Pages

Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina grada Zagreba
Ukrasne voćne vrste u uređenju zelenih površina grada Zagreba
Teodora Tišljar
Posljednjih nekoliko desetljeća dolazi do popularizacije uređenja javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj. Odabirom biljnih vrsta prema habitusu, boji i teksturi doprinosi se stvaranju održivih javnih zelenih površina. Sadnjom ukrasnih voćnih vrsta u gradu povećava se bioraznolikost, doprinosi se estetici, a ukrasne voćne vrste mogu imati funkcionalnu ulogu kao što je primjerice odjeljivanje prostora ili smanjenje buke i zagađenja od prometnica i okoline. Karakteristike...
Ukupna i zaposlenost u agrokompleksu Hrvatske od 2005. do 2015.
Ukupna i zaposlenost u agrokompleksu Hrvatske od 2005. do 2015.
Mija Brnić
Na kvalitativna i kvantitativna obilježja radne snage utječe mnoštvo čimbenika kao što su demografske i gospodarske promjene, razvijenost obrazovanja te promjene u širem okruženju koje određuju migracije. U Hrvatskoj se odvija nekoliko nepovoljnih tendencija, kao što je smanjenje ukupnog broja stanovnika kao i njegovog radno aktivnog dijela, sve veći broj migracija prema drugim europskim državama te sektorske migracije to jest migracije iz agrokompleksa u druge sektore. Cilj rada...
Uloga PRDM9 gena u procesu rekombinacije DNA
Uloga PRDM9 gena u procesu rekombinacije DNA
Magdalena Matijević
Pojava rekombinacije između dvaju homolognih kromosoma u mejozi je, skupa sa mutacijama, signifikantan parametar varijabilnosti u prirodi te same selekcije (njene efektivnosti i uspjeha). Frekvencija rekombinacije utječe na mnoge različite parametre populacijske genetike, poput strukture inbreedinga te pojave linkage disequilibriuma (LD). PRDM9 protein je koji sadrži ‘zinc finger’ domenu kojom se veže na DNA na specifičnim lokacijama unutar genoma, determinirajući time...
Uloga Zajedničke poljoprivredne politike u generacijskoj obnovi
Uloga Zajedničke poljoprivredne politike u generacijskoj obnovi
Amani Abdel Rahim
Mladi poljoprivrednici mogu pokrenuti strukturne promjene u poljoprivrednom sektoru. Međutim, u prosjeku na razini EU samo 6 % mlađih od 35 godina vodi poljoprivredno gospodarstvo. Unatoč postojećim mjerama Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP-a), suočavaju se s preprekama koje otežavaju osnivanje ili preuzimanje gospodarstava. Stoga je generacijska obnova jedan od devet ciljeva ZPP-a nakon 2020. godine. Ovim radom se nastoje analizirati dosadašnje mjere generacijske obnove ZPP-a...
Uloga bioplinskog postrojenja u razvoju ratarskog sektora
Uloga bioplinskog postrojenja u razvoju ratarskog sektora
Hrvoje Sedmak
EU je postavila energetske i klimatske ciljeve do 2020. godine, a među njima korištenje 20% obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji. Izgradnja bioplinskih postrojenja započinje 2009. godine i iz svake godine broj izgrađenih postrojenja raste. Republika Hrvatska raspolaže s više od 1,5 milijuna ha poljoprivrednog zemljišta, a aktivnih poljoprivrednika je samo 3,2% od ukupnog broja radno sposobnog stanovništva. Unatoč količini zemlje kojom se raspolaže, 45% potreba za...
Uloga fondova Europske unije u upravljanju obnovljivim izvorima energije iz poljoprivrede
Uloga fondova Europske unije u upravljanju obnovljivim izvorima energije iz poljoprivrede
Iva Knežević
Obnovljivi izvori energije predstavljaju izvore energije budućnosti. Njihova primjena znatno je porasla zadnjih godina u svim djelatnostima, a osobito u poljoprivredi. Većina svjetskih zemalja, kao i zemlje EU prepoznale su ih kao vrijednu alternativu u odnosu na fosilna goriva. Danas, EU članice kroz strukturne fondove ulažu i provode veliki broj projekata kojima bi se omogućilo njihovo daljnje širenje i kojima bi se zaštitila „prirodna baština“. Suvremena poljoprivredna...
Uloga komposta u ekološkoj poljoprivredi
Uloga komposta u ekološkoj poljoprivredi
Ana Funtak
Cilj ovog rada je pregledom literarure sistematično prezentirati izradu, primjenu, pozitivne i negativne učinke primjene komposta. Obradit će se specifičnosti vezane za proizvodnju i primjenu komposta u ekološkoj poljoprivredi, biodinamički kompost te lumbripost. Ekološka poljoprivreda temelji se na načelima opće održivosti i ne škodljivosti za okoliš, a zakonski je regulirana Zakonom o poljoprivredi (NN 30/15), Pravilnikom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/16), dok...
Uloga plemenite plijesni na kakvoću predikatnih vina
Uloga plemenite plijesni na kakvoću predikatnih vina
Filip Perić
Pojava Botrytis cinerea-e ili sive plijesni česta je, gotovo neizostavna u uzgoju vinove loze s ciljem proizvodnje predikatnih vina. Pojavljuje se pred kraj sezone, a najveći napadi su vidljivi kad je grožđe ostavljeno na trsu poslije uobičajenih rokova berbe. Ona se može razvijati u dva smjera, ovisno najviše o vremenskim prilikam: kao siva plijesan, koja je štetna, ili kao plemenita plijesan koja je vrlo važan čimbenik u proizvodnji predikatnih vina. Za pojavu u obliku...
Uloga poljoprivredne zadruge Kornati u gospodarskoj revitalizaciji otoka Murtera
Uloga poljoprivredne zadruge Kornati u gospodarskoj revitalizaciji otoka Murtera
Karla Cimbalek
Cilj rada je analizirati stanje poljoprivrede na otoku Murteru te poslovanje zadruge Kornati. Veći dio površine općine Murter pokrivaju maslinici, najvećim dijelom stari i zapušteni, a tek malim dijelom revitalizirani ili nanovo podignuti. Maslinarstvo je jedna od glavnih poljoprivrednih grana i okosnica održivog razvoja otoka. Veliki potencijal se očituje u autohtonim sortama (oblica, duška), geografskom položaju što je dobar preduvjet za proizvodnju ekoloških...
Uloga prebiotika u proizvodnji fermentiranih mlijeka
Uloga prebiotika u proizvodnji fermentiranih mlijeka
Domagoj Perić
Fermentirana mlijeka su među najraširenijim prehrambenim namirnicama današnjice, a proces fermentacije jedan je od najstarijih postupaka konzerviranja hrane. S ciljem poboljšanja funkcionalnih, reoloških, senzornih karakteristika te pozitivnog djelovanja na humani organizam, u fermentirana mlijeka se mogu dodavati sastojci poput prebiotika, probiotika i simbiotika (prebiotik + probiotik). Prebiotici (inulin, oligofruktoza, galaktooligosaharidi, laktuloza) koji se dodaju u...
Uloga referentnih grupa u procesu donošenja odluke o kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda
Uloga referentnih grupa u procesu donošenja odluke o kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda
Lea Latečki
Rezultat pojave trenda zdrave prehrane jest porast potražnje ekoloških proizvoda koji postaju sve dostupniji na našem tržištu. Osnovni cilj rada je bio utvrditi koliku važnost kupci pridaju mišljenju različitih referentnih grupa - prijateljima, obitelji, kolegama i stručnjacima pri kupovini ekoloških prehrambenih proizvoda. Istraživanje je provedeno putem online anketnog upitnika na uzorku od 609 sudionika. Deskriptivna analiza podataka pokazala je da se po važnosti najviše...
Uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Uloga trgovačkih lanaca u plasmanu domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Petra Barač
Poljoprivreda i s njom povezane preradbene djelatnosti važan su čimbenik gospodarskog razvoja, a prvenstveno razvoja ruralnih područja. Stoga je cilj svake nacionalne ekonomije osigurati prisutnost domaćih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na tržištu. Trgovački lanci su dominantni otkupljivači poljoprivrednih dobara u Hrvatskoj, a visoka potrošnja stanovništva u njihovim prodavaonicama osigurava im vodeću ulogu na tržištu hrane. Ciljevi ovog rada su utvrditi stanje na...

Pages