Pages

Sociokulturni, ekonomski i ekološki motivi za preorijentaciju s konvencionalne na ekološku poljoprivredu
Sociokulturni, ekonomski i ekološki motivi za preorijentaciju s konvencionalne na ekološku poljoprivredu
Kristina Prepelec
Ekološka poljoprivreda (proizvodnja) se najčešće određuje kao sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji objedinjuje najbolju praksu očuvanja okoliša, biološke raznolikosti, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja uvažavajući socioekonomske, geoklimatske i kulturne posebnosti lokalnih područja. U sociološkom smislu ekološka poljoprivreda jest svjetonazor, stil života koji nastoji i teži održivom razvoju kao temeljnom...
Somaklonska varijabilnost kod ukrasnog bilja
Somaklonska varijabilnost kod ukrasnog bilja
Anita Lukačević
Somaklonska varijabilnost je spontana ili inducirana pojava koja se može javiti u kulturi biljnog tkiva u obliku genetskih ili epigenetskih promjena. Može imati negativan utjecaj ako je cilj dobivanja uniformnih genotipova ili može biti poželjna kod dobivanja novih genotipova ekonomski vrjednijih od donorskih i važan izvor genetske varijabilnosti. Za utvrđivanje somaklonske varijabilnosti koriste se morfološke, citološke i molekularne metode. Brojni somaklonovi ukrasnih biljnih...
Spajanja i preuzimanja kao strategija u agrobiznisu
Spajanja i preuzimanja kao strategija u agrobiznisu
Tajana Čop
Spajanja i preuzimanja kao strategija poslovanja omogućuju kompanijama postizanje ekonomije obujma, izlazak na nova tržišta, postizanje vertikalne integracije, a posljedično i povećanje tržišnog udjela i konkurentsku prednost. Navedena aktivnost vodi jačanju multinacionalnih kompanija i prevlasti na globalnom tržištu hrane. Cilj rada je istražiti spajanja i preuzimanja u agrobiznisu u Svijetu i Hrvatskoj te analizirati utjecaj navedenih aktivnosti na cjelokupan lanac hrane. Na...
Spajanje kao strategija jačanja konkurentnosti na tržištu
Spajanje kao strategija jačanja konkurentnosti na tržištu
Martin Bedić
Spajanje kao poslovna strategija omogućuje tvrtkama postizanje veće produktivnosti, izlazak na nova tržišta, povećanje tržišnog udjela te vertikalnu integraciju. Takva strategija dovodi do jačanja kompanija i njihove konkurentnosti na globalnom tržištu. Kompanija koja se analizirala u ovom radu jest hrvatska tvrtka Cromaris d.d., trenutno najveći domaći proizvođač bijele ribe. Prikazali su se rezultati strategije spajanja koja je provedena kako bi ta tvrtka nastala, kakav...
Spolna struktura upravljačkih tijela i pokazatelji poslovanja malih i srednjih poduzeća u poljoprivredi
Spolna struktura upravljačkih tijela i pokazatelji poslovanja malih i srednjih poduzeća u poljoprivredi
Veronika Jurić
Glavna pretpostavka na kojoj se temelji ovaj diplomski rad jest ta da su žene u velikom broju slučajeva izrazito podzastupljene na hrvatskom tržištu rada i to na svim razinama sudjelovanja. Na rukovodećim mjestima u većini poduzeća se nalaze muškarci. Prema raspoloživim podacima, u razvijenim zemljama žene imaju udjel od 20% do 30% u menadžmentu, a slična je situacija i u Hrvatskoj. Ovi podaci potvrđuju da žene nisu u ravnopravnom položaju s muškarcima u području...
Stanje i filogenetska analiza populacije lipljena (Thymallus thymallus) na području N.P. "Risnjak"
Stanje i filogenetska analiza populacije lipljena (Thymallus thymallus) na području N.P. "Risnjak"
Daria Marušić
Ovaj rad pod nazivom „Stanje i filogenetska analiza populacije lipljena (Thymallus thymallus) na području N.P.Risnjak“ opisuje i analizira filogenetsko mjesto populacije lipljena gornjeg toka rijeke Kupe u području N.P.“Risnjak“. Podaci obrađeni u ovom radu su prikupljeni dana 29. listopada 2014. godine na dvije lokacije rijeke Kupe, Kupari i Ušće, te su obrađeni i prikupljeni uzorci peraja lipljena na terenu i laboratoriju Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu...
Stanje i potencijal razvoja agroturizma na području Imotske krajine
Stanje i potencijal razvoja agroturizma na području Imotske krajine
Mijo Milas
U ovom radu analiziran je ruralni turizam na području Imotske krajine. Ciljevi radi bili su utvrditi glavne probleme i prepreke, potencijal ponude, te preporučiti poticajne mjere za razvitak ruralnog turizma Imotske krajine. Kako bi se postigli zadani ciljevi, uz opis temeljne ponude i glavnih resursa Imotske krajine, provedena su 2 istraživanja koja su obuhvatila intervjue s predstavnicima općina, grada Imotskog, turističke zajednice odnosno agencije, te anketno ispitivanje u kojem su...
Stanje maslinarstva u Hrvatskoj
Stanje maslinarstva u Hrvatskoj
Ivan Luka Birkić
Maslinarstvo je jedna od najperspektivnijih poljoprivrednih proizvodnji. Statistički ljetopis (2018) navodi uzgoj masline na površini od 18 683 ha, s prosječnim prinosom od 1,5 t /ha i ukupnom proizvodnjom ulja od 37 463 hl. Posljednja dva desetljeća obilježava povećano podizanje novih, obnova starih i zapuštenih maslinika, modernizacija i povećanje preradbenih kapaciteta i poboljšanje kvalitete maslinovog ulja. Na ovaj pozitivni trend utjecalo je više čimbenika od kojih treba...
Stanje populacije europskog dabra (Castor fiber L.) na području županjiskog lovišta "Blagaj"
Stanje populacije europskog dabra (Castor fiber L.) na području županjiskog lovišta "Blagaj"
Marko Medved
Europski dabar je u prošlosti bio sastavni dio faune gotovo svih europskih zemalja. Sustavnim nestajanjem gotovo je istrijebljen pa ga se potkraj 19. stoljeća može naći na samo nekoliko staništa u Europi. Reintrodukcija dabra u Hrvatskoj je provedena u periodu od 1996. do 1998. godine. Istraživanje je provedeno u županijskom otvorenom lovištu IV/138 „Blagaj“. Analizom vegetacijskog pokrova uz obalu rijeke Korane, utvrđeno je kako na području ima dovoljno hrane, odnosno kako su...
Stanje proizvodnje hrane u svijetu i mogućnosti zadovoljavanja prehrambenih potreba stanovništva
Stanje proizvodnje hrane u svijetu i mogućnosti zadovoljavanja prehrambenih potreba stanovništva
Vladimir Fadljević
Diplomski rad će bavi se mogućnošću i preprekama osiguravanja hranidbenih potreba rastućeg svjetskog stanovništva. Razna istraživanja utvrdila su da se danas na globalnoj razini proizvodi dovoljno hrane kojom bi se moglo prehraniti deset milijardi stanovnika. Unatoč tome, 795 milijuna ljudi na svijetu smatra se kronično pothranjenim tj. gladnim. Svjetsko stanovništvo danas raste brže nego proizvodnja hrane te se javljaju razna ograničenja po pitanju poljoprivredne proizvodnje. U...
Stanje zaslanjenosti tla i koncentracije dostupnih hranjiva u nasadima mandarine različitog načina gospodaranja
Stanje zaslanjenosti tla i koncentracije dostupnih hranjiva u nasadima mandarine različitog načina gospodaranja
Ana Matija Mijatović
Stoljećima je delta Neretve diktirala opseg ljudske civilizacije i njegove aktivnosti na svojim prostorima. Klimatske značajke doline Neretve uvjetovane su blizinom Jadranskog mora i okolnim reljefom. U delti Neretve postoje dva osnovna preduvjeta koja omogućavaju razvoj intenzivne poljoprivrede. To su mediteranska klima i prisutnost tala nastalih aluvijalnom sedimentacijom koja su antropogenizirana te se njihov visoki agrarni potencijal iskorištava. Upotrebom sve naprednijih metoda...
Starost stabala Lunjskih maslina
Starost stabala Lunjskih maslina
Filip Dabo
Kompleks Lunjskih maslinika nalazi se na krajnjemu sjevernom dijelu produženoga kraka otoka Paga. Stabla maslina na ovoj se lokaciji vizualno procjenjuju po starosnim skupinama na ona stabla koja su stara svega nekoliko godina, višestoljetna stabla, do stabala starijih više od oko tisuću godina. Stabla različitih starosti međusobno su izmiješana i rastu nepravilno raspoređena na kamenitom tlu. Ukupna površina ovog kompleksa iznosi 400 ha, a broj stabala procjenjuje se na oko 80.000...

Pages