Pages

Utjecaj nagiba terena na kemijska svojstva rigolanog tla iz pseudogleja obrončanog
Utjecaj nagiba terena na kemijska svojstva rigolanog tla iz pseudogleja obrončanog
Kristina Benčak
Cilj ovog rada bio je utvrditi kemijska svojstva površinskog horizonta rigolanog tla iz pseudogleja obronačnog na gornjoj, srednjoj i donjoj trećini padine u dva vinograda na različitim nagibima (10% i 20%). Istraživanje je provedeno na rigolanom tlu iz pseudogleja obronačnog pod vinogradarskom proizvodnjom, na pokušalištu Agronomskog fakulteta Jazbina u Zagrebu, na kojem je prisutna plošna erozija. Uzorkovanje tla provedeno je na gornjem, srednjem i donjem dijelu padine nagiba 10%...
Utjecaj navodnjavanja i fertirigacije na broj i kvalitetu cvjetova afričke kadifice (Tagetes erecta L.)
Utjecaj navodnjavanja i fertirigacije na broj i kvalitetu cvjetova afričke kadifice (Tagetes erecta L.)
Jelena Pavlušec
Afrička kadifica (Tagetes erecta L.) podrijetlom je iz vrućih i suhih područja Sjeverne i Južne Amerike zbog čega se smatra otpornom na sušu. Unatoč činjenici kako je kadifica otporna na sušu, pojava klimatskih promjena izravno utječe na sve veće potrebe za vodom, a time i navodnjavanjem. Stoga je provedeno istraživanje imalo za cilj utvrditi utjecaj različitih razina navodnjavanja i fertirigacije na pokazatelje rasta, razvoja i kvalitete (nadzemna masa biljke, visina biljke,...
Utjecaj navodnjavanja kapanjem na prinos šećerne repe
Utjecaj navodnjavanja kapanjem na prinos šećerne repe
Tomislav Vašarević
U diplomskom radu se obrađuje tema vezana za navodnjavanje šećerne repe, pomoću sustava kap po kap uz dodatak mineralnih hranjiva otopljenih u vodi. Klimatske promjene mogu se manifestirati kao promjena prosječnih klimatskih elemenata (temperatura zraka, oborina, relativna vlaga zraka, brzina vjetra, insolacija) ili kao promjena raspodjele klimatskih događanja u odnosu na prosječne vrijednosti. Posljedice klimatskih promjena su pojava suša, koje mogu biti različitog intenziteta i...
Utjecaj navodnjavanja na prinos i kvalitetu grožđa sorte 'Babić' na kultiviranom tlu krša
Utjecaj navodnjavanja na prinos i kvalitetu grožđa sorte 'Babić' na kultiviranom tlu krša
Ivan Nižić
'Babić' je autohtona sorte vinove loze sjeverne Dalamcije koja se koristi u proizvodnji visokokvalitetnih crnih vina. Tradicionalno se uzgaja bez navodnjavanja na poznatim položajima u okolici Primoštena, gdje daje najbolje rezultate. Zadnjih godina sorta se uzgaja i na površinama dobivenim agrotehničkim melioracijama krša. Takova tla su nižeg vodenog kapaciteta zbog visokog udjela kamena u mehaničkom sastavu. Poznato je da na ovom tipu tala nije moguć rentabilan uzgoj vinove loze...
Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ploda triju sorata masline na kolekciji u Poreču
Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ploda triju sorata masline na kolekciji u Poreču
Lucija Zović
Praktični pokazatelji uzgoja maslina u Istri u zadnjih 20-tak godina pokazuju značajne gubitke uroda uzrokovanih jačom sušom u fazi rasta i razvoja ploda. Uz primjenu navodnjavanja postižu se pozitivni rezultati u očuvanju priroda, krupnoće ploda i randmana ulja što značajno ovisi i o sorti. Sami smo svjedoci sve učestalijih suša, pa je i otpornu i izdržljivu maslinu potrebno navodnjavati da bi dala kvalitetan plod. Cilj rada je utvrditi da li navodnjavanje značajno ...
Utjecaj navodnjavanja na sastav polifenola male molekulske mase sjemenki bobica grožđa
Utjecaj navodnjavanja na sastav polifenola male molekulske mase sjemenki bobica grožđa
Antonela Pekica
Polifenolni spojevi su jedna od grupa spojeva koji su u prirodi među najrasprostranjenijima, pa tako i u biljkama gdje imaju veliku važnost. Upravo zahvaljujući brojnim istraživanja čija je pažnja bila usmjerena na polifenolne spojeve, u grožđu su identificirani mnogi polifenoli. Oni imaju antioksidacijaska, antikancerogena, antimikrobna, protuupalna te mnoga druga svojstva te im se stoga u današnje vrijeme posvećuje posebna pažnja. Mogu se koristiti u brojnim granama industrije...
Utjecaj navodnjavanja zaslanjenom vodom na rast, razvoj i prinos jagoda uzgajane u agroekološkim uvijetima doline Neretve
Utjecaj navodnjavanja zaslanjenom vodom na rast, razvoj i prinos jagoda uzgajane u agroekološkim uvijetima doline Neretve
Josip Zorić
Poljoprivredna proizvodnja je važna ekonomska grana na području doline Neretve. Poljoprivredna proizvodnja u ovom području neostvariva je bez navodnjavanja. Jedan od ozbiljnih problema je izvor i kvaliteta vode za navodnjavanje. Problem zaslanjivanja povezan je s intruzijom morske vode i zaslanjivanje površinskih i podzemnih voda koje se koriste za navodnjavanje. Dolina Neretve jedno je od tri područja Republike Hrvatske koje je ugroženo navedenim primarnim procesima zaslanjivanja....
Utjecaj načina držanja kokoši nesilica na fizikalne karakteristike i građu jaja
Utjecaj načina držanja kokoši nesilica na fizikalne karakteristike i građu jaja
Ivana Ivanković
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj sustava držanja kokoši nesilica na osnovne fizikalne parametre kavoće jaja (masa jaja, udio pojedinih dijelova, indeks oblika, debljina ljuske, boja žutanjka, pH vrijednosti žutanjka i bjelanjka), te mehanička svojstva jaja (utvrđivanjem sile loma). Za potrebe istraživanja prikupljena su jaja od hibridnih Hissex Brown kokoši nesilica, držanih u različitim sustavima (obogaćeni kavezi, volijere, slobodni uzgoj). Utvrđeno je da su statistički...
Utjecaj načina ekstrakcije na prinos bioaktivnih spojeva iz praha aronije (Aronia melanocarpa L.)
Utjecaj načina ekstrakcije na prinos bioaktivnih spojeva iz praha aronije (Aronia melanocarpa L.)
Daniela Patricia Bilić
Aronija je svoju veliku popularnost stekla zbog izrazito bogatog nutritivnog sadrţaja. Pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje posljedica je snaţne antioksidacijske aktivnosti polifenolnih spojeva. Proizvodnja sokova i ostalih preraĎevina od aronije nalaze široku primjenu u prehrambenoj industriji. Prah aronije bogat je izvor bioaktivnih spojeva te kao dodatak različitim proizvodima povećava njihov antioksidacijski kapacitet. Cilj istraţivanja bio je utvrditi razlike izmeĎu...
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja
Martina Šipek
Tlo je prirodni ekosustav u ravnoteži koji omogućava život brojnim životinjskim i biljnim vrstama, a antropogeni utjecaj uzrokuje promjene fizikalnih i kemijskih značajki tla u korist povećanja plodnosti tla. U okviru gospodarenja poljoprivrednim zemljištem kalcifikacija, zajedno s gnojidbom i obradom tla, zauzima ključno mjesto u promjeni svojstava tla u korist poljoprivredne proizvodnje. Kalcifikacija mjenja pH tla, gnojidba povećava opskrbljenost hranivima, a obrada tla, posebno...
Utjecaj načina korištenja zemljišta na kemijska svojstva pseudogleja
Utjecaj načina korištenja zemljišta na kemijska svojstva pseudogleja
Arijana Ivošević
Cilj ovog rada je bio utvrditi promjene kemijskih svojstava pseudogleja pri različitom načinu korištenja (ratarska, voćarska i povrtlarska proizvodnja) u odnosu na izvorno tlo pod prirodnom vegetacijom (livada). Istraživanje je provedeno na malom obiteljskom gospodarstvu Lasek u općini Lipovljani. Ukupno je analizirano 20 kompozitnih uzoraka površinskog horizonta, od čega po 5 sa svakog načina korištenja. U uzorcima je određen pH, hidrolitski aciditet, kapacitet i stupanj...
Utjecaj načina mužnje na zdravlje mliječne žlijezde paške ovce
Utjecaj načina mužnje na zdravlje mliječne žlijezde paške ovce
Mislav Blažanović
Strojna mužnja uvedena je kako bi se olakšala i ubrzala mužnja, smanjio broj muzača te da bi se dobio higijenski ispravan proizvod. Cilj istraživanja je bio utvrditi razliku u broju subkliničkih upala vimena i broja somatskih stanica ručno i strojno muženih ovaca te izolirati najčešće uzočnike upala. U istraživanju su ispitani uzorci mlijeka izvorne hrvatske pasmine paške ovce uzgajane na otoku Pagu. Ispitano je 150 uzoraka, od kojih je 100 uzoraka ručno i 50 uzoraka strojno...

Pages