Pages

Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Analiza prostora u svrhu izrade prijedloga razvoja obalnog pojasa grada Kaštela
Josip Bedalov
Najveća vrijednost svakog obalnog grada je upravo njegova obala. Ako se radi o mediteranskom gradu s neprekinutim povijesnim kontinuitetom od prapovijesti, kao što je slučaj s Kaštelima, tada taj obalni prostor ima još veći značaj. Obala predstavlja dragocjeni potencijal za razmjenu vrijednosti i ima kapacitet sažimanja aktivnosti koje se događaju u njenom zaleđu. Jedan od načina ostvarivanja punog potencijala urbane obale (eng. waterfront) svakako je njeno uređenje i obnova....
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Analiza razvojnih resursa ruralnog područja Sisačko - moslavačke županije
Vedrana Pavlović
Sisačko-moslavačka županija, unatoč dobrim razvojnim preduvjetima, predstavlja jednu od slabije razvijenih županija u Republici Hrvatskoj. Nedovoljna iskorištenost poljoprivrednog zemljišta i vodenih resursa, velik broj područja onečišćenih minama, depopulacija, nepovoljna dobna i obrazovna struktura stanovništva, visoka nezaposlenost te slabije razvijen poljoprivredni sektor glavna su ograničenja ruralnom razvoju ove županije. Cilj rada i istraživanje obuhvaća upravo tu...
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Analiza sadržaja aromatskih spojeva u grožđu klonskih kandidata autohtonih sorata vinove loze
Ivan Šišić
Klonska selekcija autohtonih sorata vinove loze provodi se u Hrvatskoj tijekom posljednjih 15-ak godina. Ovim istraživanjem proširena je evaluacija odabranih klonskih kandidata bijelih sorata u selekciji s ciljem dobivanja detaljnijeg uvida u sadržaj aromatskih spojeva u grožđu. Osim sadržaja aromatskih spojeva želi se utvrditi razlike u ostalim gospodarskim svojstvima kao što su: sadržaj šećera u moštu, titracijska kiselost te pH vrijednost mošta. u grožđu između klonskih...
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Analiza sadržaja polifenolnih spojeva u grožđu klonskih kandidata sorata vinove loze "Plavac mali" i "Plavina"
Marija Birkić
“Plavac mali” i “Plavina” najvažnije su crne autohtone sorte vinove loze u Dalmaciji. Klonskom selekcijom ovih sorata koja je započela 2006. godine izdvojen je veći broj divergentnih klonskih kandidata kod kojih su uočene i potvrđene pozitivne promjene nekog od gospodarski važnih svojstava, a na temelju do sada provedene analize njihovih osnovnih gospodarskih karakteristika izdvojeno je po pet klonskih kandidata koji ulaze u završno ispitivanje. Tijekom klonske selekcije...
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Analiza sastava šećera HPLC metodom u uzorcima meda s područja Hrvatske
Mateja Barkijević
Šećeri su glavne sastavnice meda i čine 95-99% suhe tvari. Fruktoza i glukoza su dominantni šećeri i čine oko 85-95% ukupnih šećera u medu. Sastav i količina glavnih šećera u medu (fruktoza, glukoza, saharoza) mogu pomoći pri utvrđivanju botaničkog podrijetla meda. Međutim, i drugi šećeri koji su prisutni u znatno manjem udjelu mogu biti korisni za utvrđivanje botaničkog podrijetla. Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi sastav šećera u različitim vrstama meda te...
Analiza stanja maslinarstva u Veloj Luci
Analiza stanja maslinarstva u Veloj Luci
Petra Vuletić
U posljednjih tridesetak godina potražnja za kvalitetnim maslinovim uljem znatno je porasla na globalnoj razini. Među najveće korisnike maslinova ulja spadaju SAD, Kina i Rusija. Ova je potražnja dovela i do jače standardizacije kvalitete maslinovih ulja koja se bazira na zaštiti izvornosti. Dolazi do stvaranja brendiranih maslinovih ulja kao temeljni čimbenik proširenja maslinarske proizvodnje u pojedinoj mediteranskoj zemlji i pojedinoj njezinoj regiji. Brendiranje se temelji na...
Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Analiza stanja tržišta ekološkog voća u Hrvatskoj
Petra Megla
Ekološko voćarstvo predstavlja velik potencijal za Hrvatsku, koje kao i ostala ekološka poljoprivredna proizvodnja, ima u vidu očuvanje ekološkog sustava koristeći ekološka sredstva za zaštitu bilja bez upotrebe kemijskih preparata i mineralnih gnojiva. Skrb za očuvanje trajne plodnosti te poticanje biološke raznolikosti je prioritet uz kakvoću proizvedenog voća. Mali broj ekoloških proizvođača voća u Hrvatskoj povezuje se s problemom slabe edukacije i stalnog stručnog...
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Analiza tehnologije proizvodnje kukuruza na primjeru francuske tvrtke Alliance Negoce
Ivan Pozder
U Republici Hrvatskoj kukuruz je najvažnija ratarska kultura te samim time i od najvećeg značaja za poljoprivredne proizvođače. Analizirajući francuski model kooperativne proizvodnje tvrtke Alliance Negoce pokušali su se pronaći pozitivni aspekti proizvodnje te na taj način pronaći rješenja za poboljšanje situacije hrvatskog proizvođača na tržištu merkantilnog kukuruza. Osim pregleda tehnologije proizvodnje kukuruza prema modelu koji provodi tvrtka Alliance Negoce,...
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Analiza ugroženosti krajobrazne raznolikosti Samobora
Ivana Blažević Cindrić
Rad predstavlja integralnu, cjelovitu analizu krajobraza grada Samobora. Polazište za rad je nedovoljno istražen krajobraz grada, odnosno ne postoji sveobuhvatna analiza krajobraza koja govori o krajobraznom karakteru kao niti o njegovoj vrijednost. Nužno je poimati krajobraz kao složenu cjelinu koja se dijeli na veći broj međusobno različitih krajobraznih jedinica koje su međusobno uvjetovane, a ne uvažavati i sagledavati krajobraz, odnosno njegove pojedine dijelove, samo...
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Analiza unutarsortne varijabilnosti sorte Kleščec bijeli (V. vinifera L.) AFLP markerima
Kruno Kamenjak
Vinova loza višegodišnja je kultura koja se razmnožava vegetativno i trenutno na svijetu postoji nekoliko tisuća sorata. Sorta 'Kleščec bijeli' (Vitis vinifera L.) se uzgaja na ograničenim površinama na samo nekoliko lokacija među ostalim i u okolici Križevaca. U prošlosti je 'Kleščec bijeli' bio zapostavljen i pogrešno poistovjećivan s njemačkom sortom Knipperle to jest Ortlieber. Nedavno je otkriveno da je 'Kleščec bijeli' jedinstvenog genotipa i nova hrvatska autohtona...
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Republike Hrvatske
Dario Polić
Republika Hrvatska se trenutno nalazi u gospodarskoj krizi i u financijskoj je zaduženosti. Ulaskom u EU otvorila su se vrata svjetskom tržištu i većoj mogućnosti vanjskotrgovinske razmjene, no ona još uvijek mora razviti svoje strategije, poraditi na agrarnoj politici i početi proizvoditi dovoljno za „svoje prostore“ kako bi mogla izvoziti i van granice Hrvatske. S obzirom na poljoprivredne kapacitete, ona nedovoljno iskorištava svoje mogućnosti te više uvozi nego izvozi. Kao...
Analiza varijabilnosti cijelog mitogenoma koze
Analiza varijabilnosti cijelog mitogenoma koze
Lara Radović
Domestikacija koze (Capra hircus) započela je oko 11.950 godina prije sadašnjosti na području Bliskog istoka te se nastavila širiti po svijetu. Divlja vrsta koze (Capra aegagrus) smatra se pretkom modernih domaćih koza, čije se podrijetlo može pratiti pomoću mitohondrijske DNA. Mitohondrijska DNA prisutna je u svim tkivima te se može ekstrahirati iz arheo-uzoraka, a zbog specifičnog načina nasljeđivanja iste pogodna je za filogenetska istraživanja. Ciljevi ovoga rada su utvrditi...

Pages