disertacija
Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju arboretuma Trsteno

Ivan Šimić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet