Pages

Učinak fermentacije kvascima Lachancea thermotelerans i Torulaspora delbrueckii na kemijski sastav vina ´Malvazija istarska´
Učinak fermentacije kvascima Lachancea thermotelerans i Torulaspora delbrueckii na kemijski sastav vina ´Malvazija istarska´
Luka Marinov
Suočavajući se sa sve drastičnijim klimatskim promjenama traže se nove metode u tehnologiji proizvodnje vina posebice bijelih, kako bi se očuvale primarne arome te postigla ravnoteža alkohola i kiselina. Kao potencijalno rješenje nudi se primjena ne-Saccharomyces kvasaca čiji se metabolizam razlikuje od Saccharomyces kvasaca. U ovom istraživanju analiziran je utjecaj sekvencionalne inokulacije Torulospora delbriueckii i Lachancea thermotolerans sa Saccharomycem kvascem na vino...
Učinak herbicida iz kemijske skupine triketona
Učinak herbicida iz kemijske skupine triketona
Mirna Petrović
Kukuruz je najveća poljoprivredna kultura u Hrvatskoj. Važan ograničavajući činitelj uspješne proizvodnje predstavljaju korovi. Korovi svojim prisustvom redovito nanose velike štete kukuruzu zbog čega je primjena herbicida redovita mjera u tehnologiji uzgoja. Značajnu skupinu herbicida registriranu za primjenu u kukuruzu predstavljaju inhibitori biosinteze karotenoida. U Hrvatskoj su iz ove skupine registrirani herbicidi mezotrion i tembotrion. Herbicid topramezon još nije...
Učinak kalcizacije tla na sastavnice prinosa i prinos kupusa
Učinak kalcizacije tla na sastavnice prinosa i prinos kupusa
Nataša Mirić
Istraživanje je imalo za cilj utvrditi utjecaj kalcizacije tla vapnenim materijalima na reakciju tla, zaraženost biljaka kupusnom kilom, sastavnice prinosa i prinos kupusa sorte 'Ogulinski'. Testiran je učinak kalcijevog karbonata te proizvoda 'Holcim Agrocal' i 'ZeoLand' u odnosu na uzgoj bez primjene vapnenih materijala (kontrola). Kemijskom analizom tla nakon provedenog poljskog pokusa utvrđeno je povećanje kiselosti tla kod svih tretmana, osim pri primjeni kalcijevog karbonata....
Učinak kvasaca Saccharomyces sp. i Lachancea thermotolerans na promjene u kemijskom sastavu vina Frankovka
Učinak kvasaca Saccharomyces sp. i Lachancea thermotolerans na promjene u kemijskom sastavu vina Frankovka
Iva Babić
Proizvodnja vina složen je proces koji obuhvaća proces alkoholne fermentacije i ima vrlo dugu tradiciju. Proizvođači vina oduvijek su morali odgovarati na različite izazove brojnih čimbenika kako bi dobili vrhunski proizvod. U posljednje vrijeme cijeli svijet suočava se s klimatskim promjenama, grožđe pod utjecajem klimatskih promjena dozrijeva u uvjetima visokih prosječnih temperatura zraka, a česte su i ekstremno visoke temperature te duži sušni periodi. Posljedice klimatskih...
Učinak mikroelemenata na količinu biološki aktivnih spojeva plodova jagode
Učinak mikroelemenata na količinu biološki aktivnih spojeva plodova jagode
Leon Prelogović
Poznato je kako su mikroelementi esencijalni za normalan rast i razvoj biljke, a njihovim dodatnim unosom u tlo neposredno se utječe na prinos i kvalitetu sirovine. Mikroelementi poput cinka, mangana, bakra i željeza, sudjeluju u raznim biološkim procesima u biljci, a posebnu važnost imaju u metaboličkim putevima sinteze raznih bioaktivnih spojeva. Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj gnojiva različitog sastava mikroelemenata na pomološke karakteristike i sadržaj bioaktivnih...
Učinak navodnjavanja minirasprskivačima na prinos i kakvoću odabranih povrćarskih kultura
Učinak navodnjavanja minirasprskivačima na prinos i kakvoću odabranih povrćarskih kultura
Monika Belošić
Jedan od ključnih problema proizvodnje povrća je nedovoljno navodnjavanje, koje, nastavno na sve češće suše u prosjeku svakih 3-5 godina, rezultira značajnim štetama u povrćarstvu te ovisno o intenzitetu i trajanju suše, može smanjiti prinose i do 70 %. Stoga postoji snažna potreba uvođenja mjere navodnjavanja u proizvodnju povrća. U problematici učinkovitog navodnjavanja povrtnih kultura (špinata i rotkvice) uz ostvarivanje optimalnog prinosa i kakvoće jestivog dijela...
Učinak novih insekticida za tretiranje sjemena na repinog buhača (Chaetocnema tibialis Illiger)
Učinak novih insekticida za tretiranje sjemena na repinog buhača (Chaetocnema tibialis Illiger)
Željana Bjelja
Repin buhač (Chaetocnema tibialis Illiger 1807) štetnik je ranog porasta šećerne repe, koji radi najveće štete na tek izniklom usjevu izgrizajući ne samo kotiledone nego i cijelu biljku, pa se čini da biljka nije ni iznikla. Odrasli oblici izgrizanjem lišća prave tipične okrugle rupice. Pri jakom napadu od 5 buhača na jednu repu u stadiju kotiledona, usjev biva uništen gotovo za jedan dan. Pojavi buhača pogoduju topliji i suši uvjeti koji pojačavaju njihovu aktivnost i...
Učinak novih insekticida za tretiranje sjemena na žičnjake
Učinak novih insekticida za tretiranje sjemena na žičnjake
Ivana Figurić
Žičnjake u šećernoj repi i kukuruzu suzbijamo sjetvom sjemena tretiranog insekticidima, čime se postiže zadovoljavajuća zaštita u uvjetima niske zaraze. Za tretiranje sjemena do sada su se koristili insekticidi iz skupine neonikotinoida, ali zbog poznatih problema vezanih na negativan utjecaj na pčele od 2018. nastupila je zabrana njihove upotrebe i za ovu namjenu. Zato je iznimno važno utvrditi učinkovitost drugih djelatnih tvari koje bi mogle poslužiti kao prikladna zamjena...
Učinak predsjetvenih tretmana plodova na klijavost novozelandskog špinata
Učinak predsjetvenih tretmana plodova na klijavost novozelandskog špinata
Anita Kumarle
Čvrsta ovojnica suhog ploda novozelandskog špinata otežava procese bubrenja i klijanja klica sjemenki, pa je nicanje u poljskim uvjetima sporo i nejednolično. U cilju povećanja klijavosti novozelandskog špinata, istražen je utjecaj skarifikacije plodova sumpornom kiselinom i namakanja u destiliranoj vodi, maceratu kamilice te otopinama giberelinske kiseline, kalijevog nitrata i preparata 'EkoBooster 1'. Pokus je postavljen prema metodi slučajnog bloknog rasporeda u tri ponavljanja u...
Učinak selekcije kod dviju razina gnojidbe dušikom na pekarsku kakvoću kod pšenice
Učinak selekcije kod dviju razina gnojidbe dušikom na pekarsku kakvoću kod pšenice
Davor Žagar
Ciljevi ovoga istraživanja su bili kod F7 potomstava dvaju biparentalnih križanja pšenice Golubica × Emesse (G×E) i Verbunkos × Soissons (VxS) procijeniti fenotipske korelacije između proučavanih svojstava i usporediti ostvareni odgovor na selekciju kod niske i visoke razine gnojidbe dušikom (N). U evaluacijskom pokusu potomstva su uzgajana kod optimalne (180 kgN/ha, N180) i reducirane N gnojidbe (80 kgN/ha, N80). U F7 generaciji utvrđena je jaka pozitivna korelacija SP sa...
Učinak selekcije na otpornost na priježetveno proklijavanje u ranim razdvajajućim generacijama pšenice
Učinak selekcije na otpornost na priježetveno proklijavanje u ranim razdvajajućim generacijama pšenice
Krešimir Đuretec
Dormantnost zrna pšenice je glavna komponenta otpornosti na priježetveno proklijavanje, koja osigurava stabilnost pekarske kakvoće zrna u vlažnim uvjetima tijekom žetve. U ovom istraživanju je procijenjen učinak selekcije na povećanu dormantnost zrna, provedene u F3 generaciji nakon križanja nedormantnog (linija brkulja) i dormantnog (linija golica) roditelja, na dormantnost zrna dobivenih F7 potomstva. Za procjenu dormantnosti zrna korišten je test klijavosti s ovršenim zrnima....
Učinak sorte i malča na agronomska svojstva tikvice
Učinak sorte i malča na agronomska svojstva tikvice
Alen Bertoša
U cilju postizanja viših prinosa, lakše kontrole korova, manjeg utroška hraniva i vode, proizvođači povrća u uzgoju mnogih povrtnih kultura često primjenjuju crni polietilenski (PE) film za malčiranjetla. Vrsta malča može imati značajan učinak na kvantitativna i kvalitativna svojstva uzgajane kulture, na što također utječu i ekološki čimbenici uzgojnog područja, odnosno, kemijska i fizikalna svojstva tla te meteorološki uvjeti tijekom vegetacijskog razdoblja. Stoga je...

Pages