Pages

Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Kristina Tomić
U suvremenom vinogradarstvu djelomična defolijacija redovito se primjenjuje s ciljem povećanja kvalitete grožđa. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi na koji način djelomična defolijacija utječe na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.), berbe 2016. Pokus je proveden na Vinogradarsko – vinarskom pokušalištu Jazbina na način da su četiri bazalna lista sa svake mladice uklonjena u četiri različita termina (prije cvatnje i oplodnje,...
Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Merlot
Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte Merlot
Ana Bilobrk
Vrijeme izvođenja zahvata djelomične defolijacije još uvijek je tema brojnih istraživanja. Ukoliko se provodi u periodu cvatnje smatra se ranom, a između oplodnje i šare kasnom defolijacijom. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj djelomične defolijacije provedene u četiri različita termina (prije cvatnje i oplodnje, neposredno nakon cvatnje i oplodnje, u fazi zatvaranja grozdova i u šari) na uvometrijske vrijednosti i mehanički sastav grozda sorte Merlot u uvjetima...
Utjecaj djelomične defolijacije na odvijanje fenofaza, prinos i kakvoću grožđa sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Utjecaj djelomične defolijacije na odvijanje fenofaza, prinos i kakvoću grožđa sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Hrvoje Vlašić
Defolijacija je jedan od zahvata zelene rezidbe. To je postupak prorjeđivanja ili potpunog uklanjanja listova u zoni grožđa. Defolijacijom se postiže bolja prozračnost trsa, djelotvornija zaštita od sive pljesni, bolje osvjetljenje grozdova i bolje dozrijevanje grožđa. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kako djelomična defolijacija utječe na odvijanje fenofaza, prinos i kakvoću grožđa sorata Merlot i Cabernet Sauvignon. Pokus je postavljen 2016. Godine na...
Utjecaj djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na polifenolni sastav grožđa sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.)
Igor Stojić
Agrotehnički i ampelotehnički zahvati mogu značajno utjecati na kvalitativni sastav grožđa, a na kraju i vina. Jedan od najčešćih ampelotehničkih zahvata zelenog reza je djelomična defolijacija. U ovome radu istražen je utjecaj djelomične defolijacije na prinos i kemijski sastav grožđa sorte Merlot, 2017. godine. Istraživanje je bazirano na rezultatima dobivenim nakon provedene djelomične defolijacije četiri bazalna lista sa svake mladice pokusnih trsova u četiri...
Utjecaj djelomične defolijacije na prinos i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na prinos i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)
Anton Brusić
Defolijacija je zahvat zelenog reza kojim se uklanja 3-4 bazalna lista, kako bi se poboljšala mikroklima trsa. Defolijacijom dovodimo više svijetlosti u zonu grožđa, smanjujemo zelenu masu, stvaramo uvjete za bolje provjetravanje, te tako smanjujemo opasnost od bolesti. Istraživanje je provedeno na način da su se uklanjala četiri bazalna lista na svakoj mladici u četiri različita termina: prije cvatnje (D1), neposredno nakon cvatnje i oplodnje (D2), u fazi zatvaranja grozda (D3) i...
Utjecaj djelomične defolijacije na rodnost i kakvoću grožđa cv. Merlot (Vitis Vinifera L.)
Utjecaj djelomične defolijacije na rodnost i kakvoću grožđa cv. Merlot (Vitis Vinifera L.)
Matija Bubalo
U zadnje se vrijeme sve češće provode istraživanja utjecaja različitih rokova izvođenja djelomične defolijacije na rodnost vinove loze, poglavito u smislu postizanja smanjenja krupnoće i broja bobica u grozdu i njegove rastresitosti, kao čimbenika koji mogu utjecati na unaprijeđenje kakvoće grožđa. Poznato je da zahvat djelomične defolijacije kada se obavi u vremenu nastupanja šare uglavnom pozitivno utječe na dinamiku dozrijevanja i kakvoću grožđa kod sorata vinove...
Utjecaj djelomične defolijacije na uvometrijske i mehaničke vrijednosti sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Utjecaj djelomične defolijacije na uvometrijske i mehaničke vrijednosti sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Kristijan Franjo
Defolijacija je jedan od zahvata zelene rezidbe. To je postupak prorjeđivanja ili potpunog uklanjanja listova u zoni grožđa. Vrijeme izvođenja zahvata djelomične defolijacije još uvijek je tema brojnih istraživanja. Ukoliko se provodi u periodu cvatnje, smatra se ranom, a između oplodnje i šare, smatra se kasnom defolijacijom. Cilj ovog rada bio je istražiti utjecaj djelomične defolijacije provedene u četiri različita termina (prije cvatnje i oplodnje, neposredno nakon cvatnje i...
Utjecaj dobi i spola na biokemijske značajke hemolimfe medonosne pčele (Apis mellifera L.)
Utjecaj dobi i spola na biokemijske značajke hemolimfe medonosne pčele (Apis mellifera L.)
Jelena Horvatinec
Hemolimfa je tekućina otvorenog sustava cirkulacije medonosne pčele (Apis mellifera L.) koja predstavlja funkcionalni ekvivalent krvi i limfe sisavaca. Sloţenog je kemijskog sastava te uz šećere i lipidne komponente, sadrţi preko 300 različitih proteina. Dosadašnjim su istraţivanjima utvrĎene odreĎene razlike u sastavu hemolimfe izmeĎu kasti pčela, različitih razvojnih stadija te dobnih skupina pčela. MeĎutim, detaljna kemijska karakterizacija sastava hemolimfe nije...
Utjecaj dodataka organskih minerala i pigmenata u hranu brojlera na prinos i kvalitetu mesa
Utjecaj dodataka organskih minerala i pigmenata u hranu brojlera na prinos i kvalitetu mesa
Tomislav Crnčec
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj zamjene anorganskih mikrominerala s organskima i učinak smanjenja udjela pigmenata u krmnim smjesama na prinos i kvalitetu mesa brojlera. Istraživanje je provedeno na 250 jednodnevnih pilića Ross 308 koji su hranjeni 40 dana i raspoređeni u 5 tretmana i 5 ponavljanja. Kontrolna skupina sadržavala je anorganski oblik minerala i 100% udio pigmenata. Pokusne krmne smjese bile su jednakih sirovinskih receptura i udjela organskih minerala, a udio pigmenata...
Utjecaj dodatka algi na sadržaj omega tri masnih kiselina i senzorna svojstva jaja
Utjecaj dodatka algi na sadržaj omega tri masnih kiselina i senzorna svojstva jaja
Mihaela Gorupić
Omega-3 masne kiseline su poznate po svojem pozitivnom utjecaju na prevenciju i liječenje raznih bolesti. Jedan od izvora ω-3 masnih kiselina su alge. U ovome radu se ispitivao utjecaj algi na porast ω-3 masnih kiselina u jajima. Cilj rada je bio utvrditi utjecaj dodataka 1 % i 2 % algi u hranidbi nesilica na porast omega-3 masnih kiselina (DHA i EPA). Osim utjecaja na porast ω-3 masnih kiselina, ispitivao se i utjecaj na senzorna svojstva jaja. Istraživanje je provedeno na 45 ISA-Hisex...
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva mesa brojlera
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na fizikalno-kemijska i senzorna svojstva mesa brojlera
Vjera Zorić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fizikalno-kemijske i senzorne karakteristike mesa brojlera hranjenih s dodatkom 5 i 10% bučine pogače u krmnim smjesama. U istraživanju je korišteno 360 muških jednodnevnih pilića (Ross 308). Primijenjena su tri tretmana s četiri ponavljanja (3x4) pri čemu su formirane tri skupine: P-0 skupina kojoj u hranu nije dodavana bučina pogača, P-5 skupina kojoj je u krmne smjese dodano 5% bučine pogače,- te P-10 skupina kojoj je dodano 10% bučine...
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na proizvodne rezultate brojlerskih pilića
Utjecaj dodatka bučine pogače u krmnu smjesu na proizvodne rezultate brojlerskih pilića
Jelena Babić-Alagić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj dodatka bučine pogače na proizvodne rezultate brojlerskih pilića. U istraživanju je korišteno 360 pilića (Ross 308) koji su slučajnim odabirom raspoređeni u 12 skupina (4 kontrolne i 8 pokusnih). Pilići kontrolnog hranidbenog tretmana (K) hranjeni su komercijalnim krmnim smjesama dok je pilićima iz pokusnih hranidbenih tretmana (P-5 i P-10) dio sojine sačme zamijenjen s bučinom pogačom. Tijekom tova praćeno je kretanje tjelesne...

Pages