Pages

Utjecaj hortikulturnih aktivnosti na odgoj i obrazovanje polaznika dječjeg vrtića 'Dugo Selo'
Utjecaj hortikulturnih aktivnosti na odgoj i obrazovanje polaznika dječjeg vrtića 'Dugo Selo'
Iva Marinić
Područje istraživanja je dječji vrtić „Dugo Selo“ u kontekstu utjecaja hortikulture na odgoj i obrazovanje kroz uzgoj bilja, primjene bilja u prehrani ljudi i očuvanju okoliša. Ciljna skupina u istraživanju bila su djeca starosti 5 – 6 godina uključena u dvije odgojne skupine , djeca u eko skupini „Pčelice“ i djeca u jezičnoj skupini „Ježići“ . Metodom intervjua obavljeno je anketiranje djece iz obje odgojne skupine. Istraživanje je obavljeno koristeći...
Utjecaj hranidbe pomoću automata za mlijeko na zdravlje janjadi
Utjecaj hranidbe pomoću automata za mlijeko na zdravlje janjadi
Marija Mikecin
Na farmama mliječnih ovaca sve se više koristi tehnologija odvajanja janjadi nakon poroda i napajanje mliječnom zamjenom putem automata za napajanje. Pogreške kod takvog načina napajanja mogu dovesti do pojave bolesti, kojima se smanjuje konzumacija, a samim time i prirasti. Nerijetko dolazi i do uginuća. Glavni uzroci su neispravan automat, pogreške u pripravljanju mliječne zamjene i broj janjadi veći od predviđenog. Cilj rada je utvrditi pogreške u napajanju pomoću automata i...
Utjecaj hranidbenog menadžmenta na kvalitetu mesa goveda
Utjecaj hranidbenog menadžmenta na kvalitetu mesa goveda
Petar Ćurković
Iako pasmina značajno doprinosi genetskoj varijaciji u kvaliteti govedine, hranidba je jedan od najvažnijih negenetskih čimbenika. Hranidba značajno utječe na brzinu rasta goveda, sastav trupa te kvalitetu mesa i masti. Hranidba utječe na promjenu sastava goveđe masti (omjer n-3/n-6 masnih kiselina), a konzumiranjem ribljeg ulja i ribljeg brašna raste udio n-3 masnih kiselina. Moguće je manipulirati i udjelom masnog tkiva, a također i udjelom polinezasićenih masnih kiselina i...
Utjecaj hranjivih tvari na ekspresiju gena uključenih u metabolizam masti
Utjecaj hranjivih tvari na ekspresiju gena uključenih u metabolizam masti
Tea Šalić
Kako se kontinuirano teži napretku i poboljšanju svojstava kvalitete mesa provedena su brojna istraživanja na raznim vrstama životinja da bi se bolje razumio utjecaj hrane, odnosno njezinih komponenata na metabolizam masti. Nove metode molekularne genetike omogućuju istraživanje utjecaja različitih hranjivih tvari na ekspresiju pojedinih gena. Istraživanje utjecaja pojedinih hranjiva na ekspresiju gena uključenih u metabolizam masti od posebnog je značaja kako u objašnjenju...
Utjecaj hrastovog čipsa na kakvoću vina sorte 'Lovrijenac'
Utjecaj hrastovog čipsa na kakvoću vina sorte 'Lovrijenac'
Ena Bestulić
Predmet ovog istraživanja bio je utvrditi kako će primjena hrastovog čipsa tijekom fermentativne faze vinifikacije utjecati na konačne karakteristike vina sorte ‘Lovrijenac’ (St. Laurent). Istraživanje je provedeno 2016. godine na vinogradarsko-vinarskom pokušalištu Jazbina Agronomskog fakulteta u Zagrebu. U istraživanju su korištene tri različite vrste hrastovog čipsa s obzirom na geografsko podrijetlo; Quercus alba (čips američkog hrasta), Quercus petraea (čips francuskog...
Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na oksidacijski stres klena (Squalius cephalus L.)
Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na oksidacijski stres klena (Squalius cephalus L.)
Matija Pofuk
Proveden je hranidbeni pokus u trajanju od 43 dana u kojem je istraživan utjecaj oligosaharida iz proizvoda NatramuneTM na oksidacijski stres kod juvenilne kategorije klena (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) inicijalne prosječne težine od 7,4 g. Granuliranoj hranidbenoj smjesi (28,7% SP) pridodan je imunostimulans u koncentracijama od 1%, 3% i 5%. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju da je uključenje imunostimulansa u hranidbu varijabilno utjecalo na koncentraciju malonaldehida u...
Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na performanse rasta klena (Squalius cephalus L.)
Utjecaj imunostimulansa Natramune TM na performanse rasta klena (Squalius cephalus L.)
Luka Mrvičić
Cilj rada bio je utvrditi utjecaj imunostimulansa na performanse rasta klena (Squalius cephalus Linnaeus, 1758). Riba je hranjena granuliranom hranidbenom smjesom (28,7% SP) kojoj je prethodno suplementiran imunostimulans Natramune u koncentracijama od 1% (D1), 3% (D3) i 5% (D5). Hranidbeni pokus je izvršen u recirkulacijskom sustavu kretanja vode u trajanju od 43 dana Najviši prirast mase (WG) i specifičnog prirasta mase (SGR) utvrđen je kod skupine riba hranjene smjesom D5. Također,...
Utjecaj industrijske soli na ionski sastav tla u neposrednoj blizini Sljemenske ceste
Utjecaj industrijske soli na ionski sastav tla u neposrednoj blizini Sljemenske ceste
Ana Marija Marić
Zbog otežanog prometa u zimskim mjesecima prometnice se tretiraju raznim posipalima među kojima je najzastupljenija industrijska sol. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj primjene industrijske soli kojom se tretira Sljemenska cesta koja je sastavni dio zaštićenog područja Parka prirode Medvednice na sadržaj aniona (F-, Cl-, NO2 -, NO3 -, Br-, SO4 2-, PO4 3-) i kationa (Li+, Na+, K+, NH4 +, Ca2+, Mg2+) u tlu. Posebni naglasak stavljen je na varijabilnost sadržaja natrija i...
Utjecaj informacije o načinu hranjenja svinja na preferencije potrošača prema kobasicama
Utjecaj informacije o načinu hranjenja svinja na preferencije potrošača prema kobasicama
Mario Petrčić
U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenogna uzorku od 136 ispitanika s ciljem da se ispita utjecaj informacije o načinu hranjenja turopoljske svinje (svinje klasično hranjene, u odnosu na svinje hranjene žirom), na potrošačku prihvatljivost kobasicama izrađene od takvih svinja. Rezultati preferencije i vjerojatnosti kupnje dvaju uzoraka kobasice su dobiveni u slijepim i informiranim testovima kušanja. Isto tako, ispitanici su ocijenili svoja očekivanja (bez kušanja)...
Utjecaj inokulacije sjemena na agronomska svojstva soje
Utjecaj inokulacije sjemena na agronomska svojstva soje
Korina Jugović
Cilj istraživanja provedenog na području Sisačko ‐ moslavačke županije, u Jamaricama u 2018. godini bio je utvrditi utjecaj inokulacije sjemena na agronomska svojstva soje. U istraživanje su bile uključene tri sorte soje (Lucija, Regale i Ika) te tretman sjemena preparatom Biofixin S i kontrola bez tretiranja sjemena. Sorta Lucija pripada vegetacijskoj skupini 00‐0, sorta Regale je vegetacijska skupina 0, a sorta Ika 0‐I. Značajno najveći prinos sjemena ostvarila je sorta...
Utjecaj izvora kalcija u hrani na koncentraciju kalcija u krvi kokoši nesilica
Utjecaj izvora kalcija u hrani na koncentraciju kalcija u krvi kokoši nesilica
Josip Belezni
Kalcij je esencijalan mineral koji je neophodan za normalno funkcioniranje životinjskog organizma, te ga je potrebno svakodnevno unositi hranom. Kod kokoši nesilica kalcij ima posebno važnu ulogu, ponajviše zbog njegove ugradnje u ljusku jajeta, te ga je važno dodavati u hrani kako bi se zadovoljile potrebe za kalcijem. Ljuska jajeta zbog velikog udjela kalcija može se upotrebljavati kao izvor kalcija kako kod kokoši nesilica, tako i kod drugih životinjskih vrsta. Stoga je cilj ovog...
Utjecaj izvora sporootpuštajuće ureje na ukupnu probavljivost proteina, škroba i vlakana u tovnih junica
Utjecaj izvora sporootpuštajuće ureje na ukupnu probavljivost proteina, škroba i vlakana u tovnih junica
Josip Majerić
U intenzivnoj hranidbi preživača ureja se koristi kao najjeftiniji izvor neproteinskog dušika za mikroorganizme buraga. Cilj ovoga rada je usporediti utjecaj sporootpuštajuće ureje iz dodataka Ubea 70 (70% ureje, 28% bentonita i 2% S; Petrokemija Kutina, RH) i one zaštićene lipidima iz dodatka Optisync™ (88% ureje i 11,2% lipida; Alltech, Nicholasville, SAD) na ukupnu probavljivost sirovih proteina, vlakna, škroba i suhe tvari obroka tovnih junica. Četiri tovne junice pasmine...

Pages