Pages

Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda u Biđ-Bosutskom polju
Matea Gamilec
Poljoprivreda se može istovremeno pojaviti kao difuzni izvor onečišćenja, ali i kao točkasti izvor onečišćenja tla i voda. Prvenstveno se svrstava u difuzne izvore onečišćenja, koji su najčešće povezani sa ispuštanjem otpadnih voda iz gradova i stambenih naselja. Kada je riječ o poljoprivredi, onečišćenja podzemnih voda događaju se pod utjecajem prekomjerne i nestručne uporabe dušićnih i fosfornih gnojiva, pesticida, te teških metala. Poljoprivreda kao točkasti...
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Utjecaj poljoprivredne proizvodnje na sastav humusa
Ivona Đurašin
Humus je sastavni dio organske tvari tla, a njegov sastav ovisi o izvornoj organskoj tvari, uvjetima njene transformacije, mikrobiološkoj aktivnosti i svojstvima tla. Poljoprivredna proizvodnja mijenja izvorna svojstva tla, a posljedično tome i sastav humusa. Cilj ovog rada je temeljem postojeće literature dati prikaz utjecaja različitih agrotehničkih mjera (obrada tla, plodored, gnojidba, pesticidi, hidromelioracije) na sastav humusa u antropogenim tlima, odnosno tlima koja su pod...
Utjecaj poljprivredne proizvodnje na kakvoću podzemnih voda na području Biđ-bosutskog polja u razdoblju 2016.-2018.
Utjecaj poljprivredne proizvodnje na kakvoću podzemnih voda na području Biđ-bosutskog polja u razdoblju 2016.-2018.
Dorotea Rec
Povećanje poljoprivredne proizvodnje i primjena agrotehničkih mjera doveli su do negativnih okolišnih posljedica: javljaju se problemi vezani uz eroziju tla, dolazi do smanjenja biološke raznolikosti, onečišćenja tla i voda. Za monitoring podzemnih voda koriste se piezometri koji se lociraju na potencijalno ranjivim područjima i omogućuju motrenje razine podzemne vode i prikupljanje uzoraka za određivanje kakvoće. Agrokemikalije, posebice dušična gnojiva predstavljaju najveću...
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Utjecaj porijekla i starosti sjemena na vijabilnost sjemena korovne vrste Ambrosia artemisiifolia
Mirela Jaganjac
Ambrosia artemisiifolia L. jednogodišnja je korovna vrsta iz porodice Asteraceae. Zbog kompeticijskih sposobnosti nanosi znatne direktne štete poljoprivredi ali i indirektne štete proizvodnjom alergenog peluda. Stoga se za ambroziju navodi da je najvažnija korovna vrsta današnjice. Kao monokarpna vrsta razmnožava se samo sjemenom koje zbog svojstva dormantnosti ostaje vijabilno u tlu i nekoliko desetaka godina. Većina jedinki ove vrste nalazi se ispod površine tla, u banci sjemena....
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Utjecaj poroznosti filtar ploča na kakvoću vina
Matej Oršulić
U radu se obrađuju teme vezane uz filtraciju vina pomoću pločastih filtera. Opisuju se i drugi postojeći načini filtriranja vina. Iznose se rezultati organoleptičke i kemijske analize vina. Organoleptička analiza vina temelji se na analizi vanjskog izgleda. Kvalitetan izbor filtera znatno utječe na cjelokupni sastav vina, posebno kod crnih i aromatičnih vina. Tijekom filtracije korišteni su pločasti filtri Seitz: K300, K100 te EK. Filtar ploče K300 i K100 služe za finu, dok EK...
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Utjecaj potrošačkog etnocentrizma na namjeru konzumacije prehrambenih proizvoda s različitim stupnjem uključenosti
Marko Anić
Istraživanje je provedeno na uzorku od 286 ispitanika s ciljem utvrđivanja stupnja potrošačkog etnocentrizma te njegova utjecaja na namjeru konzumacije dva prehrambena proizvoda s različitim stupnjem uključenosti (mliječni namaz i čokolada). Rezultati istraživanja su pokazali kako najveći udio ispitanika konzumira mliječni namaz rjeđe od jednom tjedno, dok se čokolada konzumira češće, odnosno nekoliko puta tjedno. Kod oba proizvoda ispitanicima je najvažnije obilježje...
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
Utjecaj povećanih koncentracija željeza na kvalitetu ploda jagode
David Mikec
Jagoda je značajno sezonsko voće, bogato nutrijentima i bioaktivnim tvarima zbog čega često slovi kao super voće. U pogledu agrotehničke zahtjevnosti spada u vrlo zahtjevne, intenzivne kulture te je jedna od najosjetljivijih voćnih vrsta kod koje gnojidba kao i kod ostalih poljoprivrednih kultura ima velik značaj. Značajan mikroelement u ishrani jagode je željezo. Jagoda je osjetljiva na njegov nedostatak pri čemu osjetljivost varira između sorata. Željezo je neophodno za...
Utjecaj površine školskog dvorišta na brojnost i sastav dendroflore zagrebačkih školskih vrtova
Utjecaj površine školskog dvorišta na brojnost i sastav dendroflore zagrebačkih školskih vrtova
Ana Kašnar
Školska dvorišta te zelene površine i biljne vrste koje se unutar njih nalaze mogu pozitivno utjecati na kvalitetu nastave osnovnoškolske djece. Kako bi se ispitao utjecaj veličine školskog dvorišta na brojnost i sastav dendroflore školskih vrtova, provedeno je istraživanje na 40 osnovnih škola na području grada Zagreba. Školska dvorišta su na osnovu ukupne površine podijeljena na mala, s površinom manjom od 16.000 m2 i velika, s površinom većom od 16.000 m2 . Na osnovu...
Utjecaj površinske sterilizacije sjemena na klijavost ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.)
Utjecaj površinske sterilizacije sjemena na klijavost ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.)
Natalija Carin
Gljive su prirodno prisutne u tlu i dolaze u doticaj s biljkama i njihovim sjemenjem. Većina ovih interakcija je korisna, ali postoje i negativne interakcije koje imaju posljedice za zdravlje i razvoj biljke. U znanstvenim istraživanjima u kojima se kao osnova za predviđanje ponika korovne vrste u usjevu promatra klijanje sjemena, prisutnost patogena može predstavljati ograničavajući čimbenik u dobivanju pouzdanih podataka. Istraživanje je provedeno na sjemenu biljne vrste Ambrosia...
Utjecaj požara na odabrana kemijska svojstva tla
Utjecaj požara na odabrana kemijska svojstva tla
Nika Krulčić
Požari uzrokuju značajne promjene kemijskih svojstava tla, ovisno o intenzitetu i trajanju, svojstvima tla, vrsti vegetacije, vremenu uzorkovanja u odnosu na požar kao i dubini uzorkovanja tla. U ovom preglednom radu analiziran je utjecaj požara na pH, organsku tvar, te fiziološki aktivni fosfor, kalij i ukupni dušik u tlu. Većina autora utvrdila je povećanje pH tla neposredno nakon požara, uz više ili manje izražene razlike u odnosu na izvorni pH. Kao glavne razloge naveli su...
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca Salvia hispanica L.
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca Salvia hispanica L.
Andrina Meštrić
Salvia hispanica L. (chia) je biljna vrsta iz porodice Lamiaceae. U posljednjih nekoliko godina, sjeme chie postalo je važno u prehrani ljudi, posebice zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina. Prirodno je rasprostranjena na području Južne Amerike, a zbog nutritivnih i ljekovitih svojstava javlja se sve veći interes za uzgojem i u drugim dijelovima svijeta. Istraživanja vezana uz nutritivna i ljekovita svojstva chie su mnogobrojna, dok su agronomska svojstva istraživana u...
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Utjecaj predsjetvenih tretmana na klijavost sjemena i morfologiju klijanaca crnog kima u uvjetima osmotskog stresa
Ana Trubelja
Crni kim (Nigella sativa L.) jednogodišnja je biljna vrsta iz porodice žabnjakovki (Ranunculaceae Juss.), a u narodu je još poznata i pod nazivima crni kumin i ćukerot. Idealnim klimatskim uvjetima smatraju se hladna i suha područja s malim količinama padalina, ali sama oskudica vode nikako nije prikladna za uzgoj ove vrste. Kako se poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja u zadnjih godina sve više susreće s nedostatkom vlage, javlja se potrebe za primjenom određenih tretmana...

Pages