Pages

Anić, Marina
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u grožđu sorte "Merlot" (Vitis vinifera L.)
Bestulić, Ena
Utjecaj različitih tretmana maceracije na koncentraciju aromatskih i fenolnih spojeva, bioaktivna i senzorna svojstva vina sorte 'Malvazija istarska' (Vitis vinifera L.)
Jurkić, Vesna
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta
Volarević, Josip
Utjecaj roka berbe i duljine maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina Plavca malog
Grubor, Mateja
Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću bioulja i biougljena dobivenog pirolizom
Rako, Ante
Utjecaj sastava ovčjeg mlijeka na proteolitičke i teksturne promjene bračkog sira tijekom zrenja
Matutinović, Siniša
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira
Dujmović, Zrinko
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača
Špelić, Ivan
Utjecaj višestrukih stresora na staništa i sastav ribljih zajednica u vodotocima savskoga slijeva u Hrvatskoj
Prša, Ivan
Utjecaj vremenskih i klimatskih uvjeta na vinogradarsku proizvodnju u Hrvatskoj
Mucalo, Ana
Utvrđivanje fenolnog profila "Plavac mali" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina
Maričić, Branka
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.)

Pages