Pages

Utjecaj uparavanja na poboljšanje sastava pšenice i tritikale
Utjecaj uparavanja na poboljšanje sastava pšenice i tritikale
Natalija Ostroški
Žitarice se koriste za prehranu ljudi i hranidbu životinja još od davnina. Danas su najvažnije ratarske kulture u poljoprivrednoj proizvodnji na čitavom svijetu. Pšenica (Triticum aestivum L) i tritikale (Triticosecale ssp.) su jednogodišnje žitarice iz porodice trava. Pšenica se smatra jednom od najstarijih kulturnih biljaka, dok je tritikale nastala u 19. stoljeću križanjem pšenice i raži, iz čega je izveden njen drugi naziv „pšenoraž“. Obje kulture imaju ozimi i jari...
Utjecaj uparavanja na sastav oljuštenog i neoljuštenog ječma
Utjecaj uparavanja na sastav oljuštenog i neoljuštenog ječma
Ivana Škrlin-Batina
Ječam (Hordeum (Sativum) vulgare) je jedna od najstarijih uzgajanih kultura na svijetu, a potječe iz jugoistočne Azije i Etiopije. U prošlosti je bio „popularna“ žitarica i upotrebljavala za ljudsku prehranu. Osnovna svrha uzgoja ječma danas je za potrebe stočarstva i pivarsku industriju, gdje se koristi u obliku slada. Mali postotak ječma se koristi u ljudskoj prehrani kao ječmena kaša. Tokom prerade zrna ječma za potrebe prehrane ljudi, ječmu se skida ljuska te takvo zrno...
Utjecaj usitnjavanja i vrste žitarica na konzumaciju i probavljivost obroka
Utjecaj usitnjavanja i vrste žitarica na konzumaciju i probavljivost obroka
Ana Marija Škrivanek
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj vrste žitarica (kukuruz i zob) i njihova usitnjavanja kao dodatka sjenaži lucerne (SL) na ad libitum konzumaciju i in vivo probavljivost suhe tvari (ST) obroka u hranidbi kastriranih ovnova. Istraživano je 5 hranidbenih tretmana koji su uključili hranidbu (i) samo SL te hranidbu SL uz dodatak 30 g (ii) zrna kukuruza, (iii) mljevenog zrna kukuruza, (iv) zrna zobi, (v) mljevenog zrna zobi kg-1 M0,75 . Najveću ad libitum konzumaciju ST je imao hranidbeni...
Utjecaj usjeva za zelenu gnojidbu na biogenost i fizikalno kemijska svojstva tla
Utjecaj usjeva za zelenu gnojidbu na biogenost i fizikalno kemijska svojstva tla
Marija Tatarović
Zelena gnojidba jedna je od mjera za popravak fizikalno kemijskih i bioloških svojstava tla. Primjena ovoga načina popravka tla poznato je od davnina, a danas zbog promjene klimatskih uvjeta ovaj način popravka tla postaje sve važniji. Zelena gnojidba omogućuje obogaćivanje tla organskom tvari, vezanje hraniva u tlu, sprečavanje njihovog ispiranja, zaštitu tla od erozije, povećanje biogenosti tla, očuvanje vlage u tlu i popravak strukture tla. Poljoprivredni proizvođači za zelenu...
Utjecaj uvođenja robne marke na poslovni rezultat u proizvodnji sira na primjeru male sirane
Utjecaj uvođenja robne marke na poslovni rezultat u proizvodnji sira na primjeru male sirane
Darija Celić Križić
U Hrvatskoj su prisutne brojne male sirane u kojima se proizvode sirevi i drugi mliječni proizvodi. Za navedene domaće proizvode postoji veliki interes te je moguće ostvariti veću prodajnu cijenu uz uložen napor i sredstva u odgovarajuće marketinške i menadžerske aktivnosti kojima bi se proizvod pozicionirao kao vrijedniji i skuplji u odnosu na masovnu proizvodnju. Jedna od takvih aktivnosti je i uvođenje robne marke koja doprinosi promociji, poticanju kupovine i stvaranje...
Utjecaj uzgojnih oblika na rast i razvoj vinove loze i kemijski sastav grožđa
Utjecaj uzgojnih oblika na rast i razvoj vinove loze i kemijski sastav grožđa
Valentin Dunaj
Uzgoj vinove loze uključuje promjene u obliku nadzemnog dijela trsa. Uzgojni oblik može voditi do znatnih razlika u količini lisne mase i do razlika u postotku lišća izloženog svjetlosti. Mogućnost loze da efikasno fotosintetizira ovisi o uzgojnom obliku i odgovarajućem mikroklimatu trsa. U ovisnosti o promjeni svjetlosnog mikroklimata trsa, uzgojni oblici mogu utjecati na brojne stavke kao što su diferencijacija pupova, izloženost grozda svjetlosti, opskrbljenost trsa vodom i...
Utjecaj varijabilnosti sadržaja kalcija i fosfora u sirovinama na njihov sadržaj u gotovoj,konzerviranoj hrani za pse
Utjecaj varijabilnosti sadržaja kalcija i fosfora u sirovinama na njihov sadržaj u gotovoj,konzerviranoj hrani za pse
Domagoj Karačić
Dobro su poznate iz literaturnih podataka prosječne razine kalcija i fosfora u pojedinim sirovinama životinjskog podrijetla, nusproizvodima prehrambene industrije, koji se koriste za proizvodnju hrane za pse. Postavljena je pretpostavka varijabilnosti razine kalcija i fosfora i njihovog međusobnog omjera u tim sirovinama, a cilj rada je bio utvrditi varijabilnost u sadržaju kalcija i fosfora u klaoničkim ostatcima, koji se koriste kao osnovne sirovine u proizvodnji gotove konzervirane...
Utjecaj veličine uzorka na procjenu "linkage disequilibrium" efektivne veličine u populacijama goveda
Utjecaj veličine uzorka na procjenu "linkage disequilibrium" efektivne veličine u populacijama goveda
Nina Karapandža
Efektivna veličina populacije (Ne) centralni je koncept u konzervacijskoj genetici. S obzirom na to da je iskustvo pokazalo kako su procjene temeljene na rodovniku često neprecizne, zbog nedostatnih i pogreš nih rodovnika i stohastičke prirode rekombinacije, za procjenu se koriste nove metode. Visoko -rezolutna genomska informacija kao najpolimorfnija informacija do sada, pokazala se puno preciznijom. Precizna procjena efektivne veličine populacije od velike je važnosti, posebice...
Utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnoja na prinos i kvalitetu plodova paprike
Utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnoja na prinos i kvalitetu plodova paprike
Leopold Prlić
Za uzgoj paprike, uz primjenu mineralnih gnojiva, preporuča se organska gnojidba. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj vermikomposta i peletiranog pilećeg gnojiva na prinos i kvalitetu plodova paprike te kemijski sastav tla. Monofaktorijalni pokus s paprikom sorte 'Slonovo uho' i gnojidbenim kombinacijama kojima je osigurana jednaka količina osnovnih biljnih hranjiva proveden je tijekom 2018. godine u Zagrebu. Postavljen je po metodi slučajnog bloknog rasporeda u tri...
Utjecaj vertikalnih sila na kutije za jaja u transportnim postupcima
Utjecaj vertikalnih sila na kutije za jaja u transportnim postupcima
Stjepan-Goran Dejak
Osnovna uloga ambalaže je zaštita jaja tijekom rukovanja, skladištenja i transporta. Novi trendovi i globalizacija tržišta zahtijevaju distribuciju hrane na velike udaljenosti, što na ambalažu stavlja sve vede zahtjeve u cilju zaštite zapakirane robe. Osnovne karakteristike dobrih ambalažnih materijala su mogudnost njihove masovne proizvodnje, efikasnost samog materijala, pogodnost njegove strukture i oblika, praktičnost upotrebe i utjecaj tog materijala na okoliš. Fizička...
Utjecaj visine defolijacije poluprirodnog travnjaka na hranjivost svježe i fermentirane biljne mase
Utjecaj visine defolijacije poluprirodnog travnjaka na hranjivost svježe i fermentirane biljne mase
Anja Novak
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi hranjivost svjeţe i fermentirane biljne mase poluprirodnog travnjaka obzirom na različite visine defolijacije. Prvi porast biljne mase je skinut na 3 različite visine defolijacije: A tretman (0 cm), B tretman (6 cm) i C tretman (13 cm). Nakon provedenog istraţivanja utvrĎeno je da se višom defolijacijom biljne mase poluprirodnog travnjaka (13 cm) postiţe značajno niţi udio organske tvari (OT) u fermentiranoj biljnoj masi, u odnosu na niţu...
Utjecaj visokih temperatura okoliša na stopu koncepcije i broj kunića u leglu
Utjecaj visokih temperatura okoliša na stopu koncepcije i broj kunića u leglu
Mario Bačić
Iako skromnih zahtjeva, kuniću je potrebno pružiti optimalan smještaj. Najveće ograničenje u proizvodnji je osjetljivost kunića na toplinski stres. Visoke temperature iznad 30 ºC štetne su i negativno utječu na proizvodne rezultate (gubitak apetita, smanjene konverzije hrane i prirasta). Istražen je utjecaj temperatura okoliša na reproduktivne rezultate kunića (ukupno rođene, živo rođene, mrtvo rođene), u tri uzgoja u selima zaleđa Drniša i Šibenika. Analiziran je utjecaj...

Pages