disertacija
Pojavnost viroza u autohtonim kultivarima vinove loze u hercegovačkomu vinogorju

Ana Karačić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet