Pages

Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom
Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom
Marina Brčić
Svaka sorta ili hibrid neke ratarske kulture ima različite zahtjeve prema ekološkim uvjetima i svojstvima tla, a zahtjeva i određene specifičnosti u tehnologiji proizvodnje. Unatoč poznatoj činjenici kako uljana repica za visoke prinose treba velike količine dušika koji je i najveći input, malo je znanstvenih istraživanja u nama dostupnoj literaturi koja proučavaju utjecaj gnojidbe dušikom na agronomska i energetska svojstva uljane repice. Nakon žetve uljane repice...
Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)
Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)
Maja Novak
Alelopatija je pojam koji opisuje biokemijske reakcije između biljaka uslijed lučenja alelokemikalija. Mnoge invazivne biljne vrste imaju visok alelopatski potencijal. Invazivna alohtona vrsta pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) je jedna od najčešće istraživanih vrsta radi izolacije i pronalaženja alelokemikalija s herbicidnim učinkom. Cilj ove disertacije je odrediti alelopatski učinak vodene otopine korijena pajasena i iste količine izoliranog ailantona na...
Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta
Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta
Nenad Novak
Na globalnoj razini, invazije alohtonih organizama predstavljaju drugu najveću prijetnju bioraznolikosti. Pretpostavka je da je visok alelopatski potencijal jedna od značajki koja pomaţe invazivnim biljnim vrstama u širenju na nova područja. Primjenom vodenih ekstrakata donor vrsta na test-vrste, u ovom radu dokazan je visok alelopatski potencijal osam invazivnih alohtonih biljnih vrsta iz šest različitih biljnih porodica: Abutilon theophrasti Med. - europski mračnjak...
Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)
Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)
Željko Andabaka
Dalmacija je područje bogato autohtonim sortama vinove loze, koje i danas čine značajan udio u sortimentu. Međutim, svega ih je nekoliko u širem uzgoju, a ostale su tek lokalno važne ili se nalaze u vrlo malom broju, kao prateće u mješovitim, uglavnom starijim nasadima. Cilj ovog istraživanja je provesti sveobuhvatnu ampelografsku evaluaciju na 43 autohtone dalmatinske sorte ex-situ, u dvije kolekcije (Split i Zagreb) te temeljem dobivenih rezultata procijeniti njihovu...
Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze
Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze
Maja Žulj Mihaljević
Način kako male vinogradarske zemlje mogu doskočiti uniformizaciji vinskog tržišta jest da trend univerzalnosti u vinogradarskoj proizvodnji mijenjaju u korist autohtonosti. O dosadašnjem uspjehu spašavanja i revitalizacije hrvatskog autohtonog sortimenta govori činjenica da sve više raste interes i potražnja za udomaćenim sortimentom, kako u potrošnji tako i u proizvodnji. Dokazivanje autohtonosti jedan je od bitnih poteza u brendiranju proizvoda. U idealnom slučaju, dokazi...
Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve
Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve
Predrag Ivanković
Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska su poznate po postojanju brojnih endemskih vrsta i podvrsta riba, vezanih za dva velika riječna sliva, jadranski i dunavski. Rijeke jadranskog sliva znatno su kraće i izoliranije, u usporedbi s rijekama dunavskog sliva. Tako je u području donje Neretve koja pripada jadranskom slivu evidentiran određeni broj endemskih vrsta koje su nedovoljno opisane jer se njihovom ekologijom, biologijom, taksonomijom kao i njihovim međusobnim odnosom bavio mali...
Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto-kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj
Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto-kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj
Goran Jakšić
Invazivni ponto-kaspijski glavoči: riječni glavočić (Neogobius fluviatilis), glavočić okrugljak (Neogobius melanostomus), keslerov glavočić (Ponticola kessleri) nedavno su uzrokovali dramatične promjene struktura ribljih zajednica diljem europskih riječnih sustava. Iako je njihova prisutnost u hrvatskom dijelu dunavskog slijeva primjećena i distribucija izučena, njihova ishrana, utjecaj na autohtone populacije riba, kondicija, dob i rast, zastupljenost haplotipova i...
Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus vulgaris L.)
Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus vulgaris L.)
Ivana Rajnović
Putem simbiozne fiksacije dušika mahunarke mogu zadovoljiti velik dio svojih potreba za dušikom na učinkovit i ekološki prihvatljiv način. Rizobije su skupina bakterija tla sa jedinstvenom sposobnošću tvorbe kvržica na korijenu mahunarki u kojima pomoću enzima nitrogenaze konvertiraju inertan atmosferski dušik u biljkama pristupačan amonijačni oblik. Zbog svog vrlo vrijednog hranidbenog sastava, grah se smatra jednom od najvažnijih mahunarki u ljudskoj prehrani. Unatoč...
Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih značajki
Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih značajki
Ana Pintar
Mezotrion je herbicid iz kemijske skupine triketona. Koristi se samo u kukuruzu za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova. Temeljem poluvijeka raspada svrstan je u grupu neperzistentnih herbicida. Budući da je perzistentnost herbicida rezultat interakcije više činitelja, znanstvenim istraživanjima je utvrđeno da perzistentnost mezotriona u određenim uvjetima može značajno varirati (od 4 do 44 dana). Stoga je cilj istraživanja bio metodom biotesta utvrditi...
Dalmatian pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./Sch. Bip.) population diversity based on pyrethrin content and microsatellite marker analysis
Dalmatian pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./Sch. Bip.) population diversity based on pyrethrin content and microsatellite marker analysis
Filip Varga
Dalmatian pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) is an endemic species of the eastern Adriatic from the family Asteraceae. The plant produces pyrethrin, a secondary metabolite that has shown to be an effective natural insecticide with little or no adverse effects on humans. To assess biochemical and genetic diversity, samples were collected from 10 natural populations of Dalmatian pyrethrum along the Adriatic coast and islands representing the species' distribution...
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.)
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.)
Marko Maričević
Fuzarijski palež klasa (FHB) je jedna od najdestruktivnijih gljivičnih bolesti pšenice diljem svijeta. Bolest uzrokuje smanjenje uroda zrna te negativno utječe na svojstva kvalitete. Fusarium vrste proizvode i mikotoksine koji su štetni za zdravlje ljudi i životinja, a najzastupljeniji su deoksinivalenol (DON) i zearalenon (ZEN). Najučinkovitija metoda u borbi protiv FHB je stvaranje otpornih genotipova. Dialelnom analizom dobivamo informacije o općim i specifičnim kombinacijskim...
Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Ekonomska ocjena modela uvođenja integrirane proizvodnje voća u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine
Aleksandar Maksimović
Područje Brčko distrikta BiH ima povoljne prirodne i ekološke uvjete za intenzivnu voćarsku proizvodnju koja omogućava učinkovitost ulaganja i konkurentnost na tržištu. Usprkos svemu tomu Distrikt danas ima neorganiziranu voćarsku proizvodnju. Prateći zahtjeve tržišta i sve više standarde u pogledu proizvodnje nameće se integrirana proizvodnja voća (IPV) koja mora omogućiti ekonomsku isplativost, konkurentnost na tržištu te ekološku prihvatljivost. Cilj rada je...

Pages