disertacija
Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca

Valentino Držaić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet