disertacija
Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza

Marija Duvnjak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet