Pages

Utjecaj oprašivača na prinos uljane buče
Utjecaj oprašivača na prinos uljane buče
Dora Sabolović
„Bioraznolikost” je riječ koju se koristi kako bismo istaknuli bogatstvo prirodnog svijeta. Ona je u konstantnom opadanju na poljoprivrednim površinama diljem Europe i njezina zaštita zahtjeva poseban interes. Razlozi smanjenja bioraznolikosti su intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i napuštanje marginalnih poljoprivrednih područja. Sve brži i napredniji razvoj poljoprivredne proizvodnje uključuje povećano korištenje herbicida, ostalih pesticida i gnojiva, a to ima trenutne...
Utjecaj pasmine i spola na dnevni prirast u testu svinja u proizvodnim uvjetima
Utjecaj pasmine i spola na dnevni prirast u testu svinja u proizvodnim uvjetima
Andrea Vertuš
Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj pasmine i spola svinja na dnevni prirast u testu u proizvodnim uvjetima. Istraživanje je obuhvatilo 62 469 zapisa iz testa svinja u proizvodnim uvjetima od 1998. do 2017. godine u Republici Hrvatskoj. U istraživanje su bile uključene svinje četiri čiste pasmine: veliki jorkšir (VJ), landras (L), pietren (P), durok (D) te križanci VJxL te LxVJ. Oba promatrana utjecaja imali su značajan utjecaj (P<0,05) na dnevni prirast. Uočena je...
Utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi
Utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi
Ivona Rošić
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj pasmine, spola i dobi pri klanju na odlike kvalitete trupova i mesa junadi. U istraživanju je korišteno 940 životinja Simental pasmine (456 muškoga i 484 ženskoga spola) te 768 križanaca simentalske i mesnih pasmina (498 muškoga i 270 ženskoga spola). Klaonička dob junadi iznosila je od 12 do 20 mjeseci. Nakon klanja i obrade trupova izvršena su mjerenja klaoničke mase trupova, ocjena konformacije trupova (EUROP sustav) i prekrivenost masnim...
Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Utjecaj pasminskih obilježja i podrijetla hrvatskog športskog konja i toplokrvnjaka na rezultate u preponskom jahanju
Ivana Pozojević
Hrvatski športski konj i hrvatski toplokrvnjak relativno su nove toplokrvne pasmine konja u Hrvatskoj. U njihovom uzgoju uvelike je još prisutan priljev drugih toplokrvnih pasmina te je njihov utjecaj na izgled i karakteristike ovih "konja u nastajanju" još uvijek snažan. Zastupljenost hrvatskog športskog koja i hrvatskog toplokrvnjaka u Hrvatskoj je podjednaka te broji oko 450 registriranih jedinki obiju pasmina. Istraživanje na temelju utjecaja pasminskih obilježja hrvatskog...
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Utjecaj patvorenja pčelinjeg voska na sastav i kakvoću meda
Jana Car
Pčelinji je vosak (saće) medij u kojem se med skladišti i sazrijeva, a njegov karakteristični kemijski sastav osigurava čvrstoću i konzistenciju izgrađenog saća i odvijanje specifičnih kemijskih procesa koji se zbivaju tijekom dozrijevanja meda u saću. Patvorenje pčelinjeg voska (satnih osnova) dugo je prisutan i rastući problem u svijetu, no još uvijek nema međunarodno propisanih analitičkih metoda za rutinsku kontrolu njegove autentičnosti. Posljedično tome, na svjetskom...
Utjecaj pigmentiranosti zrna kukuruza na boju mesa, kože i trbušnog masnog tkiva tovnih pilića
Utjecaj pigmentiranosti zrna kukuruza na boju mesa, kože i trbušnog masnog tkiva tovnih pilića
Andrija Makar
Zbog povećane zabrinutosti radi upotrebe sintetskih aditiva u prehrambenom lancu traže se odgovarajući prirodni izvori pigmenata u proizvodnji brojlerskih pilića. Ti prirodni izvori mogu znatno povećati troškove proizvodnje, dok karotenoidi zrna kukuruza, glavne komponente u smjesama peradi, ostaju zanemareni. Cilj ovog istraživanja bio je istražiti komercijalne hibride kukuruza prikladne za povećanu pigmentaciju kod brojlera. Ukupno 325 brojlerskih Ross 308 pilića podijeljeno je u...
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Matea Gamilec
Poljoprivreda se može istovremeno pojaviti kao difuzni izvor onečišćenja, ali i kao točkasti izvor onečišćenja tla i voda. Prvenstveno se svrstava u difuzne izvore onečišćenja, koji su najčešće povezani sa ispuštanjem otpadnih voda iz gradova i stambenih naselja. Kada je riječ o poljoprivredi, onečišćenja podzemnih voda događaju se pod utjecajem prekomjerne i nestručne uporabe dušićnih i fosfornih gnojiva, pesticida, te teških metala. Poljoprivreda kao točkasti...
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Ivona Đurašin
Humus je sastavni dio organske tvari tla, a njegov sastav ovisi o izvornoj organskoj tvari, uvjetima njene transformacije, mikrobiološkoj aktivnosti i svojstvima tla. Poljoprivredna proizvodnja mijenja izvorna svojstva tla, a posljedično tome i sastav humusa. Cilj ovog rada je temeljem postojeće literature dati prikaz utjecaja različitih agrotehničkih mjera (obrada tla, plodored, gnojidba, pesticidi, hidromelioracije) na sastav humusa u antropogenim tlima, odnosno tlima koja su pod...
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Mirela Jaganjac
Ambrosia artemisiifolia L. jednogodišnja je korovna vrsta iz porodice Asteraceae. Zbog kompeticijskih sposobnosti nanosi znatne direktne štete poljoprivredi ali i indirektne štete proizvodnjom alergenog peluda. Stoga se za ambroziju navodi da je najvažnija korovna vrsta današnjice. Kao monokarpna vrsta razmnožava se samo sjemenom koje zbog svojstva dormantnosti ostaje vijabilno u tlu i nekoliko desetaka godina. Većina jedinki ove vrste nalazi se ispod površine tla, u banci sjemena....
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Matej Oršulić
U radu se obrađuju teme vezane uz filtraciju vina pomoću pločastih filtera. Opisuju se i drugi postojeći načini filtriranja vina. Iznose se rezultati organoleptičke i kemijske analize vina. Organoleptička analiza vina temelji se na analizi vanjskog izgleda. Kvalitetan izbor filtera znatno utječe na cjelokupni sastav vina, posebno kod crnih i aromatičnih vina. Tijekom filtracije korišteni su pločasti filtri Seitz: K300, K100 te EK. Filtar ploče K300 i K100 služe za finu, dok EK...
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Marko Anić
Istraživanje je provedeno na uzorku od 286 ispitanika s ciljem utvrđivanja stupnja potrošačkog etnocentrizma te njegova utjecaja na namjeru konzumacije dva prehrambena proizvoda s različitim stupnjem uključenosti (mliječni namaz i čokolada). Rezultati istraživanja su pokazali kako najveći udio ispitanika konzumira mliječni namaz rjeđe od jednom tjedno, dok se čokolada konzumira češće, odnosno nekoliko puta tjedno. Kod oba proizvoda ispitanicima je najvažnije obilježje...
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
David Mikec
Jagoda je značajno sezonsko voće, bogato nutrijentima i bioaktivnim tvarima zbog čega često slovi kao super voće. U pogledu agrotehničke zahtjevnosti spada u vrlo zahtjevne, intenzivne kulture te je jedna od najosjetljivijih voćnih vrsta kod koje gnojidba kao i kod ostalih poljoprivrednih kultura ima velik značaj. Značajan mikroelement u ishrani jagode je željezo. Jagoda je osjetljiva na njegov nedostatak pri čemu osjetljivost varira između sorata. Željezo je neophodno za...

Pages