Pages

Stanje populacije europskog dabra (Castor fiber L.) na području županjiskog lovišta "Blagaj"
Stanje populacije europskog dabra (Castor fiber L.) na području županjiskog lovišta "Blagaj"
Marko Medved
Europski dabar je u prošlosti bio sastavni dio faune gotovo svih europskih zemalja. Sustavnim nestajanjem gotovo je istrijebljen pa ga se potkraj 19. stoljeća može naći na samo nekoliko staništa u Europi. Reintrodukcija dabra u Hrvatskoj je provedena u periodu od 1996. do 1998. godine. Istraživanje je provedeno u županijskom otvorenom lovištu IV/138 „Blagaj“. Analizom vegetacijskog pokrova uz obalu rijeke Korane, utvrđeno je kako na području ima dovoljno hrane, odnosno kako su...
Stanje proizvodnje hrane u svijetu i mogućnosti zadovoljavanja prehrambenih potreba stanovništva
Stanje proizvodnje hrane u svijetu i mogućnosti zadovoljavanja prehrambenih potreba stanovništva
Vladimir Fadljević
Diplomski rad će bavi se mogućnošću i preprekama osiguravanja hranidbenih potreba rastućeg svjetskog stanovništva. Razna istraživanja utvrdila su da se danas na globalnoj razini proizvodi dovoljno hrane kojom bi se moglo prehraniti deset milijardi stanovnika. Unatoč tome, 795 milijuna ljudi na svijetu smatra se kronično pothranjenim tj. gladnim. Svjetsko stanovništvo danas raste brže nego proizvodnja hrane te se javljaju razna ograničenja po pitanju poljoprivredne proizvodnje. U...
Stanje zaslanjenosti tla i koncentracije dostupnih hranjiva u nasadima mandarine različitog načina gospodaranja
Stanje zaslanjenosti tla i koncentracije dostupnih hranjiva u nasadima mandarine različitog načina gospodaranja
Ana Matija Mijatović
Stoljećima je delta Neretve diktirala opseg ljudske civilizacije i njegove aktivnosti na svojim prostorima. Klimatske značajke doline Neretve uvjetovane su blizinom Jadranskog mora i okolnim reljefom. U delti Neretve postoje dva osnovna preduvjeta koja omogućavaju razvoj intenzivne poljoprivrede. To su mediteranska klima i prisutnost tala nastalih aluvijalnom sedimentacijom koja su antropogenizirana te se njihov visoki agrarni potencijal iskorištava. Upotrebom sve naprednijih metoda...
Starost stabala Lunjskih maslina
Starost stabala Lunjskih maslina
Filip Dabo
Kompleks Lunjskih maslinika nalazi se na krajnjemu sjevernom dijelu produženoga kraka otoka Paga. Stabla maslina na ovoj se lokaciji vizualno procjenjuju po starosnim skupinama na ona stabla koja su stara svega nekoliko godina, višestoljetna stabla, do stabala starijih više od oko tisuću godina. Stabla različitih starosti međusobno su izmiješana i rastu nepravilno raspoređena na kamenitom tlu. Ukupna površina ovog kompleksa iznosi 400 ha, a broj stabala procjenjuje se na oko 80.000...
Status makroelemenata u salati pri gnojidbi različitim oblicima fosfora
Status makroelemenata u salati pri gnojidbi različitim oblicima fosfora
Lucija Krvavica
Salata (Lactuca sativa L.) je jednogodišnja zeljasta povrtna kultura koja pripada porodici glavočika (Asteraceae). Tijekom vegetacijskog razdoblja za njezin kvalitetan rast i razvoj potrebni su svi biogeni makroelementi koje biljka usvaja putem korijena iz otopine tla. Tla u Hrvatskoj općenito su siromašna fosforom pa je gnojidba fosforom od izuzetnog značaja. Cilj ovog rada je utvrditi utjecaj gnojidbe različitim fosfornim gnojivima na status makroelemenata u salati. Poljski...
Stavovi i iskustva poljoprivrednika s fondovima Europske unije
Stavovi i iskustva poljoprivrednika s fondovima Europske unije
Nataša Šenjug
U radu se iznose rezultati empirijskog istraživanja na uzorku od 64 poljoprivrednika s područja Krapinsko-zagorske županije. Cilj istraživanja bio je utvrditi dosadašnja iskustva poljoprivrednika s fondovima EU, glavne čimbenike koji utječu na formiranje stavova o istim te mišljenja o prednostima i nedostacima povlačenja financijskih sredstava iz programa EU. Rezultati istraživanja pokazali su da većina ispitanika smatra kako sredstvima iz EU fondova mogu unaprijediti poslovanje...
Stavovi i mišljenja mladih o prednostima i nedostacima življenja na selu
Stavovi i mišljenja mladih o prednostima i nedostacima življenja na selu
Silvija Stipić
U radu se iznose rezultati empirijskog istraživanja na uzorku od 54 mladih stanovnika od 18 do 30 godine s područja općine Dubrava u Zagrebačkoj županiji. Cilj istraživanja bio je ustanoviti kako mladi doživljavaju kvalitetu života u svome selu, identificirati glavne čimbenike koji ih potiču na napuštanje sela, te utvrditi razlike među stavovima o prednostima i nedostacima sela s obzirom na socio-demografska obilježja mladih. Anketa je provedena on-line putem, a u obradi...
Stavovi i mišljenja poljoprivrednih savjetnika o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu
Stavovi i mišljenja poljoprivrednih savjetnika o utjecaju klimatskih promjena na poljoprivredu
Vedran Išasegi
Razvoj gospodarskih djelatnosti te rast ljudske populacije izazivaju teške probleme u okolišu koji mogu poremetiti ravnotežu u biosferi. Onečišćenja i uništavanje prirodnog okoliša uvelike ugrožavaju budući život na Zemlji. Klima je jedan od najvažnijih komponenti životnog okoliša te joj se kao takvoj treba prilagoditi, iskoristiti što nam nudi, ali isto tako je i zaštititi od mogućih negativnih utjecaja. Klimatske promjene, najjednostavnije rečeno, predstavljaju porast...
Stavovi i preferencije turista prema agroturizmu na području grada Makarske i okolice
Stavovi i preferencije turista prema agroturizmu na području grada Makarske i okolice
Dina Gojak
Jedan od oblika ruralnog turizma je i agroturizam, koji u posljednje vrijeme dobiva sve više na važnosti. Makarsko primorje kao turistički primamljiva regija, koja iz godine u godinu privlači sve veći broj turista, nedovoljno iskorištava svoje prirodne i kulturne vrijednosti, te se oslanja samo na sezonski turizam. S obzirom na čist okoliš, mnogo prirode, te mnoštvo autohtone baštine, javlja se pitanje bi li agroturizam bio primjeren oblik turizma za područje Makarske i njene...
Stavovi lokalnih dionika o mogućnostima razvoja avanturističkog turizma na ruralnom području Zadarske županije
Stavovi lokalnih dionika o mogućnostima razvoja avanturističkog turizma na ruralnom području Zadarske županije
Luka Dragaš
U ovom radu istražene su mogućnosti razvoja avanturističkog turizma Zadarske županije, navedena su klimatska i reljefna obilježja županije i Ravnih kotara te najzastupljeniji oblici turizma i njegov razvoj kroz povijest, objašnjeni su pojmovi ruralnog područja i avanturističkog (pustolovnog) turizma. Za potrebe rada obavljeni su intervjui s lokalnim dionicima, predstavnicima lokalnih samouprava i predstavnicima dviju turističkih zajednica i prikazana su njihova mišljenja o...
Stavovi poljoprivrednika o primjeni informatičke tehnologije u poljorivredi
Stavovi poljoprivrednika o primjeni informatičke tehnologije u poljorivredi
Natalija Hubak
Brzim razvojem tehnologija u svim područjima gospodarstva, a tako i u poljoprivredi, poljoprivrednici se sve više susreću s izazovima koje im donosi razvoj tehnologija. Upotreba informatičkih tehnologija zahtjeva znanja i vještine za korištenje istih, te se zbog toga poljoprivrednici susreću sve češće s pojmom informatičke pismenosti. Ciljevi ovog istraživanja su bili ispitati osnovnu digitalnu pismenost poljoprivrednika o posjedovanju i korištenju ICT-a, istražiti izvore...
Stavovi potrošača o sirevima tradicionalne i industrijske proizvodnje
Stavovi potrošača o sirevima tradicionalne i industrijske proizvodnje
Matea Šuša
Svrha ovoga rada je istražiti stavove hrvatskih potrošača o sirevima tradicionalne i industrijske proizvodnje. Provedeno je on-line anketno istraživanje na uzorku veličine 200 kupaca sira. Anketni upitnik obuhvatio je sociodemografska pitanja, pitanja vezana uz ponašanje prilikom kupnje sira te izjave kojima su se mjerili stavovi ispitanika o aspektima sigurnosti hrane te stavovi o tradicionalnoj i industrijskoj proizvodnji sireva. Ispitanici su pokazali da brinu o sigurnosti...

Pages