(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Identifikacija alternativnih zona za smještaj telekomunikacijskih stupova na području Grada Hvara