(1 - 10 od 10)
Poveznica na dokument Utjecaj djelomične defolijacije na uvometrijske i mehaničke vrijednosti sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Poveznica na dokument Utjecaj duljine maceracije na polifenolni sastav mošta sorte 'Cabernet sauvignon'
Poveznica na dokument Učinak ektomikoriznih gljiva na kakvoću grožđa sorte Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Poveznica na dokument Utjecaj ektomikorize na prinos i kakvoću grožđa sorte Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Poveznica na dokument Utjecaj temperature fermentacije na aromatski profil ružičastog vina 'Cabernet Sauvignon'
Poveznica na dokument Utjecaj ektomikorize na mehanički i kemijski sastav grožđa cv. Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)
Poveznica na dokument Utjecaj ektomikorize na kemijski sastav grožđa cv. Cabernet sauvignon i Syrah (Vitis vinifera L.)
Poveznica na dokument Polifenolni sastav odabranih crnih vina vinogorja Benkovac-Stankovci
Poveznica na dokument Utjecaj djelomične defolijacije na odvijanje fenofaza, prinos i kakvoću grožđa sorata Merlot i Cabernet sauvignon
Poveznica na dokument Utjecaj djelomične defolijacije na mehanički i kemijski sastav grožđa sorte 'Cabernet sauvignon' (Vitis vinifera L.)