju rajčice
Anja Tarandek
S ciljem zaštite prirodne funkcije tla i površinske i podzemne vode, aplikacijom gnojiva u kombinaciji sa primjenom malča, stvaraju se poželjni ekološki uvjeti za maksimalne prinose, te iz aspekta samoodržive poljoprivredne proizvodnje značajno se doprinosi ekonomičnoj proizvodnji, smanjuje se ispiranje hranjiva, te time smanjuje i potreba za gnojidbom. Za rješavanje ekološke i ekonomske problematike ispiranja dušika u poljoprivrednoj proizvodnji od velikog je značaja...
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti hortisola pri uzgoju paprike
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti hortisola pri uzgoju paprike
Barbara Štabi
Budući da paprika ima visoke zahtjeve za vlagom tla, nužno je u tehnologiji uzgoja regulirati i smanjiti gubitak vlage primjenom različitih malčeva. Cilj istraživanja bio je utvrditi režim vlažnosti tla u vegetaciji paprike pri primjeni različitih malčeva (organski - ovčja i filcana vuna, crni PE-film te nemalčirano tlo kao kontrola). Uzorkovanje tla za praćenje dinamike trenutačne vlage obavljeno je dekadno s dubina 0 – 10 cm i 10 – 20 cm. Analiza varijance svih...
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti vrtnog tla pri uzgoju salate
Utjecaj malčiranja na režim vlažnosti vrtnog tla pri uzgoju salate
Petra Turk
Istraživanja vezana za uzgoj povrća važna su kako bi se poboljšali uvjeti uzgoja i poduzele potrebne mjere za ostvarivanje ekonomski opravdanih rezultata. Jedno od takvih istraživanja je pokus koji uključuje praćenje režima vlažnosti tla. Pokus je bio proveden na pokušalištu Agronomskog fakulteta u Zagrebu pri uzgoju salate u vegetacijskom periodu od travnja do lipnja 2017. godine. Jedan od najvažnijih čimbenika u proizvodnji salate je sadržaj vlage u tlu. U svrhu postizanja...
Utjecaj matatopolina na mikropropagaciju i zakorjenjivanje jabuke sorte Gala
Utjecaj matatopolina na mikropropagaciju i zakorjenjivanje jabuke sorte Gala
Ana Petrović
Zbog nuspojava benzilaminopurina (BAP-a) kao što su nekroza vrha izdanka, inhibicija zakorjenjivanja te teškoće pri aklimatizaciji u literaturi se kao alternativa BAP-u navodi hidroksilirani analog BAP-a – metaTopolin (mT). Kroz ovaj rad istraživao se utjecaj metaTopolina i BAP-a na mikropropagaciju jabuke sorte Gala pri čemu se procjenjivala duljina i razvijenost izdanaka te količina klorofila; duljina, širina i površina lista te broj puči po površini lista. Izdanci su...

Pages