Pages

Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive
Tvrtko Jelačić
Cilj istraživanja je bio utvrditi utjecaj sorte i primjene abrazivnog predtratmana na vrijeme sušenja, stabilnost biološki aktivnih spojeva, senzorska svojstva i nutritivni sastav suhe šljive u odnosu na konvencionalne predtretmane. Istraživanje je provedeno na plodovima triju sorti šljive ꞌBistricaꞌ, ꞌPresidentꞌ i ꞌTopend plusꞌ ubranim u pokusnom nasadu Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Donjoj Zelini. Nakon provedenih pomoloških...
Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske
Preduvjeti za povećanje konkurentnosti poljoprivrede Republike Hrvatske
Vladimir Levak
U svijetu je naglašen proces ekonomskih integracija i globalizacije, što nacionalne ekonomije potiče na jačanje izvozne konkurentnosti općenito, sektorski, odnosno kod pojedinačnih proizvoda. To je posebice značajno za relativno male ekonomije, kao što je Hrvatska, kod kojih je snažan utjecaj izvoza na gospodarski rast i razvoj. Poljoprivreda je, zbog svoje multifunkcionalnosti, jedan od „najzaštićenijih“ sektora i to posebice u Europi. Sustavi potpora i zaštite često...
Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostatka iz poljoprivrede u Međimurskoj županiji
Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostatka iz poljoprivrede u Međimurskoj županiji
Sandra Golubić
Poljoprivreda posjeduje veliki potencijal u obliku poljoprivredne biomase iz koje je moguće proizvoditi toplinsku, električnu i mehaničku energiju ili ju prerađivati u komercijalno pogodnije oblike energije, odnosno proizvesti kruta, tekuća i plinovita goriva. Dostupni poljoprivredni ostaci u Međimurskoj županiji su ostaci iz ratarske proizvodnje, uključujući slamu od pšenice i ječma, stabljike kukuruza i uljane repice, zatim ostaci od rezidbe voćnjaka i ostaci rezidbe...
Primarne arome mošta sorte "Škrlet bijeli" (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi
Primarne arome mošta sorte "Škrlet bijeli" (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi
Mirela Trdenić
Gnojidba predstavlja važnu agrotehničku mjeru kojom se u proizvodnji grožđa mogu postići veći prinosi poboljšane kvalitete. Učinkovitost gnojidbe ovisit će o svojstvima tla, vremenskim uvjetima, kondiciji sorte, podlozi, načinu uzgoja te ostalim agrotehničkim mjerama. Prvi korak kod određivanja gnojidbenog tretmana je provedba kemijske analize tla kojom se utvrđuju potencijalno raspoloživa hraniva u tlu te koliko je tlo pogodno za uzgoj određene kulture. Međutim, ukoliko se...
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina
Antonija Tomić
Iako u ukupnoj svjetskoj proizvodnji vina, voćna vina zauzimaju tek mali dio, u mnogim zemljama proizvodnja vina od različitih vrsta voća predstavlja značajan gospodarski čimbenik. U kontinentalnom dijelu naše zemlje postoji duga tradicija proizvodnje voćnih vina, ali je tek u posljednje vrijeme zabilježen povećani interes za njihovom proizvodnjom. Takav trend rezultat je pojačanog interesa za konzumiranjem namirnica koje imaju pozitivan utjecaj na zdravlje. Plodovi kupine...
Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju
Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju
Marina Tomić
Globalizacija i otvaranje tržišta doprinijeli su povećanju ponude proizvoda stranog podrijetla na domaćem tržištu čime je proces donošenja kupovne odluke kod kupca postao još složeniji. Potrošači na svakodnevnoj razini donose odluku o kupnji proizvoda stranog ili domaćeg podrijetla. Istovremeno, među pojedincima raste svijest o potrebi očuvanja vlastitog gospodarstva te koncept potrošačkog etnocentrizma postaje važan strateški alat kojim se koriste nacionalne...
Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom procesu proizvodnje kaštradine
Prirodna mikroflora ovčjeg mesa u tehnološkom procesu proizvodnje kaštradine
Andrijana Kegalj
Sastav prirodne mikroflore svakog tradicijskog proizvoda je specifičan i ima važnu ulogu u razvoju tipičnih senzorskih svojstava ovih proizvoda. Autohtona mikroflora je dobro prilagođena okolini u kojoj raste i procesima proizvodnje te je dominantna nad ostalom mikroflorom. Ona utječe na osnovnu, prirodnu i pridodanu kvalitetu kao i na samu sigurnost hrane. Kako u literaturi nema pouzdanih podataka o prirodnoj mikroflori tradicijskog hrvatskog suhomesnatog ovčjeg proizvoda,...
Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju funkcionalnih svojstava sira iz mišine
Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju funkcionalnih svojstava sira iz mišine
Marija Vrdoljak
Funkcionalnom hranom smatra se hrana koja sadrži sastojke koji pozitivno djeluju najednu ili više ciljanih funkcija u tijelu. Sir iz mišine je specifičan hrvatski autohtoni polutvrdi ovčji sir, kojeg karakterizira anaerobno zrenje u janjećoj koži lokalno zvanoj mišina.Dodatak probiotičkih bakterija u fermentirane mliječne napitke bio je predmet mnogih istraživanja, međutim dodatak tih bakterija u sir iz mišine, nije još do sada istražen.Ciljevi rada bili su istražiti razlike...
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj
Marin Kukoč
Kao pomoć državama Srednje i Istočne Europe u rješavanju njihovih strukturnih prilagodbi u poljoprivrednom sektoru i razvoju ruralnih područja razvijeni su pretpristupni programi SAPARD – Specijalni pristupni program za poljoprivredu i ruralni razvoj (2000. – 2006.) i IPARD - Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (2007. – 2014.). Opći ciljevi obaju programa bila je provedba pravne stečevine koja se odnosi na Zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP). U Republici...
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima abiotskog stresa
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima abiotskog stresa
Jurica Primorac
Tijekom trogodišnjeg istraživanja hrvatskih populacija crvene djeteline selekcionirane u uvjetima abiotskog stresa ili u uvjetima bez abiotskog stresa mjereno je i opažano 18 agromorfoloških svojstava i svojstava kvalitete krme. Poljski pokus uključivao je devet hrvatskih oplemenjivačkih populacija. Četiri populacije oplemenjivane su u uvjetima bez abiotskog stresa i podrijetlom su iz Kanade (K1, K2, K3 i K4). Dvije su selekcionirane u sušnim uvjetima (Lp1, Lp2), a dvije u...
Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja
Promjene fizikalnih i kemijskih svojstava plodova šljiva tijekom zrenja
Krunoslav Dugalić
U Republici Hrvatskoj šljiva zauzima treće mjesto po površinama i proizvodnji plodova. Sorte šljiva zastupljene u hrvatskim voćnjacima često su tržišno neatraktivne ili su osjetljive na virus šarke te je njihova proizvodnja nekonkurentna. Oplemenjivački program šljive u Njemačkoj stvorio je nekoliko novih sorata šljiva (´Topstar´, ´Toptaste´, ´Haganta´, ´Jojo´, ´Tophit´) koje su tolerantne na virus šarke, a odlikuju se boljim pomološkim, fizikalnim i kemijskim...
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
Reducirana oplodnja cv. Grk (V. vinifera L.) i njen utjecaj na kvalitetu grožđa i vina
Domagoj Stupić
Grk je autohtona sorta vinove loze značajna danas za vinogradarsto Lumbarde i okolnog područja na otoku Korčule. Jedna je od rijetkih sorata vinove loze s funkcionalno ženskim cvijetom, što kod uzgoja ove sorte uzrokuje određene teškoće vezane uz oplodnju i razvoj bobica u grozdu. Sorta je specifična po pojavi malih, besjemenih bobica (lokalni naziv „pasoline”) koje se u grozdu nalaze zajedno sa znatno većim bobicama koje sadrže sjemenke. Udio pojedininog tipa bobica...

Pages