disertacija
Utvrđivanje fenolnog profila "Plavac mali" (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja grožđa i utjecaj na kakvoću vina

Ana Mucalo (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet