Pages

Imact of clay minerals on the establishment of microbial communities driving nutrient turnover during early phases of soil development
Imact of clay minerals on the establishment of microbial communities driving nutrient turnover during early phases of soil development
Irina Tanuwidjaja
Soil is an integral part of every terrestrial ecosystem where it facilitates various ecosystem processes, including nutrient cycling (carbon (C), nitrogen (N)), and turnover (phosphorus (P)). The interaction between soil microbiota and soil constituents, such as clay minerals and organic matter leads to the formation of hotspots of microbial diversity and activity. Moreover, microbial metabolism actively shapes the habitat in which they live and influences soil formation together with other...
Improving storage potential of fresh goji berry (Lycium barbarum L.) fruits using postharvest hot water dip treatments
Improving storage potential of fresh goji berry (Lycium barbarum L.) fruits using postharvest hot water dip treatments
Mushtaque Ahmed Jatoi
Goji berries are considered as the latest superfood or fruit due to its excellent nutritive and medicinal properties. It is usually consumed and marketed as a dried or as a juice due to its short storage life and lack of information about its postharvest behavior. The current study is divided into two sections; in the first part, different storage temperatures (-2, 0, 10 and 20°C) were tested to evaluate the optimum storage temperature for seedling derived goji berries for 12 days of...
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva i odabira mjera
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva i odabira mjera
Tihana Kovačićek
Temeljem rezultata prethodnih istraživanja domaćeg agrara, u ovo istraživanje se krenulo od pretpostavke kako ciljevi agrarne politike u područjima samodostatnosti, konkurentnosti, dohotka i ruralnog razvoja nisu ostvareni zbog nepoštivanja standardiziranog procesa kreiranja javnih politika. Razvijen je model kombinacijom prethodno razvijenih modela te testiran na odabranim ciljevima i mjerama razvojnih dokumenata hrvatske poljoprivrede. Razvijeni model se sastoji od pet razina...
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize
Mateja Jež Rogelj
Ruralni i održivi razvoj te održivost su pojmovi koji se u današnje vrijeme često spominju kako u znanstvenim radovima tako i u političkim raspravama i medijima. Ruralni razvoj prioritet je u Europskoj uniji i podupire se financijskim sredstvima iz specifičnih fondova. Istovremeno, održivost je ključna riječ za Europsku uniju prilikom konstruiranja programa i politika za sve ljudske aktivnosti. U ovom je radu promatran održivi ruralni razvoj na županijskoj odnosno NUTS 3...
Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna
Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna
Sanja Špoljarić Marković
U usporedbi s kukuruzom standardnog tipa, kemijski sastav zrna kukuruza šećerca karakterizira povećani sadržaj šećera i smanjeni sadržaj škroba. Dosadašnja istraživanja u svijetu pokazuju da kemijski sastav zrna kukuruza šećerca prvenstveno ovisi o tipu mutacije endosperma, dok u Hrvatskoj nije bilo ovakvih istraživanja. Stoga su glavni ciljevi ovog doktorskog rada bili istražiti promjene kemijskog sastava zrna tijekom dozrijevanja domaće germplazme kukuruza šećerca koja...
Koncentracija uree u kozjem mlijeku kao pokazatelj njegove kvalitete i hranidbe koza
Koncentracija uree u kozjem mlijeku kao pokazatelj njegove kvalitete i hranidbe koza
Darija Bendelja Ljoljić
Koncentracija uree u kravljem mlijeku poznata je i često se koristi za procjenu izbalansiranosti obroka energijom i proteinima. Podataka o koncentraciji uree u kozjem mlijeku zbog njegove manje ekonomske važnosti, sezonske poliestričnosti i različitog načina uzgoja i držanja koza relativno je malo. Osnovna je pretpostavka ovoga doktorskog rada da će utvrđena koncentracija uree definirati optimalan udio sirovih proteina (SP) u krmnoj smjesi (KS) nužnih za najmanja odstupanja...
Matabolomička diskriminacija zemljopisnih skupina sorata vinove loze
Matabolomička diskriminacija zemljopisnih skupina sorata vinove loze
Iva Šikuten
Sorata vinove loze ima jako puno, a njihove različite karakteristike, kojima doprinose sekundarni metaboliti, značajne su za specifične vinogradarske regije i države. Među najvažnije sekundarne metabolite spadaju polifenolni i hlapljivi organski spojevi, koji imaju značajan utjecaj na kvalitetu grožđa i vina. Germplazma vinove loze je raznovrsna i uključuje velik broj sorata, koje su klasificirane u različite geografske grupe. Razvojem genetičkih metoda, ova klasifikacija je...
Microbiota of spontaneously fermented game meat sausages
Microbiota of spontaneously fermented game meat sausages
Ana Žgomba Maksimović
In the present study, the microbiota of three wild boar (WB1, WB2, WB3) and three deer meat (DS1, DS2, DS3) sausage types was characterised, with focus on lactic acid bacteria. The sausage samples were collected in triplicates (n=105) from each of the sausage producers at day zero (0), after 4, 7, 10, 20 days and at the end of the ripening period (20 or 40 days). Dominant LAB isolates collected from sausages were identified as Le. mesenteroides (n=259), Lb. sakei (n=190) and E....
Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj
Model parcijalne ravnoteže ratarske proizvodnje u Hrvatskoj
Magdalena Zrakić
Republika Hrvatska je od 1. srpnja 2013. godine punopravna članica Europske unije (EU). Poljoprivreda je strateška grana hrvatskog gospodarstva u kojoj su se pristupanjem dogodile znatne promjene i prilagodbe. Gospodarske koristi otvorenog tržišta prisutne su već i prije same integracije države u EU. Kao potpora donošenju odluka i strateškom planiranju u praksi se koriste rezultati evaluacijskih i analitičkih alata. Jedan od alata za procjenu učinaka koji na temelju...
Modeliranje pojavnosti i intenziteta zaslanjivanja voda unutar hidromeliorirane riječne delte senzorskim monitoringom
Modeliranje pojavnosti i intenziteta zaslanjivanja voda unutar hidromeliorirane riječne delte senzorskim monitoringom
Marko Reljić
Klimatske promjene, u prvom redu globalni porast prosječne razine mora uvjetuje intenzifikaciju intruzije morske vode u priobalne vodonosnike i površinske vodene tokove čime su posebno ugrožena nizinska područja riječnih delti. Za donošenje pravovremenih odluka i gospodarenje vodama i tlima u osjetljivim agroekosustavima riječnih delti nužna je uspostava sustava monitoringa. Klasični sustavi monitoringa koji podrazumijevaju uzorkovanje vode i laboratorijska ispitivanja sve češće...
Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze
Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze
Ivan Magdić
Pseudoglej je drugo najzastupljenije tlo unutar agroekosustava, a karakterizira ga slabije propusni potpovršinski horizont koji utječe na periodičko stagniranje oborinske vode i restrikcije u rastu korijena. S obzirom na prisutne klimatske promjene, izrazito je važno pratiti režim vlažnosti tla kako bi se na vrijeme reagiralo i umanjile štetne posljedice. Cilj ove disertacije bio je utvrditi svojstva rigolanog tla iz pesudogleja obronačnog u uvjetima uzgoja vinograda te utjecaj...
Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i saliniteta tla
Modifikacija biopristupačnosti bakra i kadmija biljci boba (Vicia faba L.) pod utjecajem organske tvari i saliniteta tla
Lana Filipović
Određivanje mobilnosti i biopristupačnosti metala u tlu predstavlja osnovu za procjenu rizika od njihovog potencijalnog uključivanja u hranidbeni lanac. Stoga je cilj rada bio definirati mehanizme kojima organska tvar (OT) i salinitet tla rezultiraju promjenama u mobilnosti i biopristupačnosti bakra (Cu) i kadmija (Cd) u tlu. Pretpostavljeno je da će povećanje OT i zaslanjenosti tla utjecati na mobilnost/biopristupačnost Cu i Cd te mikrobiološku dehidrogenaznu aktivnost (DHA) u...

Pages