Pages

Utjecaj načina držanja kokoši nesilica na fizikalne karakteristike i građu jaja
Utjecaj načina držanja kokoši nesilica na fizikalne karakteristike i građu jaja
Ivana Ivanković
Cilj ovog rada bio je utvrditi utjecaj sustava držanja kokoši nesilica na osnovne fizikalne parametre kavoće jaja (masa jaja, udio pojedinih dijelova, indeks oblika, debljina ljuske, boja žutanjka, pH vrijednosti žutanjka i bjelanjka), te mehanička svojstva jaja (utvrđivanjem sile loma). Za potrebe istraživanja prikupljena su jaja od hibridnih Hissex Brown kokoši nesilica, držanih u različitim sustavima (obogaćeni kavezi, volijere, slobodni uzgoj). Utvrđeno je da su statistički...
Utjecaj načina ekstrakcije na prinos bioaktivnih spojeva iz praha aronije (Aronia melanocarpa L.)
Utjecaj načina ekstrakcije na prinos bioaktivnih spojeva iz praha aronije (Aronia melanocarpa L.)
Daniela Patricia Bilić
Aronija je svoju veliku popularnost stekla zbog izrazito bogatog nutritivnog sadrţaja. Pozitivan utjecaj na ljudsko zdravlje posljedica je snaţne antioksidacijske aktivnosti polifenolnih spojeva. Proizvodnja sokova i ostalih preraĎevina od aronije nalaze široku primjenu u prehrambenoj industriji. Prah aronije bogat je izvor bioaktivnih spojeva te kao dodatak različitim proizvodima povećava njihov antioksidacijski kapacitet. Cilj istraţivanja bio je utvrditi razlike izmeĎu...
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja
Martina Šipek
Tlo je prirodni ekosustav u ravnoteži koji omogućava život brojnim životinjskim i biljnim vrstama, a antropogeni utjecaj uzrokuje promjene fizikalnih i kemijskih značajki tla u korist povećanja plodnosti tla. U okviru gospodarenja poljoprivrednim zemljištem kalcifikacija, zajedno s gnojidbom i obradom tla, zauzima ključno mjesto u promjeni svojstava tla u korist poljoprivredne proizvodnje. Kalcifikacija mjenja pH tla, gnojidba povećava opskrbljenost hranivima, a obrada tla, posebno...
Utjecaj načina korištenja zemljišta na kemijska svojstva pseudogleja
Utjecaj načina korištenja zemljišta na kemijska svojstva pseudogleja
Arijana Ivošević
Cilj ovog rada je bio utvrditi promjene kemijskih svojstava pseudogleja pri različitom načinu korištenja (ratarska, voćarska i povrtlarska proizvodnja) u odnosu na izvorno tlo pod prirodnom vegetacijom (livada). Istraživanje je provedeno na malom obiteljskom gospodarstvu Lasek u općini Lipovljani. Ukupno je analizirano 20 kompozitnih uzoraka površinskog horizonta, od čega po 5 sa svakog načina korištenja. U uzorcima je određen pH, hidrolitski aciditet, kapacitet i stupanj...
Utjecaj načina mužnje na zdravlje mliječne žlijezde paške ovce
Utjecaj načina mužnje na zdravlje mliječne žlijezde paške ovce
Mislav Blažanović
Strojna mužnja uvedena je kako bi se olakšala i ubrzala mužnja, smanjio broj muzača te da bi se dobio higijenski ispravan proizvod. Cilj istraživanja je bio utvrditi razliku u broju subkliničkih upala vimena i broja somatskih stanica ručno i strojno muženih ovaca te izolirati najčešće uzočnike upala. U istraživanju su ispitani uzorci mlijeka izvorne hrvatske pasmine paške ovce uzgajane na otoku Pagu. Ispitano je 150 uzoraka, od kojih je 100 uzoraka ručno i 50 uzoraka strojno...
Utjecaj načina obrade tla na prinos i energetsku učinkovitost proizvodnje uljane repice
Utjecaj načina obrade tla na prinos i energetsku učinkovitost proizvodnje uljane repice
Josip Spitek
Budući da se osnovna obrada i priprema tla za sjetvu uljane repice obavljaju u sušnom razdoblju godine, vrlo je važno odabrati pravilan način obrade tla za svako područje, odnosno tip tla. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj načina obrade tla na prinos, sastavnice prinosa i energetsku učinkovitost proizvodnje uljane repice u agroekološkim uvjetima Podravine. U istraživanje su bile uključene dvije varijante obrade tla za uljanu repicu: 1) konvencionalna obrada - plug,...
Utjecaj načina sušenja na kvalitativna svojstva latica tratinčica
Utjecaj načina sušenja na kvalitativna svojstva latica tratinčica
Antonija Šurić
Tratinčica (Bellis perennis L.) jedna je od raširenijih i važnijih predstavnika cvjetne vrste Asteraceae na otvorenom, podrijetlom iz Europe. Danas postoji više sorata tratinčica koji se razlikuju po veličini cvjetova, visini stabljike, boji cvjetova te broju listova. Grmolikog su rasta, te visinom cvjetne stapke 13-15cm. Cvjetne glavice se nalaze pojedinačno na cvjetnim stapkama i imaju bijelo crvene i žute cjevaste cvjetiće. Boje sorata tratinčica mogu varirati od bijelih,...
Utjecaj načina sušenja na sadržaj bioaktivnih spojeva plodova sibirske borovnice (Lonicera caerulea var. kamtschatica)
Utjecaj načina sušenja na sadržaj bioaktivnih spojeva plodova sibirske borovnice (Lonicera caerulea var. kamtschatica)
Dario Colnar
Sibirska borovnica u Hrvatskoj je relativno nova i manje poznata voćna vrsta koja je tek zadnjih nekoliko godina intenzivnije ušla u uzgoj. Ima veliki uzgojni potencijal zbog odličnog podnošenja niskih temperatura i dobroj prilagodljivosti prema tipu tla te klimatskim čimbenicima. Vrlo je primamljiva voćna vrsta zbog ranog vremena dozrijevanja plodova koji dospijevaju već u svibnju prije drugih kultura. Velik uzgojni potencijal ima i zbog izrazito bogatog nutritivnog sastava. Plodovi...
Utjecaj načina uzgoja na zdravlje i proizvodnost mliječnih koza na OPG Žampera
Utjecaj načina uzgoja na zdravlje i proizvodnost mliječnih koza na OPG Žampera
Petra Žampera
Ovčarstvo i kozarstvo u Hrvatskoj ima dugogodišnju tradiciju. Uz gospodarsku važnost, ima duboke demografske, sociološke, kulturološke, etnološke i tradicijske korijene. Koze su u prošlom stoljeću smatrane kravama siromaha, a u jednom razdoblju je čak bio zabranjen uzgoj. Danas se zna da su to izrazito inteligentne i vrlo korisne domaće životinje i da njihov uzgoj može biti isplativ. Cilj ovog rada bio je utvrditi bolesti koje ugrožavaju zdravlje i mliječnost koza na OPG...
Utjecaj niskih temperatura na klijavost korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Utjecaj niskih temperatura na klijavost korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L.
Nika Sveticki
Klijanje korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. ovisi o mnogim čimbenicima. Temperatura je najznačajniji čimbenik klijanja. Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi klijavost i dinamiku klijanja ambrozije pri temperaturama nižim od 12 °C. Sjeme je sakupljeno u Jastrebarskom u listopadu 2014. Utvrđivana je klijavost na šest konstantnih temperatura: 1 °C, 3 °C, 6 °C, 9 °C, 12 °C i 25 °C (kontrola) s fotoperiodom od 12 h dan i 12 h noć. Najveći postotak klijavosti (59,6 %),...
Utjecaj okolišnih faktora na rast i razvoj rogova europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.)
Utjecaj okolišnih faktora na rast i razvoj rogova europskog muflona (Ovis gmelini musimon Pall.)
Nikola Budak
Na rast rogova divljih populacija goveda Bovidea mogu utjecati različiti čimbenici, a njihovom analizom se mogu dobiti važne informacije o životu jedinke i populacije. U istraživanjima opisanim u analiziranoj literaturi su se klima i okolišni faktori pokazali kao neki od značajnih faktora za rast rogova (uz veličinu populacije, trofejni lov, gustoća i omjer spolova u populaciji). Cilj ovog istraživanja je testirati može li se ovisnost godišnjeg prirasta rogova muflona (Ovis...
Utjecaj okolišnih čimbenika na dinamiku populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia na lokalitetu Jastrebarsko
Utjecaj okolišnih čimbenika na dinamiku populacije korovne vrste Ambrosia artemisiifolia na lokalitetu Jastrebarsko
Iva Braje
Učinkovito suzbijanje korovne vrste Ambrosia artemisiifolia L. zahtjeva razumijevanje okolišnih čimbenika koji utječu na njen vegetativan i generativan rast i razvoj. Hipoteza ovog istraživanja je pretpostavka da na ponašanje ove korovne vrste utječu biotički i abiotički čimbenici. Odabir lokaliteta u prvoj godini istraživanja zahtijevao je visoku gustoću zakorovljenosti ambrozijom te mogućnost neuznemiravanja pokusa naredne dvije godine. Postavljanje pokusa uključivalo je...

Pages