Pages

Ferenčaković, Maja
Molecular dissection of inbreeding depression for semen quality traits in cattle
Batinić, Vinko
Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini
Lukšić, Katarina
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj
Gančević, Pavao
Morfološka, biološka i ekološka obilježja nezavičajnog grivastog skakača (Ammotragus lervia) na planini Mosor
Tomljenović, Nikola
Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.)
Virić Gašparić, Helena
Neonicotinoid degradation dynamics in sugar beet plants grown from treated seeds and influence on harmful and beneficial fauna
Čop, Tajana
Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom - eksperiment diskretnog odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske
Hegić, Gordana
PELUDNI SPEKTAR I ISPARLJIVI SPOJEVI U SADRŽAJU MEDNOG MJEHURA I MEDU OD METVICE (MENTHA SPP.)
Štambuk, Petra
Phenotyping the susceptibility od Croatian native grapevine (Vitis vinifera L.) varieties to the causal agent of downy mildew (Plasmopara viticola)
Vidak, Monika
Podrijetlo i raznolikost hrvatskih tradicijskih kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.)
Zovko, Mladen
Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dvama ekološki različitim uzgojnim područjima
Karačić, Ana
Pojavnost viroza u autohtonim kultivarima vinove loze u hercegovačkomu vinogorju

Pages