Pages

Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane
Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane
Branka Ilakovac
Kako se globalna ljudska populacija kreće prema brojci od devet milijardi, nastavlja rasti pritisak za osiguranjem dovoljno hrane. Iako je poljoprivreda osnovni pokretač globalnih promjena u okolišu, svake godine propadne ili se baci jedna trećina globalne zalihe hrane. Samo u Europskoj uniji godišnje se gubi 90 milijuna tona hrane, pri čemu su kućanstva s 53% najveći pojedinačni sektor po proizvodnji otpada od hrane. Uvažavajući činjenicu da se dvije trećine te količine...
Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza
Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza
Josip Vrdoljak
Kao rezultat dugogodišnje selekcije visokomliječnih koza radi povećanja proizvodnje mlijeka, sve je zamjetnije narušavanje morfologije njihova vimena, što nerijetko rezultira narušenim muznim odlikama koza s posljedičnom upalom vimena, odnosno smanjenjem proizvodnje i promijenjenim kemijskim sastavom mlijeka. Cilj istraživanja bio je, stoga, utvrditi međupovezanost morfologije vimena, proizvodnje i kemijskog sastava mlijeka te zdravlja vimena alpina koza, kao nazastupljenije...
Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca
Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca
Valentino Držaić
U radu je istraživan utjecaj polimorfizama na lokusu 606 i lokusu 612 MTNR1A gena na sezonsku poliestričnost ovaca. Ciljevi predmetnog istraživanja bili su: 1) utvrditi frekvencije genotipova i alelnih varijanti MTNR1A gena na pozicijama 606 i 612 referentne sekvence U14109, 2) utvrditi prisutnost polimorfizama na istraživanoj sekvenci drugog egzona MTNR1A gena, 3) utvrditi utjecaj polimorfizama MTNR1A gena na sezonsku poliestričnost, dob ovaca pri prvom janjenju i dužinu...
Povezanost polimorfizma FASN, SCD i GH gena sa sadržajem masti i masnih kiselina u mesu junadi
Povezanost polimorfizma FASN, SCD i GH gena sa sadržajem masti i masnih kiselina u mesu junadi
Mateja Pećina
Kakvoća i hranjiva vrijednost goveđeg mesa u značajnoj su mjeri određene sadržajem masti u trupu i mesu te udjelom zasićenih i nezasićenih masnih kiselina u masnom tkivu. Dosadašnja istraživanja u značajnoj su mjeri usredotočena na utvrđivanje učinaka negenetskih (hranidbe, smještaja) i genetskih čimbenika na odlike fenotipa goveda u proizvodnji mesa, uključujući i kakvoću mesa koja je značajno determinirana sadržajem i strukturom masnog tkiva. Sadržaj masnih...
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive
Tvrtko Jelačić
Cilj istraživanja je bio utvrditi utjecaj sorte i primjene abrazivnog predtratmana na vrijeme sušenja, stabilnost biološki aktivnih spojeva, senzorska svojstva i nutritivni sastav suhe šljive u odnosu na konvencionalne predtretmane. Istraživanje je provedeno na plodovima triju sorti šljive ꞌBistricaꞌ, ꞌPresidentꞌ i ꞌTopend plusꞌ ubranim u pokusnom nasadu Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Donjoj Zelini. Nakon provedenih pomoloških...
Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske
Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske
Vladimir Levak
U svijetu je naglašen proces ekonomskih integracija i globalizacije, što nacionalne ekonomije potiče na jačanje izvozne konkurentnosti općenito, sektorski, odnosno kod pojedinačnih proizvoda. To je posebice značajno za relativno male ekonomije, kao što je Hrvatska, kod kojih je snažan utjecaj izvoza na gospodarski rast i razvoj. Poljoprivreda je, zbog svoje multifunkcionalnosti, jedan od „najzaštićenijih“ sektora i to posebice u Europi. Sustavi potpora i zaštite često...
Predviđanje europskih i nacionalnih pokazatelja u gospodarenju biorazgradivim komunalnim otpadom korištenjem umjetnih neuronskih mreža
Predviđanje europskih i nacionalnih pokazatelja u gospodarenju biorazgradivim komunalnim otpadom korištenjem umjetnih neuronskih mreža
Eda Puntarić
Kontinuiranim povećanjem broja stanovnika dolazi i do povećanja proizvodnje otpada. Isto tako, uz gospodarski rast i, povezano s time, poboljšavanja životnog standarda, također, dolazi do povećanja proizvodnje otpada. Stoga, ne čudi da sve veće količine otpada koje svake godine nastaju uzrokuju opravdanu zabrinutost zbog ekonomske održivosti i ekološke prihvatljivosti trenutnog načina gospodarenja otpadom. Glavni problem s kojim se suočava stručna i znanstvena javnost...
Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostatka iz poljoprivrede u Međimurskoj županiji
Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostatka iz poljoprivrede u Međimurskoj županiji
Sandra Golubić
Poljoprivreda posjeduje veliki potencijal u obliku poljoprivredne biomase iz koje je moguće proizvoditi toplinsku, električnu i mehaničku energiju ili ju prerađivati u komercijalno pogodnije oblike energije, odnosno proizvesti kruta, tekuća i plinovita goriva. Dostupni poljoprivredni ostaci u Međimurskoj županiji su ostaci iz ratarske proizvodnje, uključujući slamu od pšenice i ječma, stabljike kukuruza i uljane repice, zatim ostaci od rezidbe voćnjaka i ostaci rezidbe...
Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema standardu Europske unije
Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema standardu Europske unije
Tajana Radić
Prilagodba nacionalnog okvira za dijalog dionika poljoprivrednog sektora o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema standardu dijaloga koji se provodi na razini Europske unije važna je zbog kreiranja učinkovitih politika, a posebice sprječavanja netransparentnih političkih odluka. U istraživanju se polazi od pretpostavke kako nacionalni okvir za dijalog dionika o pitanjima ZPP-a nije strukturno prilagođen formalnom standardu EU-a te dionici poljoprivrednog sektora RH nisu...
Primarne arome mošta sorte "Škrlet bijeli" (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi
Primarne arome mošta sorte "Škrlet bijeli" (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi
Mirela Trdenić
Gnojidba predstavlja važnu agrotehničku mjeru kojom se u proizvodnji grožđa mogu postići veći prinosi poboljšane kvalitete. Učinkovitost gnojidbe ovisit će o svojstvima tla, vremenskim uvjetima, kondiciji sorte, podlozi, načinu uzgoja te ostalim agrotehničkim mjerama. Prvi korak kod određivanja gnojidbenog tretmana je provedba kemijske analize tla kojom se utvrđuju potencijalno raspoloživa hraniva u tlu te koliko je tlo pogodno za uzgoj određene kulture. Međutim, ukoliko se...
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina
Antonija Tomić
Iako u ukupnoj svjetskoj proizvodnji vina, voćna vina zauzimaju tek mali dio, u mnogim zemljama proizvodnja vina od različitih vrsta voća predstavlja značajan gospodarski čimbenik. U kontinentalnom dijelu naše zemlje postoji duga tradicija proizvodnje voćnih vina, ali je tek u posljednje vrijeme zabilježen povećani interes za njihovom proizvodnjom. Takav trend rezultat je pojačanog interesa za konzumiranjem namirnica koje imaju pozitivan utjecaj na zdravlje. Plodovi kupine...
Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju
Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju
Marina Tomić
Globalizacija i otvaranje tržišta doprinijeli su povećanju ponude proizvoda stranog podrijetla na domaćem tržištu čime je proces donošenja kupovne odluke kod kupca postao još složeniji. Potrošači na svakodnevnoj razini donose odluku o kupnji proizvoda stranog ili domaćeg podrijetla. Istovremeno, među pojedincima raste svijest o potrebi očuvanja vlastitog gospodarstva te koncept potrošačkog etnocentrizma postaje važan strateški alat kojim se koriste nacionalne...

Pages